Členové pracovní skupiny kampaně Evropského fóra mládeže.V rámci projektu Mladí lidé: za život bez tabáku?, jehož cílem je velká celoevropská debata na toto téma, se ve dnech 19. – 21. května 2006 uskutečnila v Bruselu mezinárodní konference. Organizátorem celého projektu je Evropské fórum mládeže (YFJ), na jehož pozvání se do Bruselu sjelo na dvě stě účastníků ze zemí Evropské unie. Mezi nimi byli především představitelé mládežnických organizací a studenti medicíny, nechybělo ani sedm zástupců z České republiky. Hlavním cílem a náplní konference byla diskuse a připomínkování návrhu Evropského manifestu o tabáku, který na základě národních manifestů jednotlivých zemí sepsala pracovní skupina Evropského fóra mládeže. Jak konference probíhala? Splnila své cíle a očekávání jednotlivých účastníků?

  Den první – zahájení, projevy, diskuse
  Robert Madelin, generální ředitel Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitelů.Úvodní část konference patřila zahajovacím projevům a představování celého projektu. Členové pracovní skupiny Evropského fóra mládeže seznámili přítomné s hlavními myšlenkami a vizemi, strategiemi lobbingu a politických vyjednávání. Se svým projevem vystoupil i Robert Madelin, generální ředitel Evropské komise pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů, který projevil podporu celému projektu. Poté byli účastníci rozděleni do osmi pracovních skupin, v rámci kterých pracovali po následující dva dny. Každá skupina byla utvořena zástupci z účastnických zemí a způsob její práce záležel do jisté míry na dvou lektorech, kteří měli za úkol vedení a koordinaci jednotlivých aktivit. Hlavní téma diskusí ve skupinách však bylo společné – problematika kouření a tabákové politiky, jak z pohledu členských zemí EU, tak i zkušeností a osobních názorů jednotlivců. Bylo bezesporu zajímavé získat informace z jiných zemí a seznámit se s různými názory a pohledy na tato témata.

  Den druhý – připomínkování návrhu manifestu
  Diskuse v pracovních skupinách.Úvod druhého dne patřil představení samotného návrhu Evropského manifestu. Celodenní práce všech osmi skupin pak spočívala v připomínkování jeho jednotlivých částí. Probíhaly debaty (leckdy bouřlivé) o tom, jak konkrétně by měly jednotlivé pasáže vypadat a co všechno by měly či neměly obsahovat. Každá skupina měla svého „vyjednavače“, který se v průběhu celého dne setkával se zástupci ostatních skupin a lobboval za názory „své“ skupiny. Všechny návrhy byly poté zformulovány do písemné podoby připomínek, které byly postoupeny pracovní skupině YFJ.

  Den třetí – hlasování a závěry
  Zasedací aula.Výsledkem diskusí předchozího dne bylo neuvěřitelných 120 připomínek. Nutno podotknout, že samotný návrh manifestu měl pouhé čtyři stránky textu. Nepoměr mezi těmito dvěma čísly ukázal, že účastníci ze všech zemí pracovali s opravdu vysokým nasazením a odpovědností. S nadsázkou lze říci, že z původního návrhu manifestu „nezůstal kámen na kameni“. Nastalo nekonečné hlasování o všech připomínkách, většina z nich byla schválena a po odhlasování poslední z nich nastal bouřlivý potlesk znavených účastníků.

  Zástupci České republiky na konferenci.Během celého procesu dlouhých diskusí, připomínkování a závěrečného hlasování vyvstalo několik otázek, z nichž nejpodstatnější se týkala smyslu celé konference i projektu samotného. Pozitivní je, že se v jeho rámci v jednotlivých zemích od začátku roku uskutečnilo mnoho zajímavých a užitečných aktivit týkajících se problematiky kouření. Naopak smysl samotné konference a sepsání manifestu nebyl v některých směrech zcela zřejmý. Několik z přítomných zahraničních účastníků se v listopadu loňského roku zúčastnilo v Bruselu podobného setkání týkajícího se projektu, kde témata diskusí byla téměř identická jako na konferenci květnové. Konstatovali, že téměř žádný z jejich tehdejších návrhů a připomínek nebyl do pozdějšího dokumentu zapracován.

  Zahraniční účastníci si prohlížejí informační materiály ČRDM.Zbývá doufat, že alespoň některé ze všech, co zazněly na květnové konferenci, budou zahrnuty v závěrečné podobě manifestu. Náklady na tento projekt a organizaci celé konference byly jistě nemalé. Nabízí se otázka, zda někdy není až příliš velká propast mezi finančními prostředky vynakládanými na takovéto evropské projekty a jejich konkrétními výsledky. Finální podoba manifestu nebyla dosud Evropským fórem mládeže zveřejněna a bude zajímavé sledovat, jak se s ním poté bude dále pracovat. Podle plánů by měl být předložen Evropské komisi a dalším institucím. Teprve čas však ukáže, jaké pozitivní výsledky v budoucnu přinese.

  Obsah Evropského manifestu o tabáku si po jeho zveřejnění budete moci přečíst na stránkách www.adam.cz/tabak.

  Fotografie Marek Vít, sdružení Pionýr