V říjnu jsem zahájil desátý rok zastupování českých neziskovek v Evropském hospodářském a sociálním výboru. A byly to zatím dva velmi intenzivní měsíce.

  Podávám o nich písemnou zprávu jak sdružením dětí a mládeže, která mě nominovala, tak dalším zájemcům.

  Činnost ve funkci předsedy sekce SOC

  Zvolením předsedou specializované Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství 7. října jsem se ujal jejího řízení. To obnáší zejména koordinaci činnosti spolu s předsednictvem a sekretariátem a dennodenní operativu. První měsíc jsme se věnovali ladění priorit pro období 2015-18, jež se týkají tří velkých oblastí:

  1. Investice, včetně sociálních investic, do inkluzivního růstu, kvalitních pracovních míst, lepších pracovních podmínek a lidského kapitálu
  zde jsme mj. zdůraznili připravenost monitorovat implementaci strukturálních fondů 2014-2020 se zvláštním zřetelem na Evropský sociální fond
  2. Respekt k základním lidským a sociálním právům
  včetně práv postižených a inkluze – sociální začleňování – Romů
  3. Migrace, azyl a integrace

  Na tyto podrobně rozpracované priority naváže výběr tzv. stanovisek z vlastní iniciativy, které nám umožňují navrhovat Evropské komisi a dalším institucím EU nové podněty pro činnost.

  Sekce se poprvé pod mým vedením sešla 19.listopadu a projednala 3 stanoviska, z nichž dvě se týkala balíčků EK o migraci a jedno role univerzit v utváření Evropy. Odpolední část proběhla ve formě konference s řediteli dvou agentur EU – CEDEFOP a Eurofond – jež letos shodně oslavily 40 let své činnosti.

  Další zasedání sekce proběhne 14.12. formou diskuse o dvou návrzích zpráv z pera Evropské komise, a sice Zprávy o mládeži a Průběžné zprávy o Strategii vzdělávání a evropské přípravy 2020. Na diskusi jsme kromě zástupců Komise pozvali i jejich oponenty z řad neziskového sektoru – Evropské fórum mládeže a Platformy celoživotního učení – a měla by být jako akce otevřená pro veřejnost přenášena i on-line

  Od počátku mandátu jsem předsedal několika konferencím a některé zahajoval či na nich mluvil. Z těch nejvýznamnějších uvedu lucemburskou konferenci Společné sociální hodnoty a principy s velmi zajímavými odbornými příspěvky, konferenci EAPN hodnotící v tam představené velmi podobné zprávě pokrok (či spíše nepokrok) v sociální dimenzi Strategie Evropa 2020 (a to, jak se k naplňování cílů a každoročních národních programů reforem v sociální oblasti, a zejména boje proti chudobě, staví členské státy) nebo zahájení konference EURO FORUM Eyes věnující se nezaměstnanosti mladých lidí, na níž osobně vystoupil Sir Ken Robinson. Na několika fórech i mimo Brusel, mj. v Portu a Pise, jsem hovořil o situaci EU v uznávání kompetencí získaných neformálním vzděláváním (zejména v neziskovém sektoru). Byl jsem také pozván na několik diskusí v Evropském parlamentu o (ne)zaměstnanosti mládeže a přijal dvě skupiny mladých lidí navštěvujících evropské instituce, abych jim představil činnost výboru.

  Konečně 1. prosince jsem moderoval zajímavou diskusi na téma evropského občanství a mobility občanů v EU, kde byl představen zajímavý informační web TogetherinEurope.com (v tuto chvíli v angličtině a polštině) jako příspěvek k proběhlé konzultaci EK o občanství v EU.

  Jako člen kontaktní skupiny EHSV pro evropské neziskové organizace jsem se zúčastnil jejího prvního zasedání a navrhl několik možností, jak spolupráci zintenzivnit, což se setkalo s uznáním.

  Uprchlíci a migrace

  Téma uprchlictví a migrace nejenže spadá do zodpovědnosti sekce, kterou řídím, ale jsem v něm velmi angažován i mimo činnost předsedy. Byl jsem předsednictvem výboru jmenován do tříčlenné koordinační skupiny, která má za úkol připravit komplexní strategii EHSV k uprchlictví a migraci, návrh deklarace v této věci pro prosincové plénum a dále souhrn zpráv ze 12 tříčlenných misí členů EHSV, kteří se na konci roku 2015 a počátkem roku příštího rozjedou do 11 členských států EU (Itálie, Německo, Řecko, Malta, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko, Polsko, Bulharsko a Chorvatsko) a Turecka, aby tam hovořili zejména s neziskovými organizacemi a místní veřejnou správou starajícími se o uprchlíky o jejich problémech, potřebách a doporučeních pro EU.

  Evropská aliance pro dobrovolnictví:
  Kulatý stůl v Evropském parlamentu o naplňování
  Politického programu pro dobrovolnictví v Evropě

  V rámci své dobrovolné činnosti jako předseda Evropské aliance pro dobrovolnictví jsem nyní zaměstnán přípravou Kulatého stolu o naplňování Politického programu pro dobrovolnictví v Evropě, který se uskuteční 8. prosince v Evropském parlamentu pod patronací poslanců čtyř nejsilnějších frakcí (včetně poslankyně Michaely Šojdrové za EPP). Na něm představíme pohled evropských dobrovolnických organizací na to, co z doporučení z roku 2011 se podařilo prosadit za 4 roky na úrovni EU a jaké priority vidíme do blízké budoucnosti.

  Využívám příležitosti, že jsme tuto sobotu (5.12.) oslavili mezinárodní den dobrovolnictví, abych vám všem popřál mnoho elánu do další činnosti. Věřte, že se v Bruselu snažím, aby byla co nejlépe oceňována a aby překážky v ní mizely nebos e alespoň zmenšovaly. Pohodový Advent a krásné vánoční svátky všem!

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor