Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. kolo dotačního programu pro nestátní neziskové organizace, jejichž činnost směřuje k mateřským, základním, středním a základním uměleckým školám.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Uzávěrka pro přijímání žádostí je 21. březen 2014.

  MŠMT pokračuje vyhlášením 2. kola dotačního programu v další metodické podpoře pedagogických pracovníků. Podpora je směřována do těchto oblastí:
  • uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností
  • vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k Roku české hudby
  • vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století
  • rozvoj komunitních škol

  Podpořené projekty mají být zaměřeny především na uplatňování různých inovativních forem a metod výuky vedoucí k rozvoji gramotností – čtenářské, matematické nebo přírodovědné. Z hlediska organizačních forem výuky by se mělo jednat zejména o integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku a kooperativní výuku.

  Tématem projektů může být také Rok české hudby jako významná kulturní událost, aktivní vnímání hudebního díla či tvorba výukových materiálů, které bude možné použít v rámci celé republiky pro rozšíření znalostí hudebních děl a zájmu o ně. Dalším tématem je připomenutí 100. výročí začátku a ukončení první světové války s přesahem k zásadním důsledkům pro další vývoj českého státu.

  Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Výstupy projektů budou přímo využitelné ve školách. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace (podle nového občanského zákoníku).

  Pro 2. kolo programu je k dispozici částka cca 3,3 milionu Kč. Jedna dotace může činit až 500 tisíc Kč.