Prodloužení termínu pro podávání projektů programu “Evropský rok dobrovolnictví“

| Autor: MŠMT | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 15. 7. 2010 |

Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy oznámilo, že otevření systému pro podávání projektů IS-mládež provázely technické problémy a systém byl veřejnosti zpřístupněn opožděně. Proto MŠMT prodlužuje termín pro podávání projektů do mimořádného dotačního programu "Evropský rok dobrovolnictví" z 15. 7. na 23. 7. 2010.

Rok 2011 bude „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“. Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem “Evropský rok dobrovolnictví“.

Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu přijala rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“(dále jen ERD 2011). Česká republika se do ERD 2011 aktivně zapojila.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V návaznosti na to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem “Evropský rok dobrovolnictví“. Program je zaměřen na podporu aktivit nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti dobrovolnictví v roce 2010.

Cíle ERD 2011 jsou:

1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;

2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU;

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.

Podmínky zapojení do programu

Dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“ se řídí podmínkami a zásadami stanovenými v „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010“ s dále uvedenými úpravami.

Účast v programu

Program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání[1].

Zaměření programu

Projekty, které budou do tohoto dotačního programu žadatelé předkládat, by měly být zaměřeny především na:
* akce a aktivity, které naplňují myšlenky a cíle ERD 2011,
* přípravu akcí a projektů na rok 2011, podporujících cíle Evropského roku dobrovolnictví v ČR,
* propagační, grafické, tištěné a audiovizuální materiály představující a podporující dobrovolnictví a práci a projekty dobrovolníků,
* metodické materiály pro práci s dobrovolníky,
* vzdělávací aktivity zaměřené na dobrovolníky a dobrovolnou činnost,
* zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí, které svým obsahem a charakterem mohou přispět k propagaci dobrovolnictví a přípravě na ERD 2011.

Hodnotící kritéria projektu, postup při podávání a další podmínky najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010070031-prodlouzeni-terminu-pro-podavani-projektu-programu-evropsky-rok-dobrovolnictvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku