“Evropský rok dobrovolnictví“ - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo mimořádný dotační program pro NNO

| Autor: MŠMT | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 7. 7. 2010 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyRok 2011 bude „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“. Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem “Evropský rok dobrovolnictví“. Uzávěrka je již 15. července 2010 do 14 hodin!

Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu přijala rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“ (dále jen ERD 2011). Česká republika se do ERD 2011 aktivně zapojila.

V návaznosti na to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem “Evropský rok dobrovolnictví“. Program je zaměřen na podporu aktivit nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti dobrovolnictví v roce 2010.

Cíle ERD 2011 jsou:

1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;

2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU;

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.

Podmínky zapojení do programu

Dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“ se řídí podmínkami a zásadami stanovenými v „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010“ s dále uvedenými úpravami.

Účast v programu

Program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání[1].

Podrobnosti o zaměření projektu, kriteriích, postupu a náležitostech při předkládání žádostí:
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok?highlightWords=Evropsk%C3%BD+rok+dobrovolnictv%C3%AD


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010070018-evropsky-rok-dobrovolnictvi-ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasilo-mimoradny-dotacni-program-pro-nno.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku