Vyšla Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 4. 3. 2019 |

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT, EU, OPVVV)

Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

• Děti a žáci, kteří se účastní neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci ZŠ a SŠ)
• Pracovníci a dobrovolníci organizací působících v oblasti vzdělávání a neformálního vzdělávání
• Pedagogičtí pracovníci

Kdo může o dotaci požádat?

• Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku:
- Spolky
- Ústavy
- Obecně prospěšné společnosti
- Registrované církve (nebo jimi zřízené náboženské společnosti)
- Zájmová sdružení právnických osob
• Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.
Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Výzva byla vyhlášena 28. února a první uzávěrka je posunuta na 15. dubna 2019.

Text výzvy a související dokumenty najdete na:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Související:
http://www.adam.cz/clanek-2019020052-pro-organizace-pracujici-s-mladezi-je-pripraveno-200-milionu-korun.html

http://www.adam.cz/clanek-2019020051-avizo-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-pro-neziskovky-pracujici-s-mladezi.html

Další informace naleznete na internetových stránkách OP VVV https://opvvv.msmt.cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019030012-vysla-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku