Za účelem podpory kampaně Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2004 až 2006 mimořádné dotace na téma „Evropská Kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“ zaměřené na aktivity NNO.

  Evropská Kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace

  „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“

  Ředitelství pro mládež a sport Rady Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí vyhlašuje celoevropskou kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „All Different – All Equal“. Kampaň navazuje na podobnou kampaň pořádanou před 10 lety v roce 1995 nazvanou „All Different – All Equal“. Kampaň byla schválena na 3. summitu hlav států vlád členských států Rady Evropy ve Varšavě ve dnech 16. – 17. 5. 2005, dokument CM(2005)80 z 17.5.2005, článek III, odstavec 4. (Podpora spolupráce mládeže).

  Cílem Kampaně je motivovat mladé lidi aktivně se účastnit budování mírové společnosti založené na rozmanitosti mezi národy a sociálním začlenění a to v duchu tolerance vůči rozdílnostem mezi národy a vzájemném respektu a porozumění. Jejími hlavními aktéry je kromě Rady Evropy zejména Evropské Fórum mládeže, Evropská komise a dále členské státy Rady Evropy.

  Hlavní témata Kampaně jsou:

  1. Mládež podporuje dialog – respekt pro rozdílnosti nemůže být bez vzájemného dialogu
  2. Mládež podporuje aktivní demokracii – udržitelnost rozvoje nemůže existovat bez vzájemné spolupráce na všech úrovních
  3. Mládež oslavuje rozdílnost mezi národy – podpora rozmanitosti může existovat pouze s ohledem na kulturní dimenzi

  Stěžejní aktivity Kampaně budou probíhat mezi červnem 2006 a zářím 2007 a to jak na národní, tak i regionální a místní úrovni. Předpokládá se, že se do Kampaně zapojí kromě národních autorit také mladí lidé a místní samosprávy a ve velké míře také školy. Kampaň by zejména měla oslovit mladé lidi z komplikovaného znevýhodněného sociálního prostředí a oběti diskriminace.

  Ve dnech 3. – 4. 2. 2006 se ve Strasbourgu uskutečnilo první setkání zástupců národních koordinačních výborů pro Evropskou Kampaň mládeže, které se během Kampaně bude pravidelně opakovat. Pravidelně budou probíhat rovněž Sympózia ke Kampani.

  Pro aktivity probíhající na evropské úrovni budou využita Evropská centra mládeže ve Strasbourgu a Budapešti a rovněž Evropský fond mládeže. Evropský fond mládeže bude na projekty související s Kampaní probíhající v roce 2006 alokovat finanční prostředky ve výši 3 milióny EURO.

  Členské státy byly vyzvány k vytvoření národního koordinačního výboru pro Kampaň zodpovědného za přípravu Kampaně na národní úrovni. Koordinační výbor bude určovat, jaké aktivity budou organizovat s ohledem na své finanční možnosti. Každý stát by však měl vyčlenit finanční a jiné prostředky na vedení Kampaně.

  V České republice byl koordinační výbor sestaven v prosinci 2005 a jeho první zasedání se uskutečnilo 23. 1. 2006. V současné době je složen ze zástupců MŠMT, České národní agentury programu Mládež, České rady dětí a mládeže, nevládních neziskových organizací mládeže zabývajících se problematikou lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace, zástupců informačních center mládeže, krajských úřadů, zástupců Sdružení pracovníků DDM ČR a magistrátu hlavního města Prahy.

  Výbor se usnesl, že za účelem souvislého průběhu Kampaně bude určena Česká rada dětí a mládeže, která ponese hlavní organizační zátěž Kampaně. Byly již navrženy i některé konkrétní akce na rok 2006 a 2007 (konference, školení v oblasti lidských práv, soutěže pro mladé, překlad manuálu k lidským právům Compass, analýza oblastí Kampaně atd.). Jedna z akcí na podporu Kampaně je, že MŠMT vyhlásí v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2004 až 2006 mimořádné dotace zaměřené na aktivity NNO, organizované v rámci Evropské Kampaně mládeže.

  Tyto dotace budou zaměřeny na projekty podporující ochranu a dodržování lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participaci mladých lidí. Do projektů by měli být zapojeni rovněž mladí lidé s omezenými příležitostmi, menšiny a neorganizovaná mládež. Podmínky pro podávání projektů budou v přiměřené míře shodné s podmínkami pro ostatní dotační projekty. NNO, které obdržely dotaci v letošním roce, nemusí k žádosti přikládat své stanovy a ověřené identifikační číslo, pokud v nich nedošlo ke změně. NNO budou moci své projekty k mimořádnému termínu zasílat na adresu Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10, do 15. dubna 2006.

  Materiál schválila gremiální porada skupiny 5 dne 13. 2. 2006 a bude dál projednán v poradě vedení. Podrobné informace k výzvě a podmínkám podávání projektů v rámci mimořádné dotace budou po schválení poradou vedení vyvěšeny na webových stránkách MŠMT.

  Druhé zasedání koordinačního výboru se uskutečnilo 16. 2. 2006. Jeho hlavní náplní bylo kromě předání informace z 1. setkání zástupců NKV Kampaně a mimořádných dotacích MŠMT vysvětlení role ČRDM v rámci Kampaně. ČRDM bude zodpovídat za informační a propagační materiály ke Kampani, bude koordinovat jednotlivé aktivity na úrovni NNO a vytvoří webové stránky Kampaně. Během jednání byly navrženy další aktivity a předběžný harmonogram Kampaně na rok 2006. NKV rozhodl o svém organizačním složení. Bude se dělit na základní koordinační jednotku složenou ze členů NKV a dále tři pracovní skupiny: organizační, pro komunikaci a média a pracovní skupina pro vzdělávání. Pracovní skupiny povedou zástupci NKV a shromáždí aktivní jedince a organizace v daném tématu a povedou společně konkrétní aktivity.

  Oficiální logo Kampaně „All Different – All Equal“ bylo přeloženo do češtiny a zní „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“.

  Aktuální seznam členů Koordinačního výboru pro Evropskou Kampaň mládeže:

  Ing. Eva Bartoňová – předsedkyně, ředitelka odboru pro mládež MŠMT

  Mgr. Karolina R. Naimji, odbor pro mládež MŠMT

  Ing. Jana Rudleová, odbor pro mládež MŠMT

  Mgr. Bohuslava Dostálová, vedoucí oddělení mládeže a sportu odbor školství, mládeže a sportu KÚ, Ostrava

  PaedDr. Miloš Kusý, odbor 24 – speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT

  Ing. Marek Bindr, OS ICM Tábor – reprezentant AICM

  Mgr. Josef Boček, Česká národní agentura Mládež

  Zbyněk Šolc , předseda Asociace středoškolských klubů ČR

  ČRDM

  Zdena Mašková, Středisko služeb školám Příbram

  Jan Buryánek, Člověk v tísni

  Mgr. Jana Heřmanová, Sdružení pracovníků DDM ČR

  Magistrát hl. m. Prahy

  zástupce NNO pracující s minoritami a lidská práva

  Externí konzultanti:

  M.A. Jana Tikalová, Lektorka a konzultantka ve vzdělávání

  Ředitelka OPIM (Organizace na podporu integrace menšin)

  PhDr. Soňa Koblová, Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

  PaedDr. Marie Rauchová, Oddělení vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy MŠMT

  Možní další partneři Kampaně:

  zástupci Rad vlády zabývající se tématy Kampaně

  Český rozhlas

  zdroj: webové stránky MŠMT – www.msmt.cz


  Vyhlášení mimořádných dotací v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2004 až 2006 na téma „Evropská Kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“ je ke stažení na webu MŠMT, sekce Mládež – www.msmt.cz.

  Autor