pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

Děti, které volný čas tráví aktivně, se cítí šťastnější, ukázal výzkum NIDM

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 30. 6. 2011 | přečteno 20941

Na tiskové konferenci (zleva): Tomáš Čech (PF MU), Jiří Veverka (NIDM), moderátorka Jitka Novotná, Michal Urban (MŠMT), Irena Hošková (NIDM), Hana Maříková (NIDM) a Miroslav Bocan (NIDM); foto Jiří MajerDěti, které tráví svůj volný čas aktivním způsobem, se cítí být šťastnější než jejich pasivní vrstevníci. Některou z nabídky organizovaných volnočasových aktivit přitom využívá pravidelně jednou týdně 74% z více než dvou tisíc dotázaných dětí z celé ČR. S tímto reprezentativním vzorkem respondentů pracovali tazatelé v rámci nejnovějšího výzkumu „Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let“, který realizoval Národní institut dětí a mládeže (NIDM) ministerstva školství. Výsledky rozsáhlého výzkumu poskytli novinářům na tiskové konferenci konané 28. června 2011.

Doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., externí konzultant výzkumu, katedra sociální pedagogiky PF MU (foto Jiří Majer)„I když máme tři čtvrtiny dětí, které tráví čas organizovaně, tak pořád je tady ještě čtvrtina, která ho tráví neorganizovaně, která nemá třeba dostatek těch podnětů, kde rodina selhala v motivování dítěte k trávení volného času. A tam vidím obrovský potenciál pro to, aby nějaké další procento dětí našlo své podněty k aktivitě ve volném čase: bude chtít nějaké volnočasového zařízení navštěvovat, rodina s ním bude trávit více volného času,“ řekl novinářům externí konzultant výzkumu Tomáš Čech z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Podle něj by se tak snížila možnost, že na tyto děti zapůsobí a ohrozí je rizika, která k nim přicházejí „zvenčí“ a s nimiž neumějí naložit.
Autoři zmíněného výzkumu Miroslav Bocan a Hana Maříková mají za to, že dítě, které se činností v nějaké volnočasové organizaci účastní, nejen že aktivně a smysluplně tráví volný čas, nabývá nových dovedností a zkušeností, (nevědomky) předchází sklonům k rizikovým projevům chování, ale rozvíjí i svůj „sociální kapitál“– síť vztahů a kontaktů mimo rodinu.

Průzkum dále ukázal také to, že zhruba polovina dětí nemá vzor, tedy ve svém okolí někoho, komu by se chtěly podobat a kdo třeba výrazně formuje jejich pohled na svět. Polovina dotázaných uvedla, že takový svůj vzor má; zarážející ovšem je, že třetina nikoliv a dalších 14% neuvedlo žádnou konkrétní osobu. Pro 6,3% je takovým vzorem maminka, pro 4,2% tatínek, pro pět procent někdo z ostatních příbuzných; kamaráda či kamarádku za takový vzor pokládá 2,3% a trenéra/ku či vedoucí/ho, stejně jako učitele/ku, 1,1 %. Sportovci/kyně figurují coby idoly ve 12,9%, zpěváci/čky v 8,2% a herci/ečky v 2,2% případů, atd.

Mgr. Irena Hošková, manažerka projektu Klíče pro život (foto Jiří Majer)Manažerka projektu „Klíče pro život“ Irena Hošková (NIDM) klade při úvaze o tom, k čemu výsledky výzkumu vybízejí, důraz na pozitivní vzory a s tím související pozitivní zprávy (i v médiích). „Jde o vyzdvihování kladných hodnot na konkrétních příbězích – na tom, co je pro dítě uchopitelné,“ míní. Právě povídání si s rodiči, prvek vzájemné komunikace s nimi se jaksi vytrácí. Možná i proto, že děti se teď cítí vlastně osamoceně a málokdo jim naslouchá, zaznamenaly sociální sítě typu Facebooku podle Ireny Hoškové takový rozvoj. „Skýtají dětem prostor, možnost obrátit se někam se všemi pocity, které mají, a se všemi sděleními, která potřebují předat. Tam na ně někdo reaguje a jakoby se tam jejich pocity potvrzují,“ dodala Irena Hošková. Pokud tedy, jak upozornila, z průzkumu vyplynulo, že rodiče (tatínkové) nemají na děti dostatek času, pak „kvalitní trávení volného času v rodině, to, že si opravdu sedneme‚ vyzpovídáme dítě, posloucháme je, vnímáme jeho reakce, jsou strašně důležité“. V  souvislosti s danou tematikou Irena Hošková připomněla mj. i význam pořádání tradičních letních táborů s jejich zážitkovou pedagogikou.

Děti ve věku od šesti do 15 let považují obecně za nejdůležitější mít „šťastnou rodinu“ a „dobré přátele“. Zatímco v případě dětí do 12 let je na dalším místě „dobře se učit“, u věkové kategorie 13-15 let je třetí nejdůležitější položkou „mít hodně peněz“. Přibližně polovina mladších dětí za rozhodně důležité označila „chovat se slušně“, „pomáhat druhým“ a „chránit přírodu“. Životní preference v tomto věku podle autorů výzkumu „odrážejí především společností obecně přijímané a také deklarované hodnoty. Vyjadřují ovšem i to, o čem se děti v tomto věku domnívají, že od nich jejich okolí očekává“.

Výsledky průzkumu zaměřeného na hodnotovou orientaci dětí prezentovala Mgr. Hana Maříková, odborná pracovnice výzkumů NIDM. (Foto Jiří Majer)Zpracovatelé studie uvedli: „Do podoby hodnotového žebříčku se kromě věku respondenta významně promítá zejména socioekonomické postavení rodiny a výše dosaženého vzdělání rodičů. Pro děti z velmi dobře situovaných rodin jsou důležitější všechny popisované hodnotové orientace. Jak sociální kompetence (chovat se slušně, dobře se učit, pomáhat druhým), tak i vnější hodnoty (vzhled, peníze, oblečení) a rodina i přátelé. Vnější hodnoty jsou pak důležité i pro děti z rodin hůře a špatně socioekonomicky postavených. Podobně jako děti z hůře situovaných rodin jsou na tom i děti rodičů s nižším vzděláním. Ani pro něj nejsou tak důležité sociální kompetence či orientace na rodinu a přátele. Naopak děti rodičů s vysokoškolským vzděláním se orientují více právě na sociální kompetence a důležitost sociálních vztahů.
Data, která jsme výzkumem získali, tu dlouhodobě chyběla, říká Mgr. Miroslav Bocan z NIDM, garant výzkumu. (Foto Jiří Majer)Víra v boha a zájem o politiku stojí spíše na okraji zájmu dětí ve věku 10-15 let a jsou důležité pouze pro menšinu z nich. Pokud jsou v našem souboru děti, které deklarují, že věřit v boha a zajímat se o politiku je důležité, hledat je můžeme především v rodinách, kde má alespoň jeden z rodičů vysokoškolské vzdělání.
Děti jsou si vědomy válečných konfliktů a dalšího bezpráví, živelných katastrof, ekologických krizí apod. Pravděpodobně právě proto nejčastěji označily, že jim velmi vadí války ve světě. Dále nejsou tolerantní k odhazování odpadků na veřejných místech, ke kouření a také když někdo mluví sprostě. Na druhou stranu jim příliš nevadí opisování ve škole. Míra tolerance samozřejmě souvisí také s věkem. Čím jsou děti starší, tím méně jim vadí především kouření, opisování, lhaní, mluvení sprostě. Rodinou je tato skupina dětí také pravděpodobně méně vedena k náležitému nakládání s odpady. K podobným závěrům docházíme také v případě rodin, kde nemá ani jeden z rodičů maturitu.“

Mgr. Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT (foto Jiří Majer)Ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban serveru Adam.cz řekl, že ho hodně překvapila vysoká míra tolerance mladých lidí k negativním jevům, jako je lhaní. „A potom, co mě z mé pozice hodně zaujalo, je strašně nízký zájem o to, co se děje kolem mladých lidí na politické úrovni,“ dodal ředitel ministerského odboru. Jakkoliv je podle něj evidentní, že nízký zájem je také mezi většinovou populací – což je vidět třeba na volební účasti – má za to, že už „ve věku kolem patnácti let by mladí lidé měli mít nějaký základní přehled a neměli by být lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, nebo v jakém prostředí žijí. A ideálně, jak toto prostředí mohou pomalu sami ovlivňovat“. Michal Urban upřesnil, že má na mysli zejména dění na lokální úrovni. Dospívající mládež by se podle jeho mínění měla zajímat o to, co dělá zastupitelstvo pro to, aby se v jejich obci žilo dobře. „Myslím si, že s tím musíme do budoucna nějakým způsobem pracovat, abychom tento zájem dále posilovali,“ dovodil Michal Urban.

Na význam volnočasových aktivit pro děti upozorňuje každoroční celorepubliková Bambiriáda, pořádaná Českou radou dětí a mládeže. (Foto archiv ČRDM)Studie zkoumala vztah dětí k hlavním socializačním činitelům v jejich životě, kterými jsou rodina, škola, kamarádi, organizace nabízející volnočasové aktivity a média – neboli tzv. klíčoví hráči. Cílem bylo dozvědět se, jakou roli v životě dětí hrají, jaký k nim mají děti vztah a jaký význam jim přisuzují; dále to, jak tráví volný čas, jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny a co od něj očekávají.
Získané výstupy jsou určeny nejen realizátorům zmíněného projektu Klíče pro život, ale všem pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, a další odborné veřejnosti, ale také rodičům.


Závěrečnou zprávu k výzkumu lze nalézt na www.kliceprozivot.cz, sekce Výzkumy, a v Národním registru výzkumů o dětech a mládeži na www.vyzkum-mladez.cz.
Související články:
Jak rozpoznat své silné i slabé stránky? Sebehodnocením... - 16.06.2013
Cesty ke kvalitě v neformálním vzdělávání - 21.04.2013
Cesta ke kvalitě v neformálním vzdělávání - 03.03.2013
Klíče k neziskovým organizacím - 26.02.2013
Jiný způsob vzdělávání - 13.01.2013
Pedagog=manažer? - 31.12.2012
Klíče pro život – projekt, který doširoka otevřel dveře mimoškolní výchově a vzdělávání - 27.11.2012
Změna je život III aneb Jak nastavit vizi a docílit úspěšné změny ve své organizaci? - 25.09.2012
Neziskovky to vzaly za správný konec - 24.08.2012
Nabídka kurzů na srpen a září 2012 - NIDM a Klíče pro život - 07.07.2012
Pozor! Změna času setkání se zástupci NNO k hodnocení procesu uznávání neformálního vzdělávání v ČR - 15.06.2012
Co dělat, když… aneb „last minute“ kurz pro vedoucí - 07.06.2012
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o. s. pořádá Národní konferenci projektu „Učení pro život“ - 09.05.2012
Vzdělání, vzdělání, to nás všechny zachrání…? - 05.03.2012
Pozvánka na Závěrečné zasedání oblasti Podpora informačního systému pro mládež 18. 1. 2012 - 10.01.2012
Poslední šance zapojit se do dotazníkového šetření ke klíčovým kompetencím vedoucích pracovníků - 15.11.2011
Zúčastněte se Konference k uznávání neformálního vzdělávání - 22.10.2011
Poslanci a senátoři schválili v dubnu novelu zákona o návykových látkách - 08.05.2011
NIDM zveřejnil výzvu o nadlimitní veřejné zakázce „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat“ - 27.04.2011
NIDM zveřejnil výzvu o nadlimitní veřejné zakázce „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat“ - 26.04.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+