Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství NNO a veřejné správy

| Autor: Michala K. Rocmanová - ČRDM - aktualizováno | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 11. 6. 2013 |

Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR – to byl název veřejného slyšení,

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala k. Rocmanová)

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala K. Rocmanová)

které zorganizoval v pondělí 10. června 2013 Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská ve spolupráci se střešními nestátními neziskovými organizacemi (NNO) sdruženými v neformální platformě Partnerství 2014+.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Jan Olsson, EHSV (foto Michala K. Rocmanová) Zkušenosti ukazují, že vztah NNO a veřejné správy je nevyvážený. Bez spolupráce s NNO by nemohla veřejná správa řadu operačních programů (OP) účinně využívat a mnohé z úkolů by nemohla plnit vůbec nebo jen s obtížemi - s neziskovými organizacemi však často jedná z pozice nadřazeného. A to i přes to, že platforma Partnerství 2014+ zastřešuje více než 3000 organizací s téměř milionem aktivních členů.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Zuzana Brzobohatá, EP (foto Michala K. Rocmanová) Funkční partnerství by navíc mohlo přispět ke zprůhlednění systému využívání finančních prostředků, které EU v rámci operačních programů poskytuje, a tím i ke snížení míry korupce.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Daniel Braun, MMR (foto Michala K. Rocmanová) Veřejné slyšení bylo zahájeno blokem nazvaným Princip partnerství a jeho aplikace z pohledu Evropské komise (EK), Evropského parlamentu (EP) a Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Vystoupili v něm čtyři zástupci evropských institucí - Erich Unterwurzacher z EK DG pro regionální politiku, vedoucí zastoupení EK v ČR Jan Michal, Jan Olsson z EHSV a poslankyně EP Zuzana Brzobohatá.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Michal Zaorálek, MŠMT (foto Michala K. Rocmanová)Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala K. Rocmanová) V bloku věnovaném obecnému uplatňování principu partnerství vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj Daniel Braun a Miroslav Daněk, Roman Haken z EHSV, Tomáš Chmela (Sdružení místních samospráv) a Ondřej Marek (Asociace nestátních neziskových organizací).

V odpoledním bloku se nad reálným naplňováním principu partnerství postupně potkali za řečnickým pultem nad jednotlivými operačními programy vždy zástupce příslušného ministerstva a zástupce příslušné skupiny neziskových organizací.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Roman Málek, ČRDM, Vladimír Kváča, MPSV, Lukáš Curylo, Charita ČR (foto Michala K. Rocmanová)Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Aleš Sedláček, ČRDM (foto Michala K. Rocmanová) K problematice operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání hovořil Michal Zaorálek z MŠMT a kontroval mu Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže. Nad operačním programem Zaměstnanost se potkali Vladimír Kváča z MPSV a Lukáš Curylo z Charity Česká republika. O Integrovaném regionálním operačním programu promluvil Rostislav Mazal z MMR a o některých jeho úskalích zase Roman Málek z České rady dětí a mládeže.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Vít Šumpela, MŽP (foto Michala K. Rocmanová)Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Ondřej Pašek (foto Michala K. Rocmanová) Debata nad programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhla mezi Bedřichem Dandou z MPO a Ondřejem Paškem z CEE Bankwatch CZ, který kritizoval, že v tomto operačním programu vůbec není počítáno s NNO. O spolupráci s NNO na programu Životní prostředí hovořil Vít Šumpela z MŽP; Júlia Sokolovičová ze Zeleného kruhu objasnila, jaké úsilí snaha o tuto spolupráci stála. Podpora kulturních a tvůrčích odvětví byla tématem vstupu Petry Smolíkové z MK, zatímco Olga Škochová z platformy Za Česko kulturní poukázala na některé nedostatky programů, jako nepromyšlenost náplně, nedostatečné využívání kreativních a kulturních odvětví a naplnění evropského konceptu.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Júlia Sokolovičová, Zelený kruh (foto Michala K. Rocmanová) Zástupci EU a veřejné správy se snažili přítomné přesvědčit, že skutečné partnerství NNO a veřejné správy, podíl obou stran na rozhodovacích procesech a transparentnost jsou podmínkou k tomu, aby operační programy, plánované na léta 2014 - 2020 byly uvedeny do praxe s větším úspěchem.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Olga Škochová, Za Česko kulturní (foto Michala K. Rocmanová) Většina zástupců neziskových organizací se shodla na tom, že poměrné zastoupení v pracovních skupinách k jednotlivým programům je vesměs malé až mizivé, případně že dostat se do přípravných procesů se jim podařilo jen díky tomu, že se nedali odbýt. Dále opakovaně kritizovali obsáhlost materiálů, které jdou několikrát k připomínkám, na jejichž vypracování je vždy velmi krátká doba v řádu dní, a zatímco úředníci veřejné správy dělají tuto práci ve své pracovní době, zástupci NNO ve svém volném čase po nocích a o víkendech.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Jan Michal, Evropská komise (foto Michala K. Rocmanová) Jan Michal, vedoucí zastoupení EK v ČR, na závěr řekl: „Slyšení mi dalo vhled do problematiky, už vím, co vás trápí, ať už se to týká seniorů nebo práce s dětmi a mládeží. Připomínka pánů Sedláčka a Zaorálka, týkající se akceptace neformálního vzdělávání, bude ještě potřebovat podrobnější diskusi, abychom vám mohli dát odpověď.“

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Aleš Sedláček (ČRDM), za ním zleva moderátorka Yvona Kreuzmannová a vpravo Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu (foto Michala K. Rocmanová Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, po celodenním programu v Senátu konstatoval, že je spokojený. Průběh ukázal na velkou rozdílnost v přístupu jednotlivých resortů. „Zajímavá byla i zahraniční zkušenost, která nás utvrdila, že o všem nerozhoduje EK, ale že výsledná podoba operačních programů je výsledkem konkrétních jednání mezi ČR a EK.“
Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala K. Rocmanová) K přínosu veřejného slyšení pro sdružení dětí a mládeže Aleš Sedláček uvedl, že vidí jako důležité, že se u jednoho stolu sešli zástupci NNO a všech OP. „Některé programy se totiž překrývají, ale stejně tak vznikají bílá místa. Takováto setkání pomáhají tato místa odhalovat, vyvolávat nové diskuse a propojují jednotlivé aktéry přípravného procesu. Jako konkrétní příklad bych mohl uvést program VVV a IROP. VVV bude rozdělovat neinvestiční (měkké prostředky), zatímco IROP má v současné době předpokládané i prostředky investiční. Pokud bychom to uvedli na příkladu nějakého vzdělávacího centra, která již dnes sdružení běžně provozují – nejen pro své členy, pak na kvalitativní posun potřebujete vybavení a naučit se s novým vybavením pracovat. Dochází zde ke křížení investičních a neinvestičních prostředků, které je nutné řádně naplánovat,“ dodal Aleš Sedláček.

Program Veřejného slyšení Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR

Fotky a video z tiskové konference si můžete prohlédnout na odkazech:
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=13657
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=13177

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=76


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013060057-verejne-slyseni-v-senatu-na-tema-partnerstvi-nno-a-verejne-spravy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku