IDMZatímco loni vyšla čísla tři, letos už jich bylo vydáno pět a ještě jedno s vůní vánoc je přislíbeno. Všechny Inspiromaty najdete na stránkách Institutu dětí a mládeže, který je vydává. Ale protože se domníváme, že ohlédnutí těch, kteří za cíle svých letních služebních cest měli místa konání letních táborů, může být inspirací i pro mnohé čtenáře Adama, domluvili jsme se a nabízíme je na stránkách Adama. Možná, že až se do nich začtete, tak pochopíte, že ti „kontroloři“ to s vámi vlastně myslí dobře a že byť je hledání chyb a závad jejich „pracovní náplní“, velmi dobře vnímají i to dobré, co s dětmi děláte. Nevěříte?

  Inspiromat
  Nepravidelný občasník Institutu dětí a mládeže MŠMT

  Ohlédnutí za letní činností
  Prázdniny skončily, proběhla řada táborů, pořádaných nestátními neziskovými organizacemi, středisky pro volný čas, ale i komerčními subjekty. V rámci kontrolní činnosti prováděné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy u subjektů, kterým je poskytována státní dotace na pořádání táborů a táborů středisek pro volný čas, které mají tuto aktivitu v hlavní činnosti na základ ě vyhlášky č . 432/1992 Sb., si lze průběh léta spíše pochvalovat. Ve sdělovacích prostředcích sice proběhlo několik katastrofických zpráv, ale ve vztahu k počtu realizovaných táborů se jednalo o téměř nic. Navíc je nutno připustit, že se jednalo o tábory, které nebyly ze státních prostředků dotovány a šlo zejména o komerční aktivity.

  Již několik let jsou ze státního rozpočtu dotovány tábory nestátních neziskových organizací. Od roku 2001 pouze u těch jejichž hlavní vedoucí prošli kursem a závěrečným testem pro hlavní vedoucí. Na základ ě letošních kontrol se ukázalo, že tato podmínka je plněna (pouze u 2 táborů hlavní vedoucí nesplnili tento požadavek). Na připomínku, že kursem nemůže být zajištěna kvalita tábora je možno odpovědět, že ani získáním řidičského průkazu nelze zamezit nehodě, ale je to také podmínka, a předpoklad, že se nehody omezí. Kursy, které oprávněné subjekty provádějí nejsou formální, ale skutečně upozorňují potenciální hlavní vedoucí na situace, s kterými je možno se setkat a kterým je třeba předcházet a vyvarovat se jich. Pro některé vedoucí (ty úplně nové) je to řada nových poznatků, pro ty, kteří tábory dělají již ně kolik let , upozornění na možná rizika.
  Celkově je možno hodnotit, že občanská sdružení pro letní tábory vybírají místa v krásných lokalitách, kde sepjetí s přírodou přináší dětem řadu pozitivních poznatků a vytváří kladné vztahy mezi účastníky. Na mnoha tábořištích je vidět vztah organizace k místu, postupné dobudování a vylepšování prostředí i z těch mála prostředků, které jsou na opravy a obnovu materiálu určeny. Není mimořádností, že stanové celty slouží deset i více let. Dobrovolná práce zanícených vedoucích je velmi často nepřehlédnutelná.

  Z kontrol také vyplynulo, že s obsahem a náplní na táborech nemají vedoucí problém, je na něm vidět láska a zanícení, s kterým je program připravován a z rozhovorů s přímými účastníky se to plně potvrdilo. U organizací, které pořádají tábory spíše pro děti z volného náboru (děti – nečleny sdružení) se objevuje snaha rodičů umisťovat děti zejména do pevných budov. Již několik let mě osobně překvapuje, že jsme ještě nepotkali tábor pro romské děti organizovaný pod stany.

  Další částí kontrol je otázka hygienických podmínek. Řadu táborů navštěvuje „hygienik“, a tam kde jsme byli, nebyly v jeho zprávách také podstatné nedostatky. Pozitivně lze hodnotit přístup vedoucích, kteří si uvědomují, že pro nemocné děti by tábor neměl smysl. Náš závěr je v letošním roce pozitivní a věřím, že i v létě 2005 budeme moci mít stejný závěr.

  Slávka Vacková

  Ještě k táborům
  Zkušenosti z kontrol letních táborů organizací, které jsou dotovány MŠMT a tudíž mají mít od IDM proškolené hlavní vedoucí ukázaly, že na těchto akcích dochází jen zřídkakdy ke střetu s legislativou. A táborech jiných (ale jistě nejde o jev častý) se takové excesy občas přihodí. Tak se i stalo, že se na nás ve dvou případech obracela Policie Č R s žádostí o vyjádření při vyšetřování podezření na spáchání trestného činu. V zásadě šlo o podání zprávy, existuje-li nějaká směrnice, popř. závazný pokyn upravující vedení dětských oddílů, zda je dán nějakým způsobem počet dospělých, popř. jejich věk, znalosti, způsobilost.
  Dovolím si ocitovat z našich odpovědí to podstatné: „závazný předpis, který by upravoval počty dospělých při vedení dětských kolektivů na různých akcích neexistuje. Vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy tuto oblast exaktně neupravují, záleží vše na provozovateli, resp. či organizátoru akce. V případě, že s vedoucím byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti či provedení práce, je řídícím právním předpisem Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejm. Hlava pátá, §§ 132 až 138. Pouze orientačně se pak lze řídit Metodickým pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí a žáků ve školách a školských za řízeních čj.: 29 159/2001-26 z 9.11.2001, dále občanský zákoník a trestní zákoník. Pro ilustraci uvádíme, že ve výše citovaném metodickém pokynu MŠMT se uvádí, že pro turistiku mohou mít družstva vedená jedním pedagogem až 15 členů, dtto i pro lyžařský výcvik, ale na koupání a plavecký výcvik, či cykloturistiku jen 10. V případě sepsané pracovní smlouvy musí být doložitelné (ZP), že příslušná osoba (vedoucí) byla řádně proškolena o předpisech BOZP (povinnost organizátora akce) a v případě, že se nejedná o pedagoga i musí mít doklad o zdravotní způsobilosti (dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., o zotavovacích akcích ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.).

  Pokud organizátor vydal vlastní interní předpisy (které mají platnost pouze pro jeho akce a nenahrazují obecně závazné předpisy a nesmí být s nimi v rozporu), orgány činné v trestním řízení by je měly posuzovat v kontextu s obecně závaznými přepisy, pak zde nelze použít předpisy MŠMT, týkající se školních akcí. Nejedná-li se o pracovně právní vztah, pak doporučujeme vycházet ze stávající praxe (právně nevymezené). V tomto případě doporučujeme se obrátit na soudního znalce. Z uvedeného tedy vyplývá, že u víkendových akcí, kdy nebývá s vedoucím sepsána pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce, je nutno vycházet z konkrétních okolností případu ke zjištění konkrétního porušení povinností, stanovených doloženě alespoň vedoucím akce ostatním oddílovým vedoucím. Dále se lze řídit skutečností, že vedoucí děti převzali od rodičů, příp. zákonných zástupců a je jejich povinností zajistit nad nimi po celou dobu příslušné akce dozor.
  Je nutné zkoumat především, zda byla splněna preventivní opatření, kdy děti byly řádně seznámeny a poučeny s určitými pravidly chování, např. že v dob ě poledního klidu nesmí bez přítomnosti vedoucích konat jiné než relaxační činnosti na určeném místě, že v době nočního klidu nesmí opustit bez souhlasu vedoucích vykázané prostory apod. V takovém případě pak vyplyne, že vedoucí nemusí (a ani nemůže) konat dozor plných 24 hodin. Obdobně dle konkrétních podmínek nutno posuzovat, zda konkrétní vedoucí byl s to „uhlídat“ nap ř . 5 nebo 20 dětí. Z obecných ustanovení občanského i trestního zákoníku pak jednoznačně vyplývá potřebná dolní věková hranice vedoucích, kteří teprve od 18 let jsou plně způsobilí k právním úkonům a mají též plnou trestní odpovědnost. Navíc poukazujeme na tzv. obecnou prevenční povinnost dle ustanovení § 415 občanského zákoníku, tj. že „každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“, byť se jedná o ustanovení významné pro stanovení odpovědnosti za vzniklé škody tam, kde specielní předpis žádnou povinnost nestanoví. Jsme si vědomi toho, že v této oblasti je situace opravdu značně nepřehledná, už jen proto, že si každý provozovatel může tuto oblast upravit vlastními pokyny. Zároveň upozorňujeme. že naše organizace není oprávněna k závazné interpretaci právních předpisů a poskytujeme pouze svůj odborný názor.“ Tolik tedy policejně řešené případy. Nemáme k nim další informace, ani o tom, co se opravdu stalo, ani jak byla celá záležitost dořešena. Není to ani podstatné.

  Dostáváme však i dotazy typu:
  Jsou stezky odvahy na letních táborech povolené? Pokud ano: V jaké podob ě , s jakými pravidly a za jakých bezpečnostních opatření? Pokud ne: Samozřejmě je jasné, že se konají. Jak se to kontroluje? Jakým způsobem je možné sankcionovat organizátora tábora?
  Odpověď je nasnadě – stezky odvahy na letních táborech nejsou zakázané, proto se konat mohou. Tím odpadá část otázky „pokud ne“. K části „pokud ano“ mohu ocitovat část svého textu z publikací vydaných IDM (píšeme o nich na jiném místě).
  „Plnou odpovědnost za bezpečnost určitého kolektivu nese pověřená způsobilá osoba starší 18 let, a to i v případě své nepřítomnosti při dané činnosti. Při akcích smějí být činné jen osoby, které jsou k tomu tělesně i duševně způsobilé a podrobily se preventivní lékařské prohlídce s písemným závěrem, že jsou této činnosti schopny. Toto osvědčení není požadováno u pedagogických pracovníků a u studentů pedagogických fakult. Osoby činné při stravování, musí mít zdravotní průkaz. Tuto základní odpovědnost je možno částečně přenést ve zcela výjimečných případech i na způsobilou osobu (praktikant), tato může samostatně pracovat s kolektivem bez dohledu plnoletého vedoucího, jestliže jsou splněny určité předpoklady:
  a) před každou samostatnou činností je zodpovědným vedoucím poučena o možném riziku těchto činností a o bezpečnosti práce při nich,
  b) nejedná se o zvláště nebezpečné činnosti (střelba ze vzduchovek, koupání, pohyb po rušných komunikacích apod.),
  c) doba samostatné činnosti nepřekročí rozumnou délku,
  d) náročnost a riziko činnosti odpovídá jejím zkušenostem a rozumovým možnostem, přičemž odpovědnost nese vždy plnoletý vedoucí.
  U nočních akcí si musíme být vědomi toho, že rizika jsou oproti denním aktivitám vyšší – tma, i známé se jeví poněkud jinak, „strach má velké oči“ atd. Je proto nutné abychom se důkladně obeznámili s terénem, kde akce proběhne. Prostor by měl být účastníkům znám, nebo musí být dobře ohraničen a hlídán vedoucími. Před zahájením akce, seznámíme účastníky s prostorem, kde se akce odehraje, pravidly, upozorníme na zvýšené riziko poranění obličeje či očí o vyčnívající větve (např., až půjdou lesem, a ť si dají ruku před obličej) apod. Upozorníme na riziko zabloudění a co je nutné v takovém případě učinit (každý účastník by měl mít píšťalku a znát nouzový signál).

  Zejména malé a nezkušené děti bychom neměli strašit. U těch větších a zkušenějších již není riziko tak značné, ale míru musíme odhadnout sami, tady žádné pravidlo neplatí. Jinak se můžeme rozhodovat na táboře, kde známe účastníky z celoroční činnosti a jinak na táboř e, kde máme tzv. sebrané spisy a s účastníky se seznamujeme až na míst ě samém. V zásadě se otázky opakují, případně se z různých aspektů dotýkají téhož problému. S tím velice úzce souvisí i otázka, jak je člověk na svou práci připraven. Tato připravenost souvisí s každodenní činností – jak je připraven na svou práci, kterou vykonává? jak je připraven na svoji úlohu v rodině? jak je připraven na další aktivity. Je to opravdu velice široké téma a netýká se jen volnočasových či táborových aktivit. Setkáváme se i s názorem uvedeným v článku o kontrolách LT „že kurzem nemůže být zajištěna kvalita LT“, dokonce i s tím, „že nikdo nemá právo určovat, co má být náplní a zda vůbec musí nějaká školení být – máme přece demokracii“. Zkušenost ukázala, že to nutné je. Ostatně řada organizací školení pro vedoucí organizuje. A ze zkušenosti vlastní a mohu říci dlouholeté vím, že je takové školení nutné a dokonce jsem přesvědčen, že by mělo být zásadně akreditované a v základní části (jakou je BOZP) povinné pro všechny. Chcete-li na toto téma a témata související rozpoutat diskusi, stránky Inspiromatu jsou k disposici, stačí jen poslat svůj názor na: info@idm-msmt.cz.
  připravil Ing. Otto Hoffmann

  Oba texty jsou převzaty z podzimního vydání Nepravidelného občasníku INSPIROMAT, který vydává Institut dětí a mládeže MŠMT
  www.idm-msmt.cz – adresa, kde jsou k dispozici všechna dosud vydaná čísla

  Na 18 stránkách podzimního – tj. 5. čísla Inspiromatu dále najdete např. tato témata:
  Evropa ve škole v roce 2004, Letní odborné soustředění, Mezinárodní biologická olympiáda v Brisbane, Mezinárodní chemická olympiáda, Růžová linka – projekt České společnosti na ochranu dětí, Talent a školský zákon, Zřízení volného času francouzského regionu Provence-Alpes-Coted´Azur, Mezinárodní seminář „Volný čas dětí a mládeže“.