Na jednání vlády v pondělí 12. května 2014 byla schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.

  Z kampaně Vím proč volím On tour 2014 projektu Kecejme do toho (ČRDM, foto David Urban)

  Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce 2020) je komplexním dokumentem státní správy pro oblast dětí a mladých lidí. Je také součástí Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je důležitým koncepčním východiskem pro přípravu projektů do Operačního programu MŠMT Věda, výzkum a vzdělávání.

  Koncepce 2020 navazuje na předchozí Koncepci z r. 2007. Definuje třináct strategických cílů, které dále rozpracovává do dílčích cílů a konkrétních opatření k jejich naplňování. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví.

  Koncepce 2020 je výsledkem dvouleté práce odborníků v meziresortních tematicky zaměřených pracovních skupinách a širokých konzultací formou kulatých stolů a při národní konferenci o mládeži (v listopadu 2013) včetně aktivního dialogu s mládeží. Na její podobě se podílela i Česká rada dětí a mládeže, přesněji dobrovolníci, nominovaní z jejích členských spolků.

  Přípravu nové Koncepce 2020 zároveň uvedl jako příklad dobré praxe spolupráce a partnerství s MŠMT ve svém příspěvku předseda ČRDM Aleš Sedláček na semináři s názvem „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie“. Seminář uspořádala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy univerzity a Zastoupením Evropské komise v České republice v sídle Úřadu vlády v pondělí 12. května 2014.

  Užitečné odkazy:
  Koncepce podpory mládeže na období 2014 až 2020: ZDE

  Předkládací zpráva ke Koncepci 2013 a Koncepci 2020: ZDE

  Článek „Partnerství ČRDM a MŠMT jako inspirativní příklad z praxe“: ZDE


  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.