Česká společnost zažívá významné výročí 25 let od pádu totalitního režimu. Ze začátku to byli především mladí lidé a studenti, kteří se svým osobním příkladem snažili o změnu – pro budoucnost svoji, svých dětí i celé společnosti.

  I tento odkaz by měl být inspirující pro dnešní mladou generaci a vzpomínky či informace o sametové revoluci a jejím smyslu by mezi mladými neměly být zapomenuty.

  Tisková mluvčí vysokoškoláků Monika Pajerová, která demonstraci 17. listopadu 1989 na Albertově zahajovala, mimo jiné řekla: „Přátelé, slovo dialog nabylo v poslední době přímo magického smyslu. K tomuto zapomenutému slovu se vrátily naděje širokých vrstev naší společnosti. Jaké možnosti máme my, studenti vysokých škol, zúčastnit se svobodného demokratického dialogu…“.

  Dnes snad žijeme ve svobodné a demokratické zemi. S politickým životem a kulturou však není spokojena řada dospělých, ani mladých. Význam vzájemného dialogu se však nevytratil. Možná jím je řada z nás unavena a nevidí v něm vždy smysl, nicméně měli bychom si stále uvědomovat, že bez dialogu nemůže být ani demokracie a následně ani vybojované svobody.
  Velmi mne těšilo pozorovat, kolik lidí se dokázalo na 17. listopadu občansky zapojit, zavzpomínat a vyjádřit svůj názor proti praktikám a krokům politiků, se kterými nesouhlasí a naopak uctít ty, kteří jsou či byli slušnými politiky.

  Dialog ve společnosti však není jednorázovou záležitostí. Dialog je dlouhodobý proces, jehož součástí by měla být i následná akce. Dialog by měl odrážet reálné potřeby zapojených lidí a neměl by být pouhým „bojem politických ideologií“. Dialog by měl sloužit k nalezení shody mezi zapojenými a k následné spolupráci při prosazování vzniklých výstupů – zdaleka se nemusí jednat jen o svržení režimu, ale i o běžné věci v našem okolí, v našem státě, i v Evropské unii. Před 25 lety museli studenti a mladí lidé o možnosti dialogu usilovat s mnohem větším nasazením a pod neustálou hrozbou trestu, který mohl významně ovlivnit jejich životy. Dnes se mohou mladí lidé bavit svobodně, vyjadřovat své názory a diskutovat s politiky o svých reálných potřebách a snažit se je tak zohlednit i ve společenském a politickém dění. Byť dnes nemusíme řešit tak palčivé problémy jako dříve, je i přesto velmi důležité, aby se mladí lidé do dialogu zapojovali a učili se tak a zažívali ve svém reálném prostředí, co to znamená kultura dialogu a potažmo demokracie. Bez lidí a dialogu totiž není reálná demokracie! Možností je dnes neomezeně, záleží jen na aktivitě každého jednoho – diskutovat nad veřejným i politickým děním můžeme doma, s kamarády ve škole i mimo ni, při volnočasových aktivitách, na lavičkách v parku či v oddílech a dobrovolnických skupinách spolků a neziskových organizací. Nebo kdekoliv jinde.

  Pokud nechceme, aby naše názory zůstávaly jen v omezené skupince lidí, je však nutné, stejně jako kdysi, snažit se, aby naše názory a potřeby byly vyslyšeny i lidmi, kteří se mohou inspirovat a pokusit se to společně s námi změnit. A pokud tito nenaslouchají, mělo by být naší občanskou ctnostní také osobní nasazení do politiky. Byť se nám může politika jevit „špinavá“, neznamená to, že takoví jsou všichni a že i my pokud se zapojíme do politického dění, musíme k těmto špatným praktikám sklouznout. I to je otázkou naší vlastní odpovědnosti a našeho svědomí.

  Politika se zároveň také neodehrává jen v politických stranách a v parlamentu, naopak politika a demokratický dialog se odehrává neustále kolem nás – ve škole, v práci, ve volném čase… o věcech celospolečenských, ale i osobních. Dialog je zároveň přirozenou formou občanského vzdělávání, ale pomáhá nám získávat i spoustu praktických informací z našeho okolí a tříbí naše vlastní kritické myšlení. I proto Česká rada dětí a mládeže podporuje tzv. strukturovaný dialog s mládeží, který se snaží posílit a vytvářet další a další možnosti ke vzájemnému dialogu mezi mladými lidmi navzájem, ale i s politiky, úředníky i odborníky, a zároveň vzešlé výstupy dále šířit do společnosti. Snaží se tím naplňovat i vizi a poslání ČRDM – podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Pomoci nám můžete i Vy (více informací na www.strukturovanydialog.cz a www.kecejmedotoho.cz).

  Cílem není vychovávat mladé k politikaření, ale ke vzájemnému respektu, úctě, svobodě, ale i ke společenské odpovědnosti za své názory. Netrestat mladé za „špatné názory“, ale vysvětlovat a diskutovat s nimi, proč třeba některé názory změnit a jinými se naopak inspirovat. Jen pokud budeme vzájemně a s respektem diskutovat, vést dialog, můžeme doufat, že i my, děti našich dětí a jejich děti budou moci žít ve svobodné a demokratické společnosti – byť si musíme být vědomi toho, že demokracie je jen „nejlepší ze špatných možností vládnutí“, parafrázujeme-li slavný výrok Winstona Churchilla.
  A že se nemusíme bavit jen o „čistě politických“ tématech ukazuje i výrok francouzského osvícenského filozofa Benjamina Constanta, který připomínal, že lidé mají mnoho zájmů a politika je jen jedním z nich. Demokratický dialog, vzájemný respekt a úcta k názorům a potřebám druhých, včetně mladých lidí, by však měly být přirozenou součástí všech konverzací a diskuzí – ve všech oblastech a zájmech našeho života.

  Autor