Závěry 10. semináře k plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

| Autor: - závěry semináře | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 17. 2. 2005 |

Přinášíme závěry, které vyplynuly z 10. semináře k plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, kterého se zúčastnila téměř stovka zástupců nestátních organizací a různých institucí z celé republiky. Seminář proběhl 1. 2. 2005 v Parlamentu a o jeho jednání jsme vás již informovali.

Sekce Sociální a zdravotní problematika

Sekce Volný čas

Sekce Vzdělávání

Konečně byl přijat nový školský zákon (č. 561/2004 Sb.), přednostně diky iniciativě poslankyň a poslanců kodifikující zásady moderní pedagogiky. Tím je dána právní závaznost modernizace vzdělávání pro všechny pedagogické pracovníky a pro ředitele škol pak odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání v tomto smyslu.

Zákon může být ovšem jen "právní páteří" proměny ve vzdělávání pro potřeby člověka 3.tisíciletí. Rozhodující bude změna v myšlení lidí, v přístupu pedagoga k žákům, v netradičním způsobu vzdě1ávání.
Orientace dalšího vzdělávání ped. pracovníků na osvojení a uplatňování poznatků moderní pedagogiky musí být proto přednostní a trvalá.

Měnit způsob přípravy budoucích pedagogů by měly i vysoké školy připravující učitele.
Významnou roli ve "vzdělávání vzdělavatelů" by měla sehrát síť inovativních škol, které už nyní pracují moderním způsobem. Měly by se stát "uzlovými" centry vzdělávaní a výměny zkušeností z postupu modernizace vzdělávání na všech školách.

Přípravné i další vzdělávání pedagogů nemůže spočívat jen v osvojování moderních pedagogických „technik“. Musí dát i dostatečný filozofický "nadhled“ nad každodennost obtížné práce s mládeží, "pedagogický optimismus“ motivovaný vědomím, že vzděláváním mladé generace pracují pro budoucnost - budoucnost této země i celé planety.

Totéž se týká vlastně všech dospělých; nejen těch, kdo přímo pracují s dětmi a mládeží. Od tvůrců a vykonavatelů státní a světové politiky až po rodiče dětí - všichni dnešní dospělí odpovídají za budoucnost, v níž dnešní mladá generace od dnešních dospělých převezme osud světa lidí i přírody do vlastních rukou.

Cíle a úkoly lidstva ve třetím tisíciletí shrnula miléniová deklarace OSN v roce 2000. A Zvláštní Valné shromážděni OSN o dětech (2002) vytyčilo úkol vytvářet svět pro děti - s dětmi. Nejen Výbor OSN v doporučeních našemu státu ke zprávě ČR o plnění Úmluvy o právech dítěte proto doporučuje, že by všichni dospělí měli být seznamováni s touto mezinárodní úmluvou, jejím smyslem: že jde o závazek státu, dospělých, vůči dětem - pečovat o ně a ochraňovat je jako lidské bytosti slabší, nedospělé, ale umožňovat jim vrůstat do společnosti, už od mládí se podílet na ovlivňování záležitostí, které se jich týkají - v rodině, ve škole, obci, ve státě, kde žijí..., připravovat se na roli,jež jim připadne v dospělosti, už od dětství.

Proto je velice důležité posilovat úlohu dětských parlamentů, které připravují mladé silné jedince na život. Umožňuje jim aktivně se zapojovat do společnosti, vyjadřovat své názory, ale i teorii přenášet do praxe v podobě svých vlastních akcí a činů.

K tomu se ale musí vytvářet příznivé prostředí, které ovlivňují pedagogové, státní úředníci, vlastně všichni dospělí…

To jen zvýrazňuje, jak velmi záleží na dnešní generaci vzdělavatelů mládeže, jestli dnešní mladí pochopí svoji roli v budoucnosti, a budou umět - ve vzájemném souznění mezi lidmi a lidmi a přírodou, jejíž jsme součástí,- svoji roli naplnit.

Novelizovat zákon o počátečním vzdělávání:

Upravit podle toho § 3 zákona o projednávaní Národního programu vzdělávání s relevantními partnery.
vedle práva participace žáků na životě školy včlenit do § 21 také participaci rodičů, prostřednictvím sdružení rodičů při škole.

Zákon o pedagogických pracovnících
v § 24 o plánovaní dalšího vzdělávání doplnit o ustanovení, že k hl. potřebám školy patří, aby ped. pracovníci školy absolvovali především vzdělávací programy určené pro zdokonalování procesu vzdělávání žáků podle § 2 zákona o vzdělávání o zásadách a cílech vzdělávání. Jejich absolvování - a uplatnění poznatků z nich v přímé práci se žáky - by mělo být hlavním hlediskem hodnocení pedagogů a - vedle kariérního řádu - předpokladem pro jejich odměňování a platový postup.

Ještě k participaci


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005021102-zavery-10-seminare-k-plneni-umluvy-o-pravech-ditete-v-cr.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku