www.rozhodni.czUž to tak bývá. Věci, které nás okamžitě nepálí, neřešíme. Říkáme si: ještě je čas. Jedině tak si vysvětluji, že po Setkání v senátu na podzim 2003, kterého se účastnila převážná většina zástupců sdružení České rady dětí a mládeže, výrazně nevzrostla podpora iniciativy pro 1 % ze strany těchto organizací. A to i přesto, že přímo při setkání tuto iniciativu velmi srozumitelně přiblížila Monika Granja z Fóra dárců. A nebo, že by nebyl zájem o peníze – byť v trochu vzdáleném horizontu? Možná dělá své i samo slovo asignace.

  Cizí slovo ASIGNACE
  Slovník cizích slov praví: Asignace = poukázka; příkaz daný nějakou osobou osobě jiné, aby za ni platila osobě třetí. Asignace jsou pro většinu z nás slovem velmi cizím. Proto se častěji hovoří o poukázání 1 % z daně z příjmů fyzických osob. Jedno procento si dokáže snadno spočítat i ten, kdo se s matematikou nikdy nekamarádil. A jistě odhadne i skutečnost, že z čím větší hromádky ono jedno procento bude pocházet, tím lépe.

  V praxi by to mělo vypadat asi nějak takhle – všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a každý, kdo odvádí daň z příjmů fyzických osob se bude moci rozhodnout, jak naloží s jedním procentem daní, které odvádí státu. Jenže aby se mohl rozhodnout, musí být o takové možnosti dostatečně informován a musí mít také dost informací o tom, kam a proč by „jeho“ peníze měly směřovat. Nicméně není to žádná daň navíc, pouze možnost určit, kam 1/100 toho, co odvedete státu na daních půjde.

  ČRDM podporuje iniciativu pro 1%
  Česká rada dětí a mládeže už svůj hlas pod iniciativu pro 1% přidala. Zeptali jsme se jejího předsedy Pavla Trantiny co od asignací očekává a zda mohou být přínosem třeba i pro malá sdružení.

  „Daňové asignace jsou jednou z cest, jež by umožnila nalézt další zdroje na fungování neziskových organizací. Fungují na jednoduchém principu – pokud to zákon dovolí, může každý občan (někde dokonce i každá firma) rozhodnout o tom, že jedno, někde i dvě procenta z daně, jež by jinak odvedl státu, věnuje některé z neziskových organizací. Systém funguje v řadě evropských zemí, čerstvou dobrou zkušenost s ním mají Slováci a Maďaři.

  V České republice se kolem Fóra dárců vytvořila iniciativa „1 procento pro hodnotnější život“, která na http://www.rozhodni.cz/ představuje český návrh daňových asignací. Máte možnost se k iniciativě připojit, stejně jako to už udělala ČRDM a některá její členská sdružení (Junák, DTA apod.)

  Česká rada dětí a mládeže podporuje daňové asignace nejen proto, že by daly možnost získat další příjmy na činnost jejích sdružení. Důležitý je pro nás i „výchovný efekt“ asignací – ukazují občanům, že je zde velmi potřebná a přínosná oblast občanských aktivit, které mají možnost podporovat.“

  Co na možnost přímo ovlivňovat, byť malou část státních peněz, veřejnost?
  Na stránkách Fóra dárců je anketa, která prozrazuje mnohé o přístupu veřejnosti k daňovým asignacím, ale i veřejně prospěšným organizacím vůbec. Na otázku: Myslíte si, že možnost poukázání 1 % zlepší podmínky veřejně prospěšným organizacím? Odpovědělo 57% účastníků ankety, že se domnívá, že 1% přinese nové prostředky pro prospěšné aktivity, 22% respondentů si však myslí, že neziskové organizace mají peněz dost. Těch, kteří odpověděli „nevím“ bylo také 22%.

  Takže – pokud se nedomníváte, že peněz máte dostatek, bylo by dobré se připojit k těm, kteří myšlenku asignací podporují. Domnívám se, že vše, co byste potřebovali o daňových asignacích vědět, najdete přímo na webových stránkách Fóra dárců. Je to tam sepsáno velmi přehledně a srozumitelně. Asi nejvíc by vás mohly zajímat konkrétní zkušenosti ze zahraničí a odpovědi na nejčastěji opakované dotazy. Několik otázek a odpovědí přinášíme na ukázku:

  Kdo bude moci 1 % získat?
  Nestátní neziskové organizace, které se věnují všeobecně prospěšným aktivitám, především v těchto oblastech: sociální a humanitární, vzdělávání, věda a výzkum, kultura, zdravotnictví, ochrana lidských práv, rozvoj neziskového sektoru, rozvoj regionálního a komunitního života, ochrana životního prostředí, děti, mládež, rodina, ochrana nemovitých kulturních památek, sport dětí, mládeže a tělesně postižených.

  Jak dostane nezisková organizace prostředky z 1 %?
  Prostředky z 1 % shromáždí finanční úřady. Následně vyzvou organizace, kterým lidé 1 % poukázali. Tyto organizace doloží svoji veřejnou prospěšnost stanovami nebo výpisem z rejstříku, kde jsou zapsány, a dále potvrzení, že nemají nedoplatky na daních, a čestné prohlášení, že nemají dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, zaplatí správní poplatek 1000 Kč a sdělí úřadu číslo účtu, na který má být celková částka peněz převedena. Žádná registrace předem nebude od neziskových organizací požadována.

  Přijdou neziskové organizace o možnost přijímat dary?
  Ne, darů se 1 % nijak netýká. Nadále bude platit i možnost uplatnit si odečtení ze základu daně pro fyzické i právnické osoby, které darují peníze neziskovým organizacím.

  Může organizace, jež získá prostředky z 1 %, dostat dotaci od státu?
  Ano, získání prostředků z 1 % neblokuje možnost finanční podpory z jiných veřejných zdrojů.

  Dostane se 1 % skutečně k potřebným?
  Získat prostředky z 1 % má šanci každá nezisková organizace, která je veřejně prospěšná. Závisí především na aktivitě samotných organizací, na jejich komunikaci s občany, schopnosti zaujmout je svou smysluplnou činností a získat důvěru. 1 % umožňuje, aby prostředky nebyly rozdělovány centrálně jako státní dotace, ale aby zůstávaly v regionech.

  Jak budou peníze z 1 % vázány?
  Půjde o „volné“ peníze a jejich využití bude možné jenom pro účel stanovený v předcházející odpovědi. Záleží však na organizaci, zda jimi zaplatí vybudování cyklostezky nebo nájem, kancelářské potřeby či mzdy.

  Kdo zjistí, jak organizace peníze použila?
  Využití 1 % bude podmíněno zveřejněním, na co organizace prostředky vynaložila.

  Iniciativa pro 1%
  je neformální seskupení nestátních neziskových organizací, podporujících zavedení možnosti poukázat 1 % z daně z příjmů fyzických osob na veřejně prospěšné účely. Cílem Iniciativy je propagovat návrh zákona o 1 % a spolupodílet se na jeho prosazování. Každá organizace, která přistoupila k Iniciativě, vyjadřuje svou podporu tím, že poskytuje informace o 1 % dalším neziskovým organizacím, zástupcům zákonodárních orgánů a dalším. Iniciativa pro 1 % je otevřená pro všechny nestátní neziskové organizace, které se mohou k Iniciativě připojit od 1. října 2003 prohlášením. Formulář najdete na stránkách http://www.rozhodni.cz/.

  Autor