Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: knihovnička | Vydáno dne: 29. 6. 2011 |

Černá studánka na Farské cestě (foto archiv SMOP) Státní zdravotní ústav – Národní referenční centrum pro pitnou vodu vydal letos metodické doporučení k zásobování táborů pitnou vodou. Z dvanáctistránkového materiálu vyjímáme stručný výtah informací.

Letní tábory pro děti a mládež mají v České republice dlouholetou tradici a jejich účelem bylo a je především zvýšení psychické i fyzické odolnosti dětí. Pro děti pobyt na táboře neznamená jen prožití několika týdnů v přírodě se spoustou zážitků, získávání nových dovedností a znalostí či zlepšování fyzické kondice. Záměrné vystavení určitému nepohodlí a mezním situacím je také učí, jak tyto (pro ně často nové) situace zvládat, ať už samostatně, nebo v kolektivu...

Zásobování vodou na dětských táborech je upraveno zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dalšími předpisy.
Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti upravuje požadavky nejen na umístění akce, prostorové podmínky, zařízení tábora atd., ale také na zásobování vodou (§ 5):
Podle vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti musí být tábor zabezpečen pitnou vodou splňující hygienické požadavky podle právního předpisu tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, atd.

Tento metodický návod se především zaměřuje na situace, kdy si pořádající osoba (provozovatel tábora) sama zajišťuje zásobování vodou z jiných, více či méně spolehlivých zdrojů.
V mnoha případech je třeba zajistit rozbor vody (stačí tzv. Krácený rozbor), a spis se podrobně zabývá tím, jak odebrat vzorek vody a jakou zvolit laboratoř. Dále připomíná, že je potřeba doplnit rozbor o „místní šetření“, tj. Obhlídku vodního zdroje a jeho okolí, aby bylo jasné, jak může kvalitu vody zdroj ovlivnit např. vydatný déšť, apod.

Materiál vypočítává způsoby zásobování táborů pitnou vodou. Pokud není tábor zásobován pitnou vodou přímo z veřejného zásobování, připadají obvykle v úvahu následující zdroje: a) Studny.
b) Studánky a prameny.
c) Dovoz vody cisternou nebo v barelech.
d) Přívod vody z větší vzdálenosti.
e) Vlastní úprava vody (včetně dezinfekce).

U dovozu vody v cisternách nebo barelech řeší text např., jak dlouho lze vodu uchovávat, zda je nutno ji dezinfikovat, u úpravy vody rozebírá způsoby dezinfekce, včetně převaření vody.
Závěrem dává doporučení provozovatelům táborů i doporučení pro hygieniky. To první uvádíme doslovně níže:

Doporučení pro provozovatele táborů

1) Nepodceňujte otázku zásobování tábora pitnou vodou a vodou k osobní hygieně. Zdravotní rizika totiž nemusí končit u infekčního onemocnění zažívacího traktu, protože některá z nich mohou při těžším průběhu zanechat na zažívacím traktu trvalé následky10 nebo mohou být spojena se závažnými komplikacemi typu selhání ledvin11.
2) Nesnažte se ohlašovací povinnost orgánu ochrany veřejného zdraví splnit pouze formálně – vy jste ten, kdo později ponese zodpovědnost.
3) Zkuste si – podle výše uvedených zásad – sami provést místní šetření možných zdrojů znečištění vašeho vodního zdroje a samozřejmě dbejte o řádný „technický“ stav vašeho zdroje a jeho správnou předsezónní přípravu.
4) V měřítku tábora mohou nezávadnost vody ohrozit nejen externí zdroje nečištění, ale hlavně způsob vybudování a provozu záchodů či latrín. Věnujte proto jejich umístění zvláštní pozornost, především s ohledem na situování zdroje vody.
5) U studánek a pramenů denně zběžně kontrolujte jejich stav. Při provozu (všech způsobů zásobování, nejen u studánek a pramenů) se řiďte výše uvedenými pravidly pro váš způsob zásobování. Riziko, které nelze nikdy zcela vyloučit, tím můžete udržovat na přijatelné úrovni.
6) Pokud dojde k nečekané změně ve vzhledu (barva, zákal) či chuti/pachu vody, přestaňte zdroj vody používat a přejděte na náhradní variantu, kterou musíte mít v záloze. To se týká zejména zakalení vody po dešti.

Celý text si můžete stáhnout z článku http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/navod-k-bezpecnemu-zasobovani-letnich-taboru-pitnou-vodou.

#radyanavody


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011060058-navod-k-bezpecnemu-zasobovani-letnich-taboru-pitnou-vodou.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku