Předávání cen Gloria musealis 2005Mezinárodní den muzeí se slaví od roku 1977 z podnětu ICOM (The International Council of Museums – Mezinárodní rada muzeí). Pro muzea na celém světě je příležitostí upozornit veřejnost na důležitou úlohu muzeí ve službě společnosti a v ochraně kulturního dědictví. Pro veřejnost pak – vzhledem k tomu, že je všeobecně spojován se dnem otevřených dveří – je možností nejenom prohlédnout si zdarma muzejní expozice, ale i využít doprovodných programů – ať jde o koncerty, poradny s odborníky, ukázky lidových řemesel, dětské dílny a podobně. Pevným datem tohoto svátečního dne je 18. květen, oslavy se ale konají až nejblíže následující víkendový den, aby veřejnost mohla plně využít nabídky muzeí. V roce 2006 bude v Národním muzeu dnem oslav Mezinárodního dne muzeí neděle 21. května.

  Předávání cen Gloria musealis 2005 S podporou všech 116 národních členských organizací na celém světě (a ve spojení s dalšími muzejními institucemi) je tento den věnován vždy určitému společnému tématu, jež umožňuje hlouběji osvětlit základy muzejní práce a péče o kulturní hodnoty. Muzea a mládí – toto téma bylo vybráno pro rok 2006, aby přiblížilo veřejnosti způsob, jakým se mládež podílí na redefinici poslání a praktik muzejních institucí ve 21. století a na způsob, kterým muzea přispívají v dialogu s mladými na formování budoucí společnosti. Dle Alissandry Cummins – presidentky ICOM, muzea mohou hrát podstatnou roli v rozpoznání specifik komunity dnešní mládeže a ve zlepšení přístupu k muzeím na základě jejich názorů a pohledů. Mladí zároveň představují novou muzejní profesionální generaci i veřejnost pro novou generaci muzeí, citlivější k sociální odpovědnosti, pravidlům etiky, ke komunitě, k dialogu mezi kulturami a k toleranci.

  V hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí (otevřeno 10-18 hodin) budou již tradičně v Panteonu členky Klubu lidové tvorby předvádět lidová řemesla: tkaní na rámu, práce s lýkem, drátování, práci na kolovratu, zdobení perníku, paličkování, výrobu krajek aj. Oddělení prehistorie připravilo pro děti i rodiče v expozici prehistorie celodenní dílny Řemeslníkem v pravěku. Na hlavním schodišti zahraje a zazpívá soubor Ludus musicus. Ve svých pracovnách budou připraveni odborní pracovníci Národního muzea posoudit návštěvníky přinesené staré knihy, zkameněliny, minerály a horniny, drahé kameny, schránky mořských měkkýšů, podají informace z oboru antropologie.

  Národopisná expozice Národního muzea Musaion (otevřeno 10-18 hodin) je v sobotu i v neděli přístupna zdarma také v rámci Národopisné slavnosti v Kinského zahradě. Program se sestává z vystoupení našich nejlepších folklorních souborů, v dílnách v expozici budou předváděny ukázky lidových řemesel.

  Národní památník na Vítkově (otevřeno 10-17) pořádá komentované prohlídky Památníku v 10,11, 14,15,16 hodin, přístupná bude výstavka o různých druzích kamene použitých pro stavbu Památníku.

  České muzeum hudby v Karmelitské ulici (otevřeno 10-18 hodin) má připravenu poradnu pro majitele starých notových zápisů, poradnu pro hru na vybrané hudební nástroje pro začátečníky, živé hudební ukázky na Hábův čtvrttónový klavír, historické klávesové nástroje, violu d´amore, violoncello a violu da gamba, loutnu a barokní příčnou flétnu, okénko do dílny restaurátora houslí a turnaj pro děti základních škol ve dvou věkových kategoriích o hodnotné ceny. Další program je zaměřený na hudební aktivity dětí a mládeže a nese název „Jak rozeznít muzeum?! Dotýkati se a hlučeti dovoleno.

  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (otevřeno 10-18 hodin) na Betlémském náměstí má připraven bohatý program zejména z komentovaných prohlídek muzejních expozic, konat se bude také prohlídka historického interiéru knihovny Vojtěcha Náprstka. Připraven je také interaktivní program k současným výstavám pro děti a dospělé, např. korejské lidové tradice – výroba korejské keramiky, masek, hra na tradiční korejský bubínek, kaligrafie, stolní hry. Inspirace starověkým Egyptem – vlastní keramická tvorba pod vedením ak. mal. Vlastimila Elšíka a Heleny Elšíkové a prohlídka výstavy výtvarných dětských prací z E-dílny. Poznáváme kulturu arabských zemí – výtvarná dílna zaměřená na kabylskou keramiku, výroba vlastní miniatury. Na závěr programu je připravena ochutnávka korejských jídel.

  Ve všech expozicích Národního muzea, které mají v neděli pravidelnou návštěvní dobu, bude 21. května vstup zdarma. Podrobný doprovodný program je dosažitelný na webových stránkách Národního muzea www.nm.cz a na letáku v hlavní budově muzea. Změna programu vyhrazena.


  Muzejní noc, podobně jako v loňském roce, nebude zdaleka jen jedna jediná. Naopak. Už tento pátek – 19. května – se roztáčí celý kolotoč muzejních nocí, který vyvrcholí 17. června pražskou muzejní nocí.

  Koncerty, divadelní představení, ukázky řemesel, ochutnávky dobových jídel, soutěže pro děti i dospělé, módní přehlídky, prohlídky v dobových kostýmech, prezentace běžně nevystavených sbírek… a mnohá další neobvyklá setkání s minulostí i přítomností nabízejí na přelomu května a června v nezvyklou noční dobu muzea a galerie napříč celou Českou republikou. Když v roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci, netušili pořadatelé, že akce, která je již řadu let obvyklá v mnoha velkých evropských městech, natolik přiláká zájem odborné i laické veřejnosti.

  Vzhledem k tomuto ohlasu vyhlásila v roce 2005 Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR a Národního muzea Festival muzejních nocí, kterého se v 73 městech naší republiky zúčastnilo více něž 100 muzeí a galerií. V letošním roce byl vyhlášen druhý ročník Festivalu muzejních nocí, který proběhne ve dnech 19. května – 17. června 2006. Prvním městem, ve kterém proběhne Muzejní noc, bude Brno (19. května) a Praha bude festival uzavírat (17. června). Muzejní noci proběhnou celkem v 59 městech České republiky a jejich pořadateli bude téměř 100 muzeí a galerií společně s dalšími subjekty. Kromě zpřístupnění stálých expozic a výstav jsou pro návštěvníky přichystány zajímavé doprovodné programy. Cílem akce je přilákat ty, kteří si v běžném životě čas na návštěvu muzea či galerie zatím ještě nenašli a ukázat jim, že návštěva muzea „nebolí“. Doufáme, že přijmete naše pozvání na setkání s námi i s kulturním dědictvím naší vlasti!

  Více na http://www.muzejninoc.cz.


  Gloria musealis 2005

  Předávání cen Gloria musealis 2005 V úterý 16. května 2006 byla v Pantheonu Národního muzea v Praze slavnostně vyhlášena ocenění ve všech soutěžních kategoriích čtvrtého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2005. Přinášíme jejich přehled. Možná, že vám některý z projektů bude zajímavou inspirací pro přípravu výletů ať už během roku nebo o prázdninách:

  Kategorie Muzejní výstava roku 2005
  Předávání cen Gloria musealis 2005
  Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2005 získává Vlastivědné muzeum v Šumperku za novou stálou expozici „Z dějin Mohelnicka“ zpřístupněnou dne 30. listopadu 2005 ve Vlastivědném muzeu v Mohelnici. Záměrem expozice je přiblížit návštěvníkovi proměny života v Mohelnici a okolí od 11. století do současnosti s využitím bohaté sbírky mohelnického muzea. Expozice je umístěna v pěti místnostech druhého poschodí muzea. Provázanost informačních textů s vystavovanými exponáty vytváří příběh obyvatel Mohelnice a jejího okolí. Předměty jsou opatřeny popiskami v českém a německém jazyce. Díky architektonickému a výtvarnému ztvárnění získala expozice na působivosti, zvláště vyniká kompozice cechovních postavníků, kolekce loštických pohárů a aranžované scény z první poloviny 20. století. http://vmsumperk.sweb.cz

  II. místo
  Muzeum Brněnska za novou stálou expozici Památníku Mohyla míru „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“ zpřístupněnou dne 28. listopadu 2005
  Expozice pojímá bitvu u Slavkova jako historickou událost, ale také jako živý dějinný fenomén, a to ve dvou rovinách: faktografické a emocionální. První část „Před bitvou“ vrcholí v předvečer bitvy. Druhá, nazvaná „Bitva“, poskytuje emocionální prožitek bitvy, který je v třetí části „O bitvě“ završen mj. počítačovou animací průběhu bitvy. Dominantním prvkem záverečné části „Po bitvě“ je prostorová rekonstrukce obrazu setkání císařů Napoleona a Františka a videoprojekce, kterou expozice vrcholí. Vedle řady exponátů jsou v expozici umístěny také monitory s programy „Evropa 1805“ a „Tažení 1805“ a databází textů, ilustrací, animací a filmových scén, kde si mohou návštěvníci volit kromě českého také francouzský, německý, ruský a anglický komentář.
  http://www.muzeumbrnenska.cz

  III. místo
  Vlastivědné muzeum Jesenicka za novou stálou expozici fauny a flory Jesenicka, zpřístupněnou dne 25. října 2005
  Nová stálá expozice fauny a flóry Jesenicka představuje charakteristické zástupce živočichů, rostlin i hub jesenického regionu a svým umístěním v budově muzea logicky navazuje na expozici neživé přírody. Již při vstupu do místnosti návštěvníka upoutá odvážně a originálně řešená centrální vitrína tvořící dominantu expozičního prostoru. Dokonalé ztvárnění přírodních materiálů, dřeva a skla umocňuje celkový dojem. Umístění vystavovaných předmětů pozoruhodně dobře propojuje srovnávací systémovou zoologii s moderním pojetím ekologickým. Mimo centrální vitrínu nabízí expozice ke shlédnutí osteologické preparáty, kolekce ptačích vajec a hnízd, entomologické sbírky, řez kmenem prastarého stromu, či netradičním způsobem zpracované herbářové položky, představující podhorskou louku. http://www.muzeum.jesenik.net

  Kategorie Muzejní publikace roku 2005
  Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2005 získává Krajské muzeum Sokolov za publikaci „Zaniklé obce Sokolovska“ autorky Romany Beranové Vaicové
  Publikace přibližuje problematiku zániku obcí na Sokolovsku ve 2. polovině 20. století. Je rozdělena do tří částí, které odpovídají způsobu zániku obcí – vojenský výcvikový prostor Prameny (Slavkovský les), těžba hnědého uhlí (Sokolovská pánev), odsun německého obyvatelstva a zřízení hraničního pásma (Krušné hory). Jednotlivé obce jsou přiblíženy stručnou historií a popisem nejdůležitějších staveb v obci, text je doplněn výřezem turistické mapy se zakreslením polohy, historickými pohlednicemi a fotografiemi přibližujícími dnešní podobu obcí. Kniha je dvojjazyčná – v českém a německém jazyce, byla vydána v návaznosti na úspěšný výstavní projekt Krajského muzea Sokolov realizovaný v roce 2004. http://muzeum@omks.cz

  II. místo
  Muzeum hlavního města Prahy za publikaci „Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě“ autora Jana Jungmanna
  Kniha je obrazovým průvodcem po historii zaniklé staropražské čtvrti Podskalí, domově vorařů a dalších „lidí od vody“, dějinách voroplavby na Vltavě, nákladní lodní dopravy a pražské osobní paroplavby. Obsahuje 367 fotografií a dokumentů, z nichž některé jsou publikovány po více než 100 letech, nebo vůbec poprvé,
  a stručný doprovodný text. Jedná se o první obrazovou publikaci podobného rozsahu. http://www.muzeumprahy.cz

  III. místo
  Moravská galerie v Brně za publikaci „Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých zemích“ pod redakčním vedením PhDr. Miroslava Ambroze
  Projekt „Vídeňská secese a moderna“ byl zpracováván v letech 2000-2004 kolektivem odborných pracovníků MG pod vedením PhDr. Miroslava Ambroze. Na základě studia pramenů, literatury a sbírkových fondů v jednotlivých galeriích a muzeích v ČR i zahraničí zhodnotil jak v obecné, tak konkrétní rovině vlivy vídeňského uměleckého prostředí na užité umění první čtvrtiny 20. století v českých zemích a přispěl k detailnímu odbornému zpracování uměleckých předmětů ze sbírek MG uvedeného období. Vyvrcholením byla výstava a publikace, která byla nejen první obsáhlou prezentací tohoto tématu u nás, ale také symbolickým mostem mezi současnou integrací České republiky do sjednocené Evropy a společnou minulostí. http://www.moravska-galerie.cz

  Zvláštní ocenění
  Židovské muzeum v Praze za publikaci „Muž, který si nedal pokoj / Příběh Josefa Poláka (1886-1945)“ autorky Mgr. Magdy Veselské
  Česko-anglický katalog přibližuje životní příběh i profesní dráhu jednoho z nejvýznamnějších muzejníků
  a historiků umění meziválečného Československa, dnes téměř zapomenutého Josefa Poláka. Dokumentuje a populárně-naučnou formou prezentuje jeho činnost a pracovní metody a postupy, z nichž celá řada se
  v československé muzeologii etablovala na obecné úrovni až po roce 1945. Věnuje se zároveň i obecně historickému dobovému kontextu a mapuje situaci např. ve slovenské kultuře a muzejnictví po roce 1918. Zároveň přináší zcela objevné poznatky o budování Židovského ústředního musea v Praze a uvádí je do nového kontextu.http://www.jewishmuseum.cz

  Kategorie Muzejní počin roku 2005
  Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2005 získává Středočeské muzeum v Roztokách
  u Prahy za rehabilitaci budovy ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách a její využití pro stálou expozici
  Ateliér, který si česká malířka Zdenka Braunerová (1858–1934) postavila v Roztokách v letech 1903–1904, nesloužil jen pro vznik většiny jejích děl, ale stal se také místem setkání významných osobností uměleckého, kulturního i politického života z domova i ze zahraničí. Po smrti umělkyně přestal sloužit původnímu účelu, byl nevhodně upravován a silně poškozen povodní roku 2002. Jeho následná stavební rekonstrukce (2002–2005) jej uvedla do původního vzhledu a vyřešila i úpravu nejbližšího okolí objektu.
  V obnoveném interiéru vznikla na základě písemné a obrazové dokumentace stálá expozice, otevřená veřejnosti 1. června 2005. Přibližuje život, dílo a osobnost umělkyně v rekonstruovaném, dobově věrohodném prostředí, k čemuž přispívá značná část autentických a dosud nevystavovaných sbírkových předmětů. http://www.muzeum-roztoky.cz

  II. místo
  Muzeum Brněnska za Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě
  Na počátku roku 2004 rozhodly rada a poté zastupitelstvo Jihomoravského kraje o zřízení Památníku písemnictví na Moravě v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě. Nezbytné stavební rekonstrukce a úpravy části konventu probíhaly ve druhé polovině roku 2004. Památník včetně první části stálé expozice věnované písemnictví na Moravě v 19., 20. a počátku 21. století byl oficiálně slavnostně otevřen 28. června 2005. Perlou památníku je benediktinská historická knihovna s 65.000 svazků, z nichž 7.500 je vystaveno v rekonstruovaném a restaurovaném původním interiéru. Krátkodobé akce, pořádané Památníkem, se setkaly s velkým zájmem médií, pomohly existenci Památníku zpopularizovat a přispěly k dalšímu získávání knižního fondu a sbírkových předmětů. http://www.muzeumbrnenska.cz

  III. místo
  Národní technické muzeum za projekt „Vysoušení archiválií postižených povodní roku 2002 ruční metodou na vysoušecím pracovišti Národního technického muzea“
  Po povodních v roce 2002 zůstala velká část archivů Národního technického muzea zamražena v mrazírnách. Celkem 200 m3 archivního materiálu bylo třeba rozmrazit a vysušit. Po počátečních zkouškách a konzultacích s odborníky byla vyvinuta metodika, která šetrně vysuší papírový archivní materiál. Základním předpokladem pro úspěch bylo vybudovat pracoviště, které se bude plně věnovat vysoušení zamražených archiválií ruční metodou. To se podařilo vybudovat a zprovoznit během roku 2004. V rámci zkušebního období se podařilo zpracovat celkem 25 m3 zamraženého materiálu. V roce 2005 vysoušecí pracoviště bylo v plném provozu a zpracovalo se zde 26 m3 zamražených archiválií. Současně nabídlo muzeum pomoc i jiným organizacím, postiženým povodněmi. Vysoušecí pracoviště muzea, jeho práce a výsledky jsou unikátem, který nemá v Česku ani ve světě obdoby. http://www.ntm.cz

  Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2005
  udělené na návrh čestného výboru soutěže
  Národní technické muzeum za renovaci sportovního automobilu Jawa 750 „1000 mil československých“
  Sportovní coupé Jawa 750 ze sbírek muzea je jediným dochovaným ze šesti speciálů, postavených továrnou Jawa pro automobilový závod 1000 mil československých v roce 1935. Automobil je výjimečný konstrukčně, svojí sportovní historií a v neposlední řadě i stylisticky. Celková renovace tohoto vozu, provedená v letech 2000–2005, byla dosud nejnáročnějším renovačním projektem v historii automobilové sbírky NTM. Proběhla společným úsilím Národního technického muzea a firmy SKF Ložiska a.s., která na její realizaci zásadním způsobem přispěla. http://www.ntm.cz

  Cena Českého výboru ICOM
  Cenu Českého výboru ICOM získává Vojenský historický ústav za výstavu „Prag 27. Mai 1942, 10.35 Uhr – Das Heydrich Attentat“
  otevřenou ve dnech 7. prosince 2005 – 30. dubna 2006 v Deutsches Technik-museum Berlin
  Výstava, kterou Vojenský historický ústav Praha připravil pro Německé technické muzeum v Berlíně (Deutsches Technikmuseum Berlin), podrobně dokumentuje jeden z nejvýznamnějších činů čs. protinacistické rezistence v letech druhé světové války – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Kromě toho se hlavní témata výstavy se soustředila do okruhů: Protektorát Čechy a Morava a jeho význam pro Třetí říši, domácí odboj a jeho oběti, zahraniční odboj (s důrazem na paravýsadky), kolaborace, nacistický bezpečnostní a potlačovací aparát a holocaust. Na několika místech expozice byla instalována působivá dioramata, znázorňující kontrašpionážní vybavení radiové zaměřovací služby, vypálené Lidice, vnitřek výsadkového letounu Halifax, kryptu kostela sv. Karla Boromejského (s originály osobních věcí parašutistů) a ze vstupních bran Malé pevnosti Terezín. Vše bylo doplněno zvláště pro účel výstavy sestříhaným filmem Krystyny a Jana Kaplanových „SS-3“.
  http://www.militarymuseum.cz