Hlasování (foto Jiří Majer)
  Hlasování (foto Jiří Majer)

  O čtyři – na aktuální 103 se rozrostl počet členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM). Stalo se tak z vůle delegátů a delegátek 55. Valného shromáždění (VS) ČRDM, konaného 21. 4. 2022 v zasedací místnosti Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) v centru Prahy. Portfolio České rady posílily a zpestřily spolky Rada dětí a mládeže Středočeského kraje (RDMSK), Statek, Talnet a Živá škola Olomouc.

  ČRDM dlouhodobě čítá stovku členských organizací, přičemž jejich suma v čase lehce kolísá, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Přijetím středočeské krajské rady dětí a mládeže se počet krajských juniorských formací pod „střechou“ České rady zvýšil na jedenáct.

  Martin Paclík, RDMSK (foto Jiří Majer)
  Martin Paclík, RDMSK (foto Jiří Majer)

  RDMSK se zaměřuje na podporu spolupráce a rozvoje nestátních neziskových organizací (NNO) pracujících s dětmi a mládeží na krajské úrovni, zajišťuje jim servisní zázemí a zastupování ve společných zájmech. Cíle RDMSK jsou: podpora činnosti (ne)členských NNO pracujících s dětmi a mládeží ve Středočeském kraji, vzdělávání a propagace dané činnosti. Spolek Statek vznikl v r. 2008, sídlí v Podještědí (Lesnovek na Liberecku), aktivitu však vyvíjí i jinde po ČR. Soustředí se na volnočasové aktivity pro mládež i dospělé a na ochranu přírody i životního prostředí.

  Talnet je organizací pořádající aktivity pro nadané a talentované žáky a studenty ZŠ a SŠ; má celorepublikovou působnost.

  Zástupkyně spolku Statek (foto Jiří Majer)
  Zástupkyně spolku Statek (foto Jiří Majer)

  Živá škola Olomuoc je komunitní školou – spolkem fungujícím od r. 2014. Je určena dětem 1. a 2. stupně a také předškolákům. Děti v Živé škole jsou vedeny v tzv. individuálním (domácím) vzdělávání, řídí se školským zákonem. Vzhledem k neexistenci příslušné krajské rady zamířila Živá škola přímo do struktury ČRDM.

  Jakub Sochor, Talnet (foto Jiří Majer)
  Jakub Sochor, Talnet (foto Jiří Majer)

  Pro úplnost – o členství v ČRDM se ucházel i Hlas Česka, z. s. Nyní nebyl spolek přijat; po vyjasnění nesrovnalostí ve stanovách však může svůj záměr úspěšně zopakovat, ať už v rámci národní, nebo krajské rady.

  Z jednání 55. VS ČRDM (foto Jiří Majer)
  Z jednání 55. VS ČRDM (foto Jiří Majer)

  Účastníci valného shromáždění kromě jiného odsouhlasili navrhované personální změny v Představenstvu ČRDM. Své pozice členů zde opustili Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.) a Anna Mindlová, za niž byla zvolena Pavla Pokorná (obě Pionýr, z. s.). Úlohu mluvčího komory krajských rad převzal po Janu Burdovi Jakub Fraj (Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy), stávající člen Představenstva ČRDM.

  Delegáti 55. VS ČRDM si rovněž vyslechli informace představenstva včetně legislativních, hospodářských a projektových; schválili Výroční zprávu ČRDM za rok 2021, upravený rozpočet na rok 2022 a vzali na vědomí i (pozitivně vyznívající) zprávu Kontrolní komise ČRDM.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)
  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

  V rámci tzv. legislativního okénka připomněl předseda České rady Aleš Sedláček vyústění úsilí o placené volno pro vedoucí letních táborů. „Idea, že ten, kdo dobrovolně pracuje celoročně s dětmi, si může požádat o týden placené dovolené, se tedy  zhmotnila v zákonu,“ řekl. (Šlo o novelizaci Zákoníku práce.) „Máme zprávy z organizací, že to je věc využívaná, věc chtěná, věc, která je na vzestupu,“ dodal předseda ČRDM. Okomentoval rovněž kontroly táborů ze strany živnostenských úřadů (šlo o velkoplošnou kontrolu toho, zda nedochází k nedovolenému podnikání u pořadatelů táborů).

  Z jednání 55. VS ČRDM (foto Jiří Majer)
  Z jednání 55. VS ČRDM (foto Jiří Majer)

  „Pokud víme, tak kontrola neodhalila žádné nedovolené podnikání kontrolovaných spolků,“ konstatoval Aleš Sedláček s tím, že plošné kontroly ustaly v průběhu února.

  Aleš Sedláček se dále zaobíral registrem skutečných majitelů. V souvislosti s danou problematikou přijalo VS z podnětu Jany Stibralové (Mladí ochránci přírody) toto usnesení: „VS ČRDM ukládá předsedovi ČRDM, aby aktivně pracoval na zrušení povinnosti dokládání výpisů ze státem zřizovaných elektronických registrů vůči orgánům státní správy a samosprávám, ke kterým mají dané instituce přístup.“

  Aleš Sedláček spolu s ředitelem Kanceláře ČRDM Ondřejem Šejtkou také nastínili situaci kolem datových schránek. Tomu, kdo ji ještě nemá a je právnickou osobou, bude zřízena, pravděpodobně na přelomu roku.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)
  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)

  „Všem statutárním zástupcům přijde vyrozumění o zřízení datové schránky automaticky. Do vlastních rukou dostanou obálku s aktivačním kódem. Stát pak komunikuje se spolky výhradně elektronicky, skrze datovku,“ upozornil Ondřej Šejtka.

  Mluvilo se i o přerozdělování dotací z hlavních spolků na pobočné spolky, o finanční podpoře z MŠMT, o výzvě Adaptační skupiny Ukrajina a o problematice letních táborů ve vztahu k očkování a dětem z Ukrajiny. Pokud má ukrajinské dítě zájem účastnit se tábora a rodič to podporuje, musí mít posudek zdravotní způsobilosti. Lékař by měl zkontrolovat, zda jeho očkování odpovídá našim standardům, pokud jde o

  Z jednání 55. VS ČRDM (foto Jiří Majer)
  Z jednání 55. VS ČRDM (foto Jiří Majer)

  povinnou vakcinaci.

  V případě rozdílu si lze do prázdnin očkování doplnit. Z pléna zazněl zajímavý dotaz: „Takže adaptační skupina je v pohodě, tam ukrajinské děti být můžou. Ale ve chvíli, kdy bychom je chtěli vzít na něco, co označíme jako tábor, tak tam jet nemůžou…?“ – „Na něco, co označíme jako ´zotavovací akci´ (jde o terminus technicus; zotavovací akce má svá kritéria zohledňující počet dětí a délku trvání, pozn.). Takže jsem možná odpověděl, na co můžou jet: Můžou jet na ´jinou podobnou akci pro děti´,“ naznačil předseda ČRDM. (Jde rovněž o terminus technicus, s odlišnými kritérii, pozn.)

  Nela Andresová, analytička ČRDM (foto Jiří Majer)
  Nela Andresová, analytička ČRDM (foto Jiří Majer)

  Analytička České rady Nela Andresová dále prezentovala výstupy ze šetření ohledně úrazovosti na akcích dětských a mládežnických organizací zapojených do pojištění ČRDM. Věnovala se též statistickým výsledkům průzkumu k letním táborům. Ekonomka České rady Marie Konečná okomentovala návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2022 a jeho čerpání ke konci prvního čtvrtletí t. r. Michaela Doležalová pohovořila o novinkách v oblasti zahraničních aktivit ČRDM a zapojení České rady do Evropského roku mládeže, Zuzana Wildová nastínila zapojení České rady do předsednictví v Radě Evropské unie a Vlastimil Jura ml. informoval o vzdělávacích aktivitách v rámci projektu Vzdělávačky.

  55.VS ČRDM bylo informačně obsažné a trvalo něco přes dvě a půl hodiny. Vedení České rady dalo délku jednání do souvislosti s tím, že po pandemickém covidovém údobí, kdy valná shromáždění probíhala online, nastal opět návrat k tradiční, prezenční formě práce tohoto nejvyššího orgánu ČRDM.


  Zápis z 55. VS ČRDM je k dispozici zde


  Autor