Ministerstvo zdravotnictví podpoří projekty - žádosti přijímá do konce roku

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 5. 12. 2007 |

Ministerstvo zdravotnictví přijímá do 31. prosince tohoto roku žádosti o podporu projektů v rámci programů PÉČE O DĚTI A DOROST a PREVENCE KRIMINALITY. Zároveň stanovilo priority pro tyto programy: prevence dětských úrazů, edukace první pomoci, prevence násilí na dětech.
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění, mohou předložit žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Prevence kriminality nebo na program Péče o děti a dorost následující typy organizací:

a) státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem,
b) územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace,
c) občanská sdružení vyvíjející činnost dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
d) obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
e) církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů,
f) ostatní právnické a fyzické osoby dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.
g) organizace v působnosti jiných resortů než MZ (vysoké školy).

Žádosti ve třech písemných vyhotoveních a v elektronické formě je nezbytné zaslat v termínu do 31. prosince 2007 na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
odbor zdravotních služeb
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Na obálku uveďte buď heslo PROJEKT PÉČE O DĚTI A DOROST, nebo PROJEKT PREVENCE KRIMINALITY.

Podrobné propozice a formuláře ke stažení:

METODIKA - programy 2008
Rozpočet projektu pro rok 2008
Formulář vyúčtování dotace pro rok 2008

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007120009-ministerstvo-zdravotnictvi-podpori-projekty-zadosti-prijima-do-konce-roku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku