Strategické cíle předpokládají růst prestiže ČRDMDelegáti 23. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) přijali na svém jednání 20. dubna 2006 v pražském paláci YMCA novou strategii, stanovenou pro léta 2006 až 2010. Její dlouhodobou vizí přitom je, aby ČRDM byla „respektovanou společenskou silou, vnímanou jako oprávněný reprezentant zájmů dětí a mládeže jak v rámci ČR, tak na poli mezinárodním“. Tomuto záměru odpovídají i strategické cíle, které si vytýčila v oblasti vnějších i vnitřních vztahů. Dokument, přijatý po drobných retuších, navržených přítomnými zástupci členských sdružení, tedy určuje základní směr, jímž se má dětská a mládežnická rada v následujících letech ubírat.

  Účastníci Valného shromáždění ČRDM jednali tradičně v paláci YMCAPoslání ČRDM, ač vyjádřeno odlišnými slovy od toho minulého, zůstává v podstatě stejně ambiciózní: podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. ČRDM přitom nechce být podle svých strategických cílů spojována s žádnou politickou stranou nebo hnutím. Bude se otevřeně hlásit k hodnotám občanské svobody a demokracie a odmítat jakoukoliv ideologii založenou na nenávisti – ať už třídní, rasové, národnostní či jiné.

  Členové ČRDM se soustřeďují na mimoškolní výchovu mladé generaceStátní orgány by s ČRDM měly konzultovat všechny zásadní otázky týkající se mimoškolní výchovy a vzdělávání; Rada by se tak aktivně podílela mj. i na tvorbě pravidel, podle nichž budou rozdělovány veřejné prostředky na podporu práce s dětmi a mládeží a usilovala by o odpovídající výši těchto financí z veřejných rozpočtů. Chtěla by se ovšem zároveň stát méně než dosud závislou na financích ze státního rozpočtu.

  Zleva první místopředseda ČRDM Aleš Sedláček a předseda Pavel TrantinaCílem ČRDM je i to, aby ji široká veřejnost vnímala coby přirozeného obhájce zájmů dětí a mládeže, na kterého se může kdokoliv s důvěrou obrátit o pomoc (nebo s námětem na spolupráci či realizaci projektu). S tím souvisí i snaha o to, aby Rada zvýšila svůj vliv v oblasti médií, hlavně jejich působení na mladou generaci . „V médiích bude tematika dětí a mládeže pojednávána se srovnatelnou vážností a zájmem, jako je tomu dnes s tematikou péče o životní prostředí,“ stojí psáno v přijaté Strategii.

  K cílům ČRDM náleží i její plné členství v Evropském fóru mládeže. ČRDM má v úmyslu stát se hlavním partnerem ostatních národních rad mládeže a realizátorem dvou- a vícestranných projektů za Českou republiku. V domácím prostředí má své místo ve strategii ČRDM úzká spolupráce s krajskými radami dětí a mládeže. Celkově chce být ČRDM pružnou a efektivní organizací s jasně stanovenými „pravidly hry“.

  Delegáti probrali program jednání bod po boduŽe jde vskutku o cíl dlouhodobý se nicméně ukázalo již při „pilotní“ debatě nad první z pěti tzv. klíčových otázek. Týkala se obecně vývoje členské základny Rady; v zásadě jde o to, vybalancovat pro rozvoj ČRDM do budoucna vhodné podmínky. Kupříkladu vůči malým sdružením by neměly být zbytečně přísné, ale nesmí ani klást na administrativu Rady neúnosné nároky. Orientační průzkum mezi přítomnými delegáty potvrdil názorovou mnohostrannost – s patrným většinovým příklonem k jedné variantě. Ta kombinuje požadavek „neomezovat členství dle velikosti, ale stanovit minimální výši členského příspěvku“ a „omezit členství dle charakteru sdružení (pouze nadregionální, celorepubliková a krajské rady dětí a mládeže)“.

  Na hospodářské zprávě se má z podnětu Pionýra ještě pracovatValné shromáždění dále odsouhlasilo textovou část výroční zprávy za rok 2005. Schvalování její závěrečné (ekonomické) pasáže, stejně jako hospodářské zprávy za uplynulý rok, přerušilo z důvodu několika nejasností v hospodářské zprávě, na něž poukázali zástupci sdružení Pionýr; upozornili přitom, že na skutečně podrobné prostudování předkládaných materiálů nebyl dostatek času. Hospodářskou zprávu předseda ČRDM ještě doplní resp. upraví ve spolupráci se zástupci členských sdružení. V rámci své pravomoci má rovněž zaktivizovat činnost komise revizní.

  O všem důležitém rozhodují hlasy členských sdruženíK výsledkům Valného shromáždění konečně patří i rozšíření členské sestavy ČRDM o dva nové spolky (Together Czech Republic o.s. a Sdružení FILIA); dvě další uskupení (Biokontakt a Centrum roku Děčín) naopak hlasováním přijata nebyla. Aktuální stav členské základny tedy nyní představuje celkem 96 sdružení (jejich počet v čase mírně kolísá a již delší dobu osciluje poměrně těsně pod hranicí 100). Jen pro úplnost: na adresu Kanceláře ČRDM přišla také žádost o členství Komunistického svazu mládeže, o ní ovšem 23. Valné shromáždění nejednalo. Vzhledem k chybějícím stanovám KSM totiž nemohlo ani představenstvo ČRDM posoudit, zda tyto jsou, anebo nejsou v souladu se stanovami Rady.

  Autor