Pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, tak i vrcholoví predátoři, kteří pomáhají snižovat nadměrné stavy spárkaté zvěře, působící miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách. Vlk však zároveň působí škody na nedostatečně zabezpečených hospodářských zvířatech, proto státní ochrana přírody připravila Program péče o vlka. Právě o jeho realizaci dnes diskutovali zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR, chovatelských organizací, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí.

    Na setkání k realizaci Programu péče pro vlka obecného a problematice ochrany hospodářských zvířat zazněly prezentace zemědělců, kteří hospodaří v oblastech s výskytem vlka a mají zkušenosti s efektivním zabezpečením stád, informace o tom, jak probíhá naplňování jednotlivých opatření Programu péče o vlka obecného v ČR nebo také souhrn situace na Slovensku.

    Celý článek Ministerstva životního prostředí najdete zde:

    https://www.mzp.cz/cz/news_20211104-Cesko-se-uci-zit-s-vlky-pomaha-Program-pece