pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Z programového prohlášení nové Vlády ČR

Autor: Programové prohlášení Vlády | zařazeno: 13. 5. 2005 | přečteno 8717

Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) uspěl v pátek 13. 5. 2005 ve Sněmovně s žádostí o důvěru novému kabinetu. Přinášíme vám ty části programového prohlášení nové Vlády ČR, které se pracovníků, kteří profesně či ve svém volném čase pracují s dětmi, úzce dotýkají, tj. bod 6.2 Školství a vzdělávání a bod 6.3. Děti, mládež, sport.

Z programového prohlášení nové Vlády ČR

Znalostní a informační společnost

6.2. Školství a vzdělávání
Vláda považuje školství a vzdělávání za svou prioritu a bude usilovat o jeho rozvoj a o to, aby ČR v této oblasti důstojně obstála v mezinárodním srovnání, zvláště v rámci Evropské unie, a naplnila cíle reformulované Lisabonské strategie.

Vláda bude pokračovat v reformě školství s cílem utvářet prostupnou, ucelenou a otevřenou vzdělávací soustavu zaručující celoživotní vzdělávání. V návaznosti na přijetí nového školského zákona se vláda zaměří na reformu obsahu vzdělávání a jeho vysokou kvalitu. V zájmu zachování vysoké kvality vzdělávání bude vláda posilovat systematické hodnocení výstupů vzdělávacího systému v uzlových bodech vzdělávací dráhy. Transformaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na rozvoj klíčových dovedností a schopností, na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a na posílení výuky cizích jazyků.

Vědoma si toho, že základním předpokladem ekonomického růstu jsou ve společnosti postavené na znalostech vzdělaní občané, bude věnovat zvýšenou pozornost zejména terciárnímu vzdělávání, tj. vysokoškolskému včetně vyššího odborného vzdělávání.

Vláda se zavazuje zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplatného veřejného základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Zároveň se zavazuje zvýšit a diverzifikovat financování vysokých škol (v souladu s dokumentem Evropské komise Growth and Jobs z dubna 2005). Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude vláda zvláště:

  • s ohledem na místní a finanční dostupnost výrazněji podporovat co nejširší účast dětí na předškolním vzdělávání,
  • vytvářet lepší podmínky k začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných a postižených žáků do vzdělávacích programů základních a středních škol,
  • rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání včetně terciárního pro děti z méně podnětného sociálního prostředí,
  • vytvářet srovnatelné podmínky pro vzdělávání na druhém stupni základní školy se vzděláváním v nižších ročnících víceletého gymnázia,
  • zajišťovat rovné šance pro vzdělání příslušníků jednotlivých národnostních skupin,
  • podporovat vzdělávání v uměleckých a jazykových školách jako nedílné a nepostradatelné součásti vzdělávacího systému.

Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů.

Vláda bude prosazovat bezpečné prostředí ve školách. Ponižování, zastrašování, nezvládnutá agresivita (šikana), projevy rasismu a xenofobie musí být soustavně vytlačovány ze škol obdobně jako další sociálně patologické jevy. Vláda se zavazuje podpořit instituce, které poskytnou v tomto úsilí školám i rodičům dostatečnou metodickou a odbornou podporu.

Vláda se zavazuje zlepšovat podmínky pro práci pedagogů v souladu se současným úsilím OECD a Evropské unie, a to včetně podmínek platových. Rozhodující roli v tom sehraje zvláště implementace zákona o pedagogických pracovnících a podpora reformy jak postgraduálního, tak dalšího vzdělávání učitelů, jejímž cílem je vytvořit ucelený systém vzdělávání učitelů, za jehož kvalitu bude sdílet odpovědnost stát a vysoké školy.

Vláda zachová jednotnou a ucelenou vzdělávací soustavu při respektování priorit jednotlivých krajů a dokončí procesy, které vedou k racionalizaci a následné stabilizaci sítě škol, především ve vztahu ke skutečnému stavu populace v sídlech, k zajištění obecné dostupnosti předškolního a základního vzdělávání a k optimalizaci struktury nabídky středoškolského vzdělání se zvláštním zřetelem k střednímu odbornému školství.

Vláda předloží návrh zákona o dalším vzdělávání a zvýší motivaci k němu zejména systémem certifikace a přenositelnosti certifikátů do oblasti školní přípravy a rozvojem informačního prostředí v oblasti dalšího vzdělávání.

Vláda se zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede k posílení role vysokých škol jako hlavního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu a ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a evropského prostoru výzkumu a vývoje a následně i konkurenceschopnosti v oblasti ekonomické.

Změny povedou ve svém důsledku především k rozčlenění vzdělávací činnosti na profesně bezprostředně na pracovním trhu uplatnitelné i všeobecně orientované základní (bakalářské) programy, na pokročilá studia vysokých škol poskytující kvalifikaci pro výkon povolání na magisterské úrovni, na přípravu pro činnost ve výzkumu a vývoji i  kariéru akademického pracovníka, pracovníka v oblasti výzkumu a vývoje apod. Toto rozčlenění umožní, aby terciárního vzdělání zřetelně dosáhlo vyšší procento populace.

Rozhodujícím nástrojem je transformace a posílení financování vysokých škol. Ve střednědobém výhledu bude navýšen rozpočet vysokých škol tak, aby bylo možné zohlednit kvalitu a zaměření škol, studijní úspěšnost, spolupráci vysokých škol s průmyslem a podnikatelskou sférou, aktivity škol v regionu, a nová metodika financování podpoří zvláště výzkum a vývoj na vysokých školách. Vláda legislativně a daňově podpoří financování činnosti vysokých škol z více zdrojů a bude podporovat firemní investice do vzdělávání.

Vláda bude usilovat o udržení talentovaných absolventů vysokých škol a mladých odborníků (do 35 let) na domácím trhu práce tím, že posílí a bude účinně koordinovat podporu začínajících pracovníků výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných institucích, a tím, že podpoří zavedení rozvojových programů zaměřených na vytváření špičkových vzájemně spolupracujících vysokoškolských pracovišť, které zvýší atraktivitu dalšího působení absolventů vysokých škol. Zároveň vláda vytvoří prostředí, které bude více motivovat k úzké spolupráci mezi středními a vysokými školami a zaměstnavateli.

Vláda si uvědomuje, že znalost světových jazyků a především angličtiny je významnou prioritou v úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti českých občanů na světovém i jednotném evropském trhu práce. Vláda se proto zavazuje připravit Národní plán výuky cizích jazyků 2008-2005 podporující vznik motivujícího prostředí k učení se cizím jazykům a zvýšení jazykových kompetencí.

6.3. Děti, mládež, sport
Vláda v oblasti práce s dětmi a mládeží bude všestranně vytvářet podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a vzdělávání v uměleckých a jazykových školách, jako nedílné součásti vzdělávacího systému. Zároveň se zaměří na zkvalitnění právního prostředí, zvláště na prosazování garanční a atestační funkce státu při práci s dětmi a mládeží, a na podporu organizací realizujících zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže.

Vláda bude prosazovat, aby se prevence sociálně patologických jevů, zvláště drogové závislosti mladistvých, řešila účinnou meziresortní spoluprací.

Vláda bude podporovat rozvoj a sociální dostupnost širokého spektra forem sportovních činností. Bude nadále vytvářet optimální podmínky pro každodenní systematickou činnost aktivních sportovců, trenérů, cvičitelů. Zvýšenou pozornost bude věnovat zejména přípravě sportovně talentované mládeže a podpoře státní sportovní reprezentace.

Celé programové prohlášení najdete na stránkách www.vlada.cz.

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+