V sobotu 3. října, při příležitosti 20 let trvání Spektra, proběhl netradiční den otevřených dveří pod názvem Odpoledne se Spektrem. Občané Žďáru si mohli prohlédnout prostory všech tří zařízení Spektra:

  Centrum primární prevence, Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky a Adiktologickou ambulanci. Navíc se mohli, spolu se svými dětmi, zúčastnit řady aktivit.

  Spektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveříSpektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveří Komentované prohlídky s řadou aktivit navštívilo více než 100 lidí. Návštěvníci se tak dozvěděli podrobnosti o fungování všech tří programů. „Lidé se hodně ptali na konkrétní práci s lidmi, kteří drogy užívají, nebo mají jiný problém se závislostí“, uvedl Mgr. Josef Soukal, odborný ředitel Kolpingova díla ČR, které je zřizovatelem Spektra. „Přitom přístup se hodně mění dle situace a zájmu člověka něco se svojí situací dělat. Ti, co aktuálně nechtějí svůj životní styl měnit, využívají služeb Kontaktního a poradenského centra, které usiluje o minimalizaci škod při užívání drog. Ten kdo chce svůj život zlepšit, a usiluje o pozitivní změny, využije spíše služeb Adiktologické ambulance v I. patře budovy Spektra“, dovysvětlil Josef Soukal.

  Spektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveříSpektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveří Třetím prezentovaným zařízením Spektra bylo Centrum primární prevence, které pracuje na poli předcházení nežádoucím jevům. „Pracujeme s dětskými kolektivy ve školách, nebo tady u nás na Spektru. Nejedná se o žádné přednášky, ale interaktivní programy, které děti vtáhnou do děje a je tak větší možnost je pozitivně ovlivnit“, vysvětluje zaměření zařízení vedoucí Mgr. Petra Nováčková. „Za důležité považujeme vhodné vyplnění volného času dětí a mládeže, a proto jsme i v tento významný den připravili řadu aktivit, které některé mladé může inspirovat.“ Při oslavě tak bylo možné si vyrobit ozdobnou placku, usmažit si sýrový chips, či opéct štramberské ucho, zkusit některé indiánské dovedností, vyrobit velkou mýdlovou bublinu, rozluštit hlavolam nebo si zkusit zahrát na gramcích. Na lodičkách si každý mohl vychutnat projížďku po Sázavě a nebo si projít stezku s úkoly. Partnerem akce byla VZP, která akci finančně podpořila. A navíc si návštěvníci mohli změřit poměr tuku v těle a krevní tlak.

  Spektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveříSpektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveří Spektrum prošlo za dvacet let své existence několika zásadnějšími změnami. V samotném počátku, roku 1995 se jednalo spíše o klub, který byl určen pro nezaměstnané. „Velmi rychle, se ale ukázalo, že je třeba pracovat přímo s jevy, které mladé lidi dostávalo mimo společnost. A tak se na základě konkrétní situace začalo pracovat s uživateli drog,“ uvádí ředitel organizace Václav Dobrovolný. Nejprve v místě Domu dětí a mládeže v horní části náměstí Republiky. Následně došlo k přestěhování do prostor na Žižkově ulici. Tyto prostory byly využívány přibližně 15 let. Déle však již v těchto prostorách působit, protože trpěly velkou řadou technických i hygienických neduhů. Po řadě jednání se podařilo sehnat jiné prostory, které daleko lépe vyhovovaly požadavkům odborných zařízení. Stěhování o cca 100 m výše v ulici Žižkova došlo v březnu 2011. Následně byl podán projekt na celkovou rekonstrukci, která také následně, díky podpoře z ROP, města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočiny, proběhla a skončila v lednu 2015 kolaudací a slavnostním otevřením.

  Za dobu existence Spektra se uskutečnilo 1790 programů primární prevence s celkem 37.000 kontakty. V Kontaktním centru a terénním programu bylo za uplynulých 15 let 24.000 kontaktů s uživateli drog.

  Spektrum ve Žďáru nad Sázavou slavilo 20 let dnem otevřených dveří Závěr dne patřil neformálnímu setkání s bývalými pracovníky, donátory a odbornými kolegy. „Hostům byla odprezentována dvacetiletá historie Spektra s klíčovými okamžiky i méně vážnými epizodami. Dále bylo promítnuto video spřátelené organizace Progressive přibližující poutavou formou činnost Kontaktního centra a Terénního programu na životě jednoho závislého člověka. Na samotný závěr jsme z rukou ředitele organizace obdrželi dort se znázorněným bludištěm. Což je logo Spektra, které znázorňuje naši snahu pomoci lidem projít obtížnými peripetiemi života.“, ukončila představení slavnostního dne Barbora Hynková, DiS, vedoucí Kontaktního a poradenského centra.

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor