V letošním roce organizuje Rada Evropy čtvrtý ročník ceny „Mladý aktivní občan“, jejíž smyslem je propagovat aktivní občanství mladých lidí ve společnosti. Cílem ceny je zejména podpořit spolupráci mezi regionálními a místními institucemi a mladými lidmi. Cena proto dává příležitost jakýmkoli konkrétním projektům, akcím a opatřením realizovaným na místní či regionální úrovni.

  Hlavními cíly ceny je:

  • podporovat inovativní aktivity, které na regionální a místní úrovni rozvíjejí participaci a aktivní občanství mladých lidí,
  • naplňovat listinu Rady Evropy o participaci mladých lidí ve společnosti na regionální a místní úrovni a prioritách sektoru mládeže Rady Evropy,
  • vyhledat a rozšířit příklady úspěšných projektů,
  • zviditelnit sektor mládeže a práci Rady Evropy v této oblasti.

  Téma ceny v roce 2005

  Rada Evropy vyhlásila rok 2005 „Evropským rokem občanství prostřednictvím vzdělávání“, jehož význam tkví v upoutání pozornosti na zásadní roli, jakou hraje vzdělávání v rozvoji aktivního občanství, demokratické společnosti a sociální soudržnosti. Rady Evropy má rovněž za cíl zdůraznit všechny aspekty celoživotního vzdělávání a to jak ty založené na formálním vzdělávacím procesu, tak ty založené na vzdělávání neformálním.

  Záměrem ceny Rady Evropy „Mladý aktivní občan 2005“ je umožnit mladým lidem hlouběji pochopit význam evropského občanství. O aktivitách Rady Evropy v oblasti demokratického občanství a Evropského roku občanství prostřednictvím vzdělávání je možno dozvědět se více na webových stránkách:

  http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/

  Zapojení do soutěže je formou projektů, které probíhají nebo proběhly v období mezi lednem 2004 a zářím 2005. V roce 2005 bude cena zaměřena na vzdělávací metody a prostředky využívané k propagaci a podpoře aktivního občanství mladých lidí ve společnosti a zvýšení povědomí o evropském občanství. Mezi takové metody a prostředky patří například vzdělávací a školící materiály, audio-vizuální pomůcky, hry, publikace, brožury atd., které mohou být využity ke vzdělávání a školení mladých lidí. Oblastmi využití těchto prostředků je zejména:

  • aktivní participace v místní komunitě,
  • zvýšení povědomí o evropském občanství,
  • pochopení evropské kulturní identity a různorodosti,
  • příprava pro život v multikulturní společnosti,
  • loajálnost k lidským právům a demokracii.

  Kritéria

  Projekt by měl proběhnout v jedné ze 48 členských zemí Evropské kulturní úmluvy.
  Žadatelem by měl být organizace mládeže nebo místních či regionálních úřadů. Přednost bude dána projektů organizovaným za spolupráce mladých lidí a úřadů.
  Projekty by měly proběhnout mezi 1. lednem 2004 a 30. zářím 2005.
  Projekty by měly být organizovány mladými lidmi mezi 16 a 30 lety.
  Žadatel musí použít předepsanou přihlášku a dodržet předepsané postupy.

  Výběrové řízení

  Výběrového řízení bude složeno z členů Programového výboru Evropských center mládeže a Evropské nadace mládeže (European Youth Foundation), dále zástupců ředitelství pro mládež a sport Rady Evropy a zástupců dalších příslušných útvarů Rady Evropy s ohledem na letošní téma ceny.

  Termíny

  Uzávěrka podávání projektů je do 30. října 2005.

  Výběrové řízení se uskuteční do konce prosince 2005.

  Udělení cen proběhne v prostorech Rady Evropy.

  Ocenění

  Dva zástupci za každý oceněný projekt budou pozváni do sídla Rady Evropy ve Strasbourgu, kde jim bude předána cena.

  Cena pro vítězný projekt bude částka 2 000 EURO a diplom.

  Cena pro druhý vítězný projekt bude částka 1 000 EURO a diplom.

  Cena pro třetí vítězný projekt bude částka 500 EURO a diplom.

  Jak se přihlásit

  Do 30. října 2005 je nutné vyplnit přihlášku v angličtině nebo francouzštině a zaslat elektronicky na adresu galina.kupriyanova@coe.int. Přihlášky je nutno nadepsat „Council of Europe Award Young Active Citizenship“.

  Více informací je možné nalézt na stránkách Rady Evropy: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ nebo na telefonním čísle: 00 33 3 88 41 39 56.

  Autor