nidmSmyslem Talnetu i PERUNu je rozpoznat, podchytit a rozvíjet přirozený talent dětí a mladých lidí k některému z přírodovědných oborů. (Ilustrační foto z prezentace Talnetu Jiří Majer)Vedle projektu Talnet, zaměřeného na práci dětmi a mladými lidmi s výrazným přírodovědným nadáním, se hlásí o slovo také jeho „partnerský“ projekt PERUN (PÉče, Rozvoj a Uplatnění Nadání). Smyslem PERUNu je vytvořit základy uceleného systému rozpoznávání a podpory rozvoje nadání v rámci celoživotního vzdělávání. Projekt předpokládá aktivní zapojení všech účastníků – žáků, rodičů, učitelů, škol, středisek volného času, vysokých škol, nezávislých neziskových organizací, zaměstnavatelů a krajských úřadů.

    Podmínkou úspěšného fungování PERUNu je i využití dobrých zkušeností z organizace předmětových soutěží, středoškolské odborné činnosti a projektu Talnet v ČR. Celkový cíl PERUNu sestává z řady cílů dílčích. Projekt má zajistit informovanost všech účastníků, čili žáků, učitelů, škol, středisek volného času, vysokých škol, zaměstnavatelů, krajských úřadů, nezávislých neziskových organizací a rodičů. Výsledkem této snahy má tedy být informační systém se vzdělávací, komunikační a poradenskou složkou. Snahou organizátorů PERUNu je propojit takto vzniklý systém se sítí středisek podpory aktivit pro nadané a s přípravou pracovníků s nadanými žáky (SPON) nově zřízených v regionech na školách, ve střediscích volného času či na vysokých školách.

    PERUN chce rovněž vytvořit prostředí pro kooperaci, výměnu zkušeností a online vzdělávání všech účastníků. Hodlá rozšířit nabídku vzdělávacích příležitostí pro nadané o systematické aktivity nesoutěžního charakteru s mezinárodními vazbami. Umožní vytvořit vzdělávací programy zaměřené na rozvoj stávajících soutěží pro žáky i pracovníky s nadanými využitím nově vybudovaného systému. Poslouží koneckonců i pro monitorování aktivit, průběžné vyhodnocování (tj. evaluaci) výsledků a efektivity systému.

    PERUN naváže na příslušné aktivity v zahraničí. Získané zkušenosti zpracuje a bude o nich diskutovat s odbornou veřejností s cílem navrhnout systémová opatření. pro zkvalitnění a co neúčinnější vyhledávání, péči, rozvoj a uplatnění mimořádně nadaných mladých lidí v souladu s přijatou koncepcí MŠMT.

    Projekt je navržen tak, aby z něho měly značný užitek kraje a je přímo založen na spolupráci s nimi. Nabízí krajům řadu výhod: zpřehlednění nabídky aktivit pro nadané v kraji, srovnání situace s jinými kraji, možnost nadregionální a mezinárodní spolupráce, získání nástroje k vyhodnocování aktivit pro nadané, širokou škálu kriterií pro uplatnění hodnocení aktivit a rozhodování o jejich podpoře ze strany kraje, rozvoj infrastruktury pro péči o nadané (SPONY, konsorcia), možnost ovlivňovat nastavení celonárodního systému péče o nadané, vzdělávání organizátorů aktivit pro nadané.