ČRDM přijala na 31. Valném shromáždění dvě nová sdružení - má jich teď 98

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 11. 11. 2009 |

Z vůle delegátů 31. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže přibyla k jejím členským sdružením dvě nová, a to AISEC Česká republika a Společenství harmonie těla a ducha.O dvě další organizace – na nynějších 98 – se rozrostl počet členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM). Stalo se tak na 31. Valném shromáždění (VS) ČRDM, konaném 5. listopadu 2009. Delegáti na něm odhlasovali přijetí AIESEC Česká republika a a Společenství harmonie těla a ducha (SHDT). Valné shromáždění mj. rovněž jmenovalo do Představenstva ČRDM dva nové členy, a sice Lenku Dvořákovou (Expedice Natura) a Jana Husáka (AFS Mezikulturní programy).

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (vlevo): Snažíme se říci státu, že naše práce přináší užitek, který se by se dal dokonce i vyčíslit - a že stojí za to sdružení dětí a mládeže podporovat. (Vpravo první místopředseda ČRDM Jan Cieslar)Delegáti a delegátky věnovali pozornost informacím z představenstva a Kanceláře ČRDM, seznámili se s hodnocením priorit na letošní rok a s návrhem krátkodobých priorit na rok příští, stejně jako s návrhem rozpočtu na rok 2010. Vzali též na vědomí zprávu revizní komise. Na základě pilného návrhu Duhy, podpořeného sdružením Pionýr, odsouhlasili změnu ve výši členských příspěvků: napříště budou členská sdružení sice platit za „duši“ tři koruny jako dosud, nejméně však paušálních 500 namísto stávajících 200 korun.

Prezident AISEC Česká republika Vojtěch Zehnálek představuje tuto organizaci před hlasováním o jejím přijetí do ČRDM. Pokud jde o dvě nově přijaté organizace, jejich vyslanci nejprve krátce nastínili profily těchto uskupení. Prezident AIESEC ČR Vojtěch Zehnálek připomněl vznik známého sdružení v r. 1948 v Evropě; v ČR působí AIESEC již 40 let, od r. 1966. „Jsme organizací vedenou čistě studenty vysokých škol,“ podotkl Vojtěch Zehnálek a program AIESECU lapidárně charakterizoval heslem „Studenti pro studenty“. AIESEC dává podle něj studentům možnost organizovat vlastní projekty, které jsou většinou zaměřené na spolupráci s firemním prostředím nebo se zahraničím. AIESEC pořádá pro zájemce různá školení, přednášky, organizuje konference i zahraniční odborné stáže ve 107 zemích světa. V devíti pobočkách v ČR má 300 členů.

Činnost Společenství harmonie těla a ducha představil delegátům 31. Valného shromáždění ČRDM předseda SHTD Vladimír Bílek.Předseda Společenství harmonie těla a ducha Vladimír Bílek konstatoval, že SHDT se věnuje především dětem handicapovaným – sociálně či zdravotně. „Naší specializací ze zdravotního hlediska je epilepsie, ale také další nemoci, jako je enuréza, astma a tak dále,“ upřesnil. U sociálně handicapovaných jde hlavně o děti, které jsou v náhradní rodinné péči (pečovatelé) a nebo o děti v náhradní výchovné péči (Klokánky a dětské domovy). „Pro vaši představu, letní tábor, kde se vystřídá asi sto padesát dětí, má kolem padesáti procent účastníků zdravotně handicapovaných," řekl Vladimír Bílek a dodal, že když připočte i sociálně handicapované, dojde ke zhruba 75 procentům. SHTD je organizací uznanou ministerstvem školství; dobré hodnocení má i od ministerstva zdravotnictví.

VS tentokrát obdrželo celkem tři přihlášky – třetím adeptem členství v České radě je kromě AISEC a SHDT ještě sdružení Atleti v akci. Valné shromáždění dalo v jeho v jeho případě najevo, že preferuje postup, kdy nováček usiluje o členství v ČRDM prostřednictvím krajské rady (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy).

Účastníci 31. Valného shromáždění ČRDMPředseda ČRDM Aleš Sedláček připomněl mj. přípravu zamýšlené ekonomické analýzy a s ní související sběr dat pomocí dotazníků, které by měla sdružení vyplnit. „Snažíme se přesvědčit stát, že naše práce má nějakou hodnotu a tu se snažíme kvantifikovat. Snažíme se státu říct, že se mu vyplatí, když nás bude podporovat, a to i ekonomicky. Protože objem prostředků, které nám vyplácí přes dotace, je menší než objem, který vyprodukujeme,“ shrnul smysl dotazníkové akce Aleš Sedláček. Účastníci 31. Valného shromáždění ČRDMUpozornil, že o kvantifikaci svého užitku se úspěšně opírají i jiné neziskové subjekty, konkrétně třeba knihovny. Také v případě organizací pracujících s dětmi a mládeží by podle šéfa ČRDM bylo tudíž přínosné pokusit se kapitalizovat výhody, které jejich činnost společnosti, respektive obcím přináší, a na výsledek takové ekonomické analýzy pak vhodně poukázat. Za příkladný přitom označil Aleš Sedláček přístup k dané problematice ze strany Asociace TOM: ta shromáždila od svých nižších organizačních jednotek stovku vyplněných dotazníků, volání po nich tedy vyslyšel každý třetí oddíl tomíků.

crdmŘeditelka Kanceláře ČRDM Michaela Přílepková informovala zejména o situaci kolem pojištění, jež představuje jeden z výrazných „bonusů“ členství dětských a mládežnických spolků v národní „střešní“ organizaci. Jak vysvětlila, snahou České rady je uzavřít úrazovou a odpovědnostní pojistku nově na čtyřleté období, a proto přikročila ČRDM k výběrovému řízení. „Byl to dlouhodobý proces, ke kterému jsme tentokrát museli přizvat odborníky – poradenskou službu právní a dále makléřskou společnost, která nám pomohla se zformulováním pojistných podmínek a obeznámila nás s tím, co se vůbec na trhu s pojištěním v České republice nabízí,“ podotkla ředitelka Kanceláře ČRDM. Ředitelka Kanceláře ČRDM Michalea Přílepková předestřela delegátům 31. Valného shromáždění výňatky z připravované smlouvy s Generali Pojišťovnou a. s.Z dvoukolového výběrového řízení vyšla vítězně Generali Pojišťovna a. s., která byla dodavatelkou pojištění pro ČRDM již v minulosti. Michaela Přílepková v této souvislosti ocitovala vybrané výňatky z návrhu vyjednávané smlouvy, aby si delegáti mohli učinit bližší představu o jejím obsahu. Dokument má být podepsán v brzké době a pak bude na jeho základě vytvořen metodický materiál pro potřeby členských sdružení. Ředitelka Kanceláře ČRDM zároveň apelovala na administrativní kázeň členských spolků České rady, resp. dodržování příslušných termínů z jejich strany pro zasílání podkladových materiálů nutných ke zpracovávání pojistek.

Z Oxfordu, kde nyní studuje, pozdravil na videonahrávce účastníky 31. Valného shromáždění ČRDM člen jejího představenstva Jiří Peterka. O situaci v krajských radách dětí a mládeže poreferoval člen představenstva ČRDM Martin Paclík. „Můj názor je, že krajské rady, pokud fungují, jsou velice důležitým partnerem pro kraj, jemuž významně pomáhají v oblasti dětí a mládeže. Máme několik praktických zkušeností, že kraj, který má krajskou radu dětí a mládeže, ve chvíli kdy upravoval dotační politiku, tvořil strategické materiály, koncepce a tak dále, jenom díky té krajské radě nezapomněl na naši oblast (dětí a mládeže). Víme, že mnohdy bývá – třeba oproti mediálně známým, ryze sportovním odvětvím – někde v pozadí...,“ podotkl Martin Paclík. Význam dětských a mládežnických krajských rad má najít svůj formální výraz i v organizační struktuře ČRDM. O návrhu na příslušnou změnu stanov však delegáti, jichž se nesešla potřebná (v daném případě třípětinová) většina, nemohli tentokrát hlasovat – k úpravě stanov by tedy mělo dojít na nejbližším příštím Valném shromáždění.

Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Lenka Dvořáková (Expedice Natura) Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Jan Husák (AFS Mezikulturní programy)Ve Velké zasedací místnosti v budově na Senovážném náměstí v Praze 1 se 5. listopadu sešel menší počet zástupců členských spolků Rady, než bylo zapotřebí k hladkému procedurálnímu průběhu 31. VS ČRDM. I když jednací řád na takovou situaci pamatuje, přeci jen je trochu škoda, že organizace, které nemají možnost z vážných důvodů vyslat delegáty, nevyužily zplnomocnění jiných členů Valného shromáždění k hlasování. Vzhledem k uvedeným okolnostem se účastníci VS po předepsanou dobu 60 minut zdrželi hlasování a o důležitých záležitostech rozhodovali usneseními až poté v rámci tzv. náhradního VS. Listopadového jednání vrcholného orgánu ČRDM se měli původně zúčastnit zástupci mezinárodní mládežnické organizace (YFJ), do níž se ČRDM hlásí; z jejich avizované návštěvy však nakonec sešlo, když se z důvodu nemoci omluvili.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009110025-crdm-prijala-na-31-valnem-shromazdeni-dve-nova-sdruzeni-ma-jich-ted-98.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku