Co očekávají mladí lidé od Evropské unie? Co může Evropská unie udělat pro mládež? A co již dělá? Evropská soutěž s názvem „Evropská unie a práva dětí“ usiluje o sblížení všech mladých lidí a o to, aby si zdůrazněním problematiky práv dětí lépe uvědomili evropské reálie.

  Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost pořádá evropskou soutěž s názvem Evropská unie a práva dětí, která spočívá ve vytvoření plakátu s logem. Tento plakát musí znázorňovat práva dětí (podle článku 24 Charty základních práv Evropské unie).

  Kdo se může soutěže zúčastnit?
  Soutěž se týká mládeže ve dvou věkových kategoriích: od 10-14 a od 15-18 let s trvalým bydlištěm v jednom z 25-ti členských států Evropské unie.

  Jak se zúčastnit?
  Kandidáti vytvoří týmy skládající se nejméně ze čtyř mladých lidí a jednoho dospělého, který bude za tým zodpovědný po celou dobu trvání projektu, včetně cest na slavnostní předávání cen. Maximální počet mladých lidí v jednom týmu není limitován. Přihláška musí být vyplněna a odeslána e-mailem na adresu národního koordinátora nejpozději o půlnoci 10. dubna 2006.
  Soutěžní práce spolu s doprovodným formulářem musí být doručeny národnímu koordinátorovi nejpozději 20. dubna 2006. Materiály musí být doručeny přímo nebo expresní poštou. Pro odesílatele je přitom rozhodující, aby příjemce zásilku obdržel nejpozději 20. dubna 2006 (tj. rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání).
  V České republice budou soutěžní práce zasílány na adresu:
  Společnost pro podporu evropských projektů
  Václavská 18
  120 00 Praha 2
  email: ceskerepublice@euromladez.com
  www.euromladez.com
  Účastníci soutěže si musí uschovat kopii odeslaných dokumentů.

  Co mají soutěžící vytvořit?
  Účastníci musí vytvořit plakát týkající se aktivit Evropské unie v oblasti ochrany, respektu a prosazování práv dětí. Plakát musí obsahovat i logo.
  Přitom je nutné dodržet následující pravidla:

  • formát plakátu: papír o velikosti A2 (42X59 cm). Plakát nesmí být skládán a přehýbán s ohledem na jeho další možné použití (plakát je nezbytné odeslat v tubě);
  • logo musí být snadno rozeznatelné od zbytku plakátu s ohledem na jeho další možné použití;
  • k plakátu musí být přiložen doprovodný formulář k práci

  Autorská práva
  Výsledné soutěžní dílo musí být vytvořeno výhradně pro účely této soutěže. Může se skládat z věcných prvků (obrázky, text atd.) vyrobených členy týmu výhradně pro tuto příležitost, nebo za použití již existujících prvků, které nejsou předmětem autorských práv. V posledně jmenovaném případě je na vedoucím projektu, aby tuto skutečnost zajistil.
  Účastníci soutěže plně odpovídají za svá díla. Souhlasí s bezplatným odevzdáním práce Evropské komisi, stejně jako s distribucí a další reprodukcí práce bez nároku na autorská práva. Komise tedy může tato díla volně používat, reprodukovat, přizpůsobovat, publikovat či rozšiřovat. Práce se nebudou vracet autorům.

  Výběr vítězů a udílení cen národního kola
  Výběr prací provede porota ve složení nejméně 4 osob, např. zástupce Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost nebo reprezentanta Zastoupení Evropské komise, zástupce ministerstva spravedlnosti nebo školství, odborníka v oblasti komunikace a zástupce mládeže ve věku pod 20 let, který bude zastupovat některou mládežnickou organizaci.
  Vítěz bude vybrán podle následujících kritérií: poselství plakátu s ohledem na téma a zadání soutěže; grafická kvalita; srozumitelnost poselství a originalita díla. Všechny soutěžící týmy se budou moci zúčastnit slavnostního předávání cen, které se uskuteční v hlavním městě dané země.
  Cesta a ubytování bude zajištěno pěti členům (4 mladí lidé + 1 dospělý) tří vítězných týmů z každé ze dvou věkových kategorií, tj. od 10 do 14 let a od 15 do 18 let.
  Plakáty vítězů národního kola budou prezentovány na internetových stránkách Zastoupení Evropské komise daného členského státu i na webových stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

  Výběr vítězů evropského kola a udílení cen
  Výběr prací provede porota, která bude složena ze zástupců Evropské komise, jednoho odborníka na komunikaci a zástupce mládežnické organizace ve věku pod 2O let. Během května (přesné datum ještě nebylo stanoveno) budou vítězové z každé země pozváni na celodenní provázenou prohlídku Bruselu, která bude zaměřena na téma Evropská unie a otázky spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Vítězové budou dále pozváni na debatní oběd s panem Francem Frattinim, místopředsedou Evropské komise, a na slavnostní předávání evropských cen, kterému bude předsedat.
  V každé zemi bude zajištěna cesta a ubytování pro 5 členů vítězného týmu (4 mladí lidé + 1 dospělý) z každé ze dvou věkových kategorií, tj. od 10 do 14 let a 15 do 18 let.
  Během tohoto pobytu budou uděleny místopředsedou Evropské komise ceny třem vítězným týmům evropského kola. Plakáty vítězů evropského kola budou použity pro některou z informačních a komunikačních kampaní Evropské komise, nebo obecně k činnostem propagujícím práva dětí.

  Zodpovědnost
  Organizátoři nemohou být činěni zodpovědnými za anulaci, odložení nebo pozměnění soutěže v důsledku nepředvídaných okolností, stejně jako nemohou být činěni zodpovědnými za krádež, ztrátu, zpoždění nebo poškození během přepravy plakátů.

  Souhlas s pravidly
  Účast v soutěži zahrnuje plné přijetí těchto pravidel.

  V České republice organizaci národního kola soutěže zajišťuje Zastoupení Evropské komise: Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 v organizační spolupráci se: Společností pro podporu evropských projektů Václavská 18, 120 00 Praha 2