Neformální vzdělávání je dobrovolná, nenásilná činnost, která probíhá mimo školní a rodinné prostředí. Má svůj cíl, je záměrné, rozvíjí hodnoty a postoje lidí, tzv. měkké kompetence důležité pro úspěšné uplatnění v zaměstnání a v dalším životě.

  Problematikou neformálního vzdělávání, zvyšováním jeho kvality a uznáváním se poprvé v České republice začal systematicky zabývat Národní institut dětí a mládeže v roce 2009 prostřednictvím národního projektu „Klíče pro život“ (www.kliceprozivot.cz).
  Investice do rozvoje vzděláváníK2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Za čtyři roky jeho trvání v rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání vzniklo mimo jiné „Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“ (signatáři), které podepsalo již 13 zástupců z řad významných zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Tento dokument otevřel další možnosti k intenzivnějšímu jednání o záměrech do budoucna začít uznávat neformální vzdělávání a tím podpořit v lidech samotných vnitřní motivaci k celoživotnímu učení. Kvalitou v organizacích neformálního vzdělávání a uznáváním neformálního vzdělávání se zabývá také další národní projekt s názvem „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ (www.ka2.cz), jehož realizátory jsou opět ministerstvo školství a Národní institut dětí a mládeže (NIDM) a je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

  Slovenský institut mládeže – IUVENTAPodpis Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Téma uznávání neformálního vzdělávání nabývá na významu nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Podobnou cestou jako NIDM se v projektové činnosti vydali také kolegové ze Slovenského institutu mládeže – IUVENTA, když v roce 2011 začali realizovat národní projekt „KomPrax – Kompetence pro praxi“ (rovněž je spolufinancován Evropským sociálním fondem). Prostřednictvím neformálního vzdělávání umožňuje mladým aktivním lidem získat kompetence pro uplatnění ať už v zaměstnání, či ve společnosti. Jde o vzdělávání, během kterého jsou mladí lidé vedeni profesionálními pracovníky s mládeží a rozvíjejí si především tzv. měkké kompetence. Projekt obsahuje tři akreditované základní vzdělávací programy, do kterých by se mělo zapojit na 11 000 mladých lidí od 15 let. KomPrax je výjimečný tím, že každý účastník v rámci vzdělávání realizuje svůj vlastní malý projekt (příprava, realizace, vyhodnocení a vyúčtování projektu), čímž si všechny získané poznatky, dovednosti a postoje ověří v praxi. Na samotnou realizaci vlastního projektu dostává účastník vzdělávání finanční příspěvek ve výši 200 eur.

  Jeden z Slovenský národní projekt „KomPrax – Kompetence pro praxi“ Součástí projektu Kompetence pro praxi je i podpora uznávání neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží především u zaměstnavatelů, zástupců státní správy a samosprávy, formálního vzdělávání a organizací pracujících s mládeží. Zúčastnili se řady kulatých stolů, kde se diskutovalo o tom, zda je neformální vzdělávání potřebné, co mladým lidem přináší a jak ho dostat co nejvíc do povědomí široké veřejnosti.

  Deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)Důležitým výsledkem tohoto dialogu je vznik „Deklarace uznání přínosu neformálního vzdělávání v oblasti práce s mládeží“. Firmy nebo školy, které si uvědomují přínos kvalitních zaměstnanců či studentů pro rozvoj své činnosti a dobrého jména, se mohou k Deklaraci přihlásit a tím se zařadit mezi významné instituce zohledňující dovednosti, které mladí lidé takovýmto způsobem získávají. K Deklaraci se svým podpisem připojilo přes 30 zástupců významných zaměstnavatelů, vzdělavatelů, mimovládních organizací, státní správy a samosprávy na mezinárodní konferenci „Fórum inovativního učení“, která se konala 20. – 22. června 2013 v Bratislavě.
  (Více na www.iuventa.sk nebo www.komprax.sk)

  Autor