Školní uniformy? Možná se vám tato otázka zdá stejně vzdálená jako děti z kouzelnické školy v Bradavicích, oděné do stejnokrojů. Připadá vám to třeba jako dobrý nápad, nebo už dokonce i víte, kde všude se se školními uniformami můžeme setkat. Ale ať už zaujímáte jakýkoli postoj, jisté je jen to, že problematika stejnokrojů na českých školách se stává stále diskutovanějším tématem nejen mezi studenty. A proto se Národní parlament dětí a mládeže (NPDM) rozhodl zjistit, je-li vůbec o zavedení uniforem na českých školách zájem.

  Nejprve bylo potřeba vytvořit jednoduchý dotazník, který však nesměl obsahovat zavádějící odpovědi. Zároveň musel být jednoduše zpracovatelný a dostupný pro velké množství respondentů. Proto se nakonec skládal z jediné otázky a sedmi různých odpovědí:
  Jaký je Váš názor na zavedení školních uniforem?
  a) Jsem pro jejich zavedení jak na základních, tak na středních školách
  b) Jsem pro jejich zavedení jen na ZŠ
  c) Jsem pro jejich zavedení jen na gymnáziích
  d)Jsem pro jejich zavedení, ale jen za reprezentačními účely (koncerty, dny otevřených dveří, …)
  e)Nevím, záleželo by na ceně a vzhledu
  f) Jsem proti, nápad se mi nelíbí
  g) Jiná možnost

  Jednotlivé odpovědi se následně zapisovaly do přehledné tabulky, která obsahovala tyto údaje: jméno, rok narození, pohlaví, odpověď a podpis. S formuláři listu A4, kde bylo možné zaznamenat až 36 odpovědí, se členové NPDM vydali mezi své vrstevníky.
  Celý výzkum probíhal ve více než pěti městech České Republiky a zúčastnilo se ho 1769 respondentů ve věku od deseti do šedesáti tří let. Nejpočetnější skupinu tvořili studenti nerození mezi roky 1988 až 1994, tedy dnešní mládež. Ženy pak počtem 1076, tedy 61% převažovaly muže, kteří tvořili zbylých 39%. Výsledky jsou nejlépe vidět na následující tabulce, grafu:

  Celkový výsledek

  Graf č. 1a/ pro zavedení na zš, sš…………. 268

  b/ pro zavedení na zš …………………86

  c/ pro zavedení na gymnáziích……168

  d/ pro zavedení za reprez. účely…237

  e/ neví…………………………………….343

  f/ proti…………………………………… 599

  g/ jiná možnost………………………… 68

  Jak je patrné, názory mládeže na nošení uniforem se poněkud liší. Za povšimnutí stojí také devatenáctiprocentní zastoupení možnosti „nevím“, na kterou se respondenti odvolávali zejména v souvislosti s cenou a vzhledem stejnokrojů. Pokud by se však měly uniformy zavádět, dle většiny studentů by se toto opatření nemělo týkat jen základních škol. Snadnější orientaci v názorech „pro“ a „proti“ nabízí jiný graf, kde jsou možnosti a) až d) sloučeny do možnosti „pro“:Graf č. 2

  Zde už názor „pro“ převažuje, i když ne o moc. Také nebyl potvrzen původní předpoklad, že ženy budou mít ohledně uniforem na rozdíl od mužů značně odlišný názor. Naopak, jejich odpovědi se téměř shodovaly, rozdíl tvořil maximálně 5%. Z rozhovorů s respondenty také většinou vyplynulo, že mají strach především z pořizovacích cen uniforem. Podle některých by také bylo nejlepší, aby každá škola zavedení stejnokrojů řešila individuálně, dle možností svých studentů.

  Ať už je tedy názor každého z nás jakýkoliv, vždy se najde dost lidí, kteří zastávají podobný. Kdo ví, třeba jednou na ulicích začneme míjet studenty oděné v barvách školy. A možná, že se i konečně podaří smazat sociální rozdíly mezi jednotlivými spolužáky, což je vlastně původním smyslem uniforem.

  Autoři