UNICEFVýzva Českého výboru pro UNICEF k ochraně dětí před riziky komerčního sexuálního zneužívání
  Přesně 1 rok a 7 měsíců uplynulo od doby, kdy v říjnu 2003 Cathrine Schauer z organizace KARO zveřejnila prostřednictvím UNICEF svoji publikaci „Děti šlapou chodník“, která u nás otevřela diskusi o existenci /neexistenci dětské prostituce, zejména v česko-německém příhraničí, ale také v jiných městech a oblastech ČR, a zároveň s sebou přinesla zvýšenou pozornost našeho státu i nevládních organizací k objasnění tohoto problému, zjištění skutečné situace a nastavení příslušných opatření k jeho řešení i prevenci.

  Rok a 7 měsíců je dostatečná doba k vyřešení mnoha problémů. UNICEF oceňuje, že na úrovni státu byla připravena řada opatření, jejichž zavedení zcela jistě pomůže situaci zlepšit. Např.:

  • Vládou ČR byla v červenci 2004 přijata zpráva o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (2002 – 2004) a jeho aktualizace na další období (2004 – 2006), včetně plánu aktivit.
  • 26. ledna 2005 byl Českou republikou podepsán Protokol k Úmluvě o právech dítěte, zaměřený proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí a obchodu s dětmi.

  Úlohu nevládních organizací v oblasti prevence komerčního sexuálního zneužívání i konkrétní sociální práce na pomoc jeho obětem není třeba zdůrazňovat, je významná v podstatě již od počátku devadesátých let, kdy nevládní organizace začaly vznikat. Minimálně 5 nevládních organizací, zaměřených na sociální práci a prevenci kriminality dětí včetně sexuálního zneužívání a drog, úspěšně pracuje i v chebském regionu (např. Prev-Centrum, Prolomit vlny, La Strada, Odvaha řešit, Kotec). Poznámka: Při práci v terénu se zde osvědčuje i zavedení romských terénních sociálních pracovnic, které organizačně spadají pod sociální odbor Městského úřadu Cheb.

  Český výbor pro UNICEF v souvislosti se zprávou KARO inicioval vznik výzkumné studie, zaměřené na zjištění postojů a názorů dětí školního věku na prostituci a dětskou prostituci. Autorkou této studie je MUDr. Eva Vaníčková, CSc., z 3. lékařské fakulty UK, která v ní využila výsledků ze všech chebských a několika náhodně vybraných pražských základních škol (zařazeno bylo celkem 1585 respondentů, žáků mladšího, středního a staršího věku – 2., 6. a 9. třídy ZŠ).

  Z výsledků tohoto výzkumu např. vyplývá:
  – Velká část školních dětí ví, že dětská prostituce existuje (65 % dětí v Praze, 75 % v Chebu)
  – Překvapivě velká část dětí uvádí, že dětskou prostitutku viděly (12 % v Praze, 29 % v Chebu)
  – Překvapivý je i výsledek, jak děti prostituci vnímají:

  • 18 % dívek považuje prostituci za příležitost, jak vést luxusní život.
  • 24 % dívek považuje prostituci za příležitost k výdělku pro lidi bez vzdělání (Příznačné pro potvrzení příčin dětské prostituce je u této odpovědi i srovnání Prahy a Chebu: V Praze takto odpovědělo pouhých 5 %, ale v Chebu 43 % dětí).
  • 25% chlapců považuje prostituci za příležitost, jak si opatřit peníze na drogy.
   – 9,5 % dětí v Chebu si dokáže představit, že by se živily prostitucí (v Praze pouhých 6 %)
   – Téměř 14 % dětí v Chebu již bylo osloveno dospělou osobou s nabídkou sexu za peníze (v Praze 10 %)

  Z osobních rozhovorů s dětmi navíc vyplynulo např.:

  • Některé děti, které bydlí v blízkosti určitých ulic, vidí prostitutky každý den.
  • Na školách chybí sexuální výchova, většina dětí nemá osobní bezpečnostní plán, jak se chovat v rizikové situaci, např. při oslovení.
  • Děti nevědí, na koho by se měly v takovém případě obrátit, domnívají se, že to řeší pouze městská policie.
  • Řada rodičů zejména druháků se o své děti bojí, a proto děti odpoledne nesmějí chodit ven. Nepřekvapí tak, že většina z nich denně sleduje TV více než 5 hodin denně.
  • Dětem chybí možnost otevřené komunikace na téma prostituce, řada učitelů odmítá na toto téma hovořit, slovo „prostituce“ jim nevyjde z úst.
  • Hra na šlapky a pasáky je běžnou hrou malých dětí v parku.

  Podle poznatků, které má Český výbor pro UNICEF k dispozici, je tedy problém sexuálního zneužívání dětí, včetně prostituce, pornografie a obchodu s dětmi, v ČR aktuální a je třeba jej intenzivně řešit. Doporučujeme zejména:

  • Ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte, zaměřený proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, dětské prostituci a obchodování s dětmi a urychleně jej implementovat do právního řádu ČR.
  • Dobudovat systém pomoci obětem sexuálního zneužívání (v rámci tohoto systému např. neumísťovat tyto děti v diagnostických ústavech, ale v rodinné péči se zárukou pomoci odborníků).
  • Posílit prevenci (v rodině i ve školách), včetně vhodné přípravy dětí, jak se v rizikových situacích chovat/bránit.
  • Podporovat osvětové kampaně ve vztahu k veřejnosti
  • Pravidelně hodnotit účinnost preventivních opatření na školách, včetně činnosti školních koordinátorů prevence, metodiků preventivních aktivit, apod.
  • Věnovat na území ČR zvýšenou pozornost dětem jiné státní příslušnosti, které jsou v ČR bez doprovodu (ať legálně, nebo nelegálně), vyhledávat je preventivně s ohledem na nutnost jejich ochrany před potencionálním nebezpečím jejich zneužití pro obchod s dětmi, dětskou prostituci a pornografii.
  • Připravit a uskutečnit výzkum zaměřený na zjištění rozsahu, typů a příčin komerčního sexuálního zneužívání dětí, včetně zjištění, zda ČR není tranzitní zemí obchodu s dětmi.
  • Posílit podporu činnosti nevládních organizací, které se zabývají problematikou dětí ohrožených komerčním sexuálním zneužíváním (včetně podpory organizacím pracujícím přímo v terénu).

  Tato výzva je určena všem médiím, členům horní i dolní komory Parlamentu ČR, ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu školství, mládeže a tělesné výchovy, ministerstvu vnitra a regionálním samosprávám na všech úrovních.

  Kontakty:

  Český výbor pro UNICEF
  Elišky Peškové 17/741
  150 21 Praha 5
  Tel./fax: 257 320 244
  Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka
  PhDr. Rosa Šimberská, programové aktivity/komunikace
  unicef@unicef.cz
  www.unicef.cz


  Příloha k tiskové zprávě:
  Ochrana dětí před sexuálním zneužíváním, včetně komerčního sexuálního zneužívání, prostituce, pornografie a obchodu s dětmi za účelem sexuálního zneužívání je jednou z nejvýznamnějších celosvětových aktivit Dětského fondu OSN – UNICEF. Dosvědčuje to mj. také přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte, zaměřeného na zajištění této formy ochrany dětí, který Valné shromáždění OSN ratifikovalo v květnu 2000 – od té doby jej ratifikovalo 87 států a dalších 110 států jej podepsalo (Česká republika tento dokument podepsala 26. ledna 2005). UNICEF podporuje velice konkrétní projekty v mnoha zemích světa, včetně psychosociální pomoci při integraci dětských obětí sexuálního zneužívání do normálního života. Na pomoc boji se všemi formami sexuálního zneužívání dětí vydal v loňském roce ve spolupráci s Meziparlamentní unií např. i příručku pro poslance Evropského parlamentu s návody, jak proti této formě zneužívání dětí postupovat.

  Konkrétní projevy sexuálního zneužívání se v jednotlivých částech světa značně liší, ale bohužel existují v každé zemi a je třeba proti nim bojovat. Co je nezbytné udělat?

  1. Zviditelnit problém – veřejné informační kampaně, zesílené informování sdělovacích prostředků o problému, dokonalejší monitorování a rozdělení informací, výchova dětí od útlého věku v rodině i ve škole, veřejné odhalování pachatelů.
  2. Prevence a zdůraznění její úlohy na všech úrovních společnosti – od včasného varování na úrovni obcí a měst až po pádná politická opatření a programy, které umožní čelit negativním podmínkám, za kterých tento jev může vzniknout.
  3. Identifikace a zastavení těch, kdo z komerčního sexuálního zneužívání, prostituce, pornografie a obchodu s dětmi profitují – odpovídající legislativa, zlepšení vymahatelnosti zákonů až po mezinárodní spolupráci.
  4. Pomoc dětem, které se staly obětí sexuálního zneužívání.

  Autor