zasedání NPDMUsnesení Národního parlamentu dětí a mládeže
  Ze dne 18. 10. 2004
  Školní řády
  1. Práva a povinnosti žáka a kantora
  (kantor vůči žákům a studentům)
  * Žáci (studenti) by měli mít právo na školní samosprávu. Vedení školy by mělo být žákům ( studentům ) nápomocno při jejich snaze si vytvořit vlastní žákovskou (studentskou ) samosprávu. A nemělo by také do chodu již existujících samospráv nijak negativně zasahovat.
  * Doporučujeme, aby žáci (studenti) měli právo volit a být voleni do žákovských (studentských) samospráv.
  * Žák (student) by měl uznávat učitele a zaměstnance školy jako autoritu, ale stejně tak by měl uznávat učitel a zaměstnanec školy žáka (studenta) jako osobnost.
  * Žák (student) by měl mít právo při výjimečných situacích mít zapnutý telefon. A to jen v případě, že tím nebude vyrušovat.
  * Žák (student) by měl mít právo na dostatečnou dobu pro stravování se ve škole mezi vyučováním.
  * Každý žák (student) by měl mít právo dojít si na WC nebo se napít i během vyučování.
  * 1x za pololetí by žák (student) mohl mít možnost odkladu zkoušení z důvodu nepřipravenosti.
  * Prostřednictvím školních samospráv by mohli žáci mít možnost vyjadřovat se k tématům, která se jich bezprostředně týkají.
  * Doporučujeme, aby se žáci (studenti) mohli v naléhavých případech (např. šikana) obrátit na některého ze zaměstnanců školy, který by se měl pokusit mu v rámci svých schopností pomoci. Zároveň by však na všech školách měla fungovat tzv. schránka důvěry, o jejíž provoz by se měl starat výchovný poradce nebo některý člen profesorského sboru.
  * Zástupce žáků by měl mít právo účastnit se pedagogické rady.
  * Žák (student) by měl mít právo na přístup k počítačům a internetu.
  * Žák (student) by měl mít právo na vzdělání a školské služby dle platného školského zákona.
  * Žák (student) by měl mít právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace.
  * Žák (student) by měl mít právo, aby učitel řešil jeho osobní věci v soukromí.
  * Žák (student) by měl mít povinnost řídit se platným školním řádem.
  * Žák (student) by měl mít právo nebýt zkoušen po dobu poloviny své absence (právo nebýt zkoušen by nemělo přesáhnout jeden týden).
  * Žák (student) by neměl během vyučování, ani během akcí pořádaných školou, pít alkoholické nápoje, kouřit, ani požívat jiné omamné látky.
  * Učitelé by neměli chodit do hodin pod vlivem omamných látek.
  * Učitelé by měli chodit včas na hodiny.
  * Měli bychom zvážit nutnost přezouvat se během celého školního roku (jak studenti, tak učitelé).
  2. Komunikace – mezi školou a rodiči
  * Doporučujeme zavedení forem, jakým způsobem informovat rodiče a naopak.
  3. Formulace školních řádů
  * Formulace ve školních řádech by měly být konkrétní a srozumitelné
  * Vedení školy by mělo školní řád formulovat v laskavém tónu.
  Evropská ústavní smlouva
  Doporučujeme pokračovat v diskusích a nadále prohlubovat informovanost nás mladých, jelikož to budeme právě my, kdo bude v tomto společenství žít a utvářet jej.


  Zpravodajství z jednání Národního parlamentu dětí a mládeže jsme vám přinesli v článku Radka Brože Mladí poslanci nechtějí snižovat věk trestní odpovědnosti
  Fotoalbum:
  neděle pondělí
  Pokud byste i u vás v obci či škole měli rádi dětský či mládežnický parlament, veškeré informace a kontakty získáte na stránkách Národního parlamentu dětí a mládeže: www.npdm.cz.

  Autor