ADAM.cz, ČRDM a projekty

   

  #ADAM_cz

  ADAM.cz – www.ADAM.cz je denně aktualizovaný zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže, který provozuje Česká rada dětí a mládeže. Cílovou skupinu pravidelných návštěvníků tvoří vedoucí dětských oddílů, pracovníci center volného času, učitelé a rodiče.

  ADAM.cz přináší informace o aktivitách pro volný čas a vzdělávání děti a mladých lidí. Dále slouží jako informační zdroj pro pracovníky sdružení. V neposlední řadě je portálem pro informace ze sdružení (pro novináře, rodiče a další zájemce).


   

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  #Bambiriada

  Bambiriáda jako celostátní přehlídka činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi mládeží jako projekt ČRDM skončila. Na celostátní úrovni není nahrazena žádným obdobným projektem.
  Na různých místech republiky a v různých termínech se však akce regionálního významu s podobnou náplní, jakou měla Bambiriáda, konají. V tuto chvíli jsou letošní aktivity krajských rad mládeže v přípravné fázi.
  Pro bližší informace ohledně termínů akcí v jednotlivých krajích sledujte webové stránky krajských rad:
  • Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z.s., KRDMK, z.s., www.krdmk.com
  • Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s., www.pkrdm.cz
  • Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, www.rdmp.cz
  • Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK, www.radambuk.cz
  • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, www.rdmkv.cz
  • Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o.s., www.radamlk.cz
  • Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, RADAMOK, www.radamok.cz
  • SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, www.krdmzk.cz
  K lokálním pořadatelům patří např.:
  • DUHA Bartoňka, https://www.facebook.com/Duha-Barto%C5%88ka-364120733615682
  • Dům dětí a mládeže Tábor, www.ddmtabor.cz


   

  #cenapristav

  Cena Přístav České rady dětí a mládeže je ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Uděluje se od roku 2002.


   

  #CRDM_cz

  Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.


   

  #evropamladymaocima

  Evropa mladýma očima byla kampaň dětí a mládeže na počest a podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Vyhlašovatelem kampaně bylo MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM.


   

  #EYCA

  Evropské karty mládeže EYCAEvropské karty mládeže EYCAwww.EYCA.cz
  EYCA karty jsou mezinárodním identifikačním a slevovým průkazem pro mladé lidi ve věku od 5 do 30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. Zajímavé možnosti přináší využití karet EYCA v neziskových organizacích a ve školách.
  Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již asi 25 000 a mohou využívat přes 1000 slev a výhod. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé – má více než 5 milionů držitelů, kteří mohou čerpat přes 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání. Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak i na základních) a také jako členská karta v neziskových organizacích.
  Chcete si užívat svět? S EYCA kartou (Evropskou kartou mládeže – European Youth Card) je to hned snazší.
  Pokud se chcete o kartách EYCA dozvědět víc, klikněte na některý z odkazů níže:
  obecně / pro organizace /pro školy / zahraničí.


   

  #rozumimefinancim

  Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání – Rozumíme financím byl projekt ČRDM.
  V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. ČRDM se rozhodla s tím něco dělat. Výstupem této snahy je projekt, jehož plný název zní poměrně komplikovaně:

  Příprava a pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách: Implementace standardů finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.


   

  #chrudimsko_hlinecko

  Informační a propagační kampaň Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko IIB
  Předmětem projektu, který realizovala Česká rada dětí a mládeže v letech 2010 až 2013 spolu s partnery Altus, občanské sdružení a Mikroregion Chrudimsko, je propagace turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Mezi další cíle patří propagace možností oblasti pro využití a poznání pro děti a mládež.

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod.


   

  #kamchodit

  Kamchodit je projekt který v podobě interaktivní mapy nabízí dětem a rodičům informace o možnostech trávení volného času v okolí jejich bydliště či školy. Na stránkách projektu se zobrazují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště, veřejná hřiště a rovněž místa, kde byly realizovány projekty 72 hodin.


   

  #kam_pan

  Kampaň „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ je českou součástí celoevropské kampaně „All different, All equal“. Jejím cílem je aktivizovat mladé lidi v oblastech lidských práv, rozmanité společnosti a jejich spoluúčasti na životě v ní. Kampaň v ČR probíhá od června 2006 do října 2007, jejím realizátorem u nás je Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou Evropy a dalšími, převážně nevládními organizacemi. V rámci kampaně uspořádala sdružení dětí a mládeže a další partnerské instituce desítky národních, regionálních i místních akcí.


   

  #kecejmedotoho

  Kecejme do tohowww.kecejmedotoho.cz
  Kecejme do toho (www.kecejmedotoho.cz)Projekt kecejme do toho (KDT) nabízí mladým lidem prostor pro vyjadřování jejich názoru, diskuzi i rozšiřování obzorů. A to v záležitostech, které se jich týkají jak v rámci ČR, tak v EU. Ovlivňovat dění a oslovovat představitele zúčastněných stran mohou několika způsoby.
  • Workshopy a diskuze – mladí lidé mohou spolu se svými vrstevníky i odborníky získat řehled o aktuálních tématech, jako např. nezaměstnanost mladých, školství či podpora mladých rodin. Při diskuzích mohou konfrontovat své názory s míněním vrstevníků, politiků, úředníků a dalších zajímavých osobností.
  • Pracovní skupiny – mladí mohou utvářet stanoviska ke konkrétním tématům, jimiž se zabývají ministerstva či EU.
  • Strukturovaný dialog mládeže – zapojením do tohoto procesu, ať už formou dotazníků či účastí na workshopech nebo v pracovních skupinách, mohou účastníci vyjádřením svého názoru směrovat dění v EU.
  • Vím, proč volím – kampaň, již KDT pořádá pro zvýšení informovanosti o volbách. Mladí lidé jejím prostřednictvím mohou získat nezávislé informace o volbách samotných (českých i evropských), o jednotlivých kandidátech a zúčastněných politických stranách. Objektivní informace jim mají napomoci při rozhodování, koho volit. Součástí kampaně jsou i kulturní akce s informačními stánky a diskuze s kandidáty.
  Najděte si KDT na webu, Facebooku nebo Twitteru.


  #CRDM_noz #obcanskyzakonik

  Nový občanský zákoník – portál ČRDM Na webu noz.crdm.cz naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Můžete zde pokládat konkrétní dotazy, na které vám naši odborníci odpoví. Rovněž zde můžete nalézt mnoho zajímavých informací z již zodpovězených dotazů. Přemýšlejte, čtěte, sdílejte odpovědi. Ptejte se, diskutujte. Pamatujte na to, že i vy jste tvůrci nové legislativy!

  Kromě toho připravila ČRDM k novému občanskému zákoníku manuál pro sdružení – Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku.


   

  #CRDM_inkluze

  Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami
  Projekt inkluze byl zaměřen na podporu rozvoje kompetencí a schopností pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Díky projektu jsme se snažili podpořit jednak nestátní neziskové organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží se specifickými potřebami prostřednictvím vytvoření funkční sítě a spolupráce mezi institucemi zabývajícími se neformálním vzděláváním, dále vytvořením prostoru pro sdílení zkušeností, předávání informací o akcích, kurzech a seminářích v rámci webového portálu, a jednak samotné vedoucí dětských kolektivů prostřednictvím vzdělávacích akcí, distribuce metodických materiálů, zřízením poradny aj.


   

  #roadstorecognition

  „Roads to recognition“ (Cesty k uznávání)
  Projekt „Roads to recognition“ (Cesty k uznávání) běžel v letech 2013–2015 a zabýval se výměnou příkladů dobré praxe a rozvojem podpory dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.


   

  #CRDM_safe

  SAFE – Česká rada dětí a mládeže zahájila od 1. září 2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nový projekt, který je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí.

  Některé studie odhadují, že až 75 % dobrovolnické práce v Česku funguje mimo režim zákona o dobrovolnické službě. Cílem tohoto projektu je pečlivě zmapovat tuto oblast, najít příčiny nedostačující evidence a nabídnout řešení výhodné jak pro orgány státní správy, tak pro samotné NNO.


   

  #sametky

  Co jsou to Sametky?www.sametky.cz
  Sametky 2015 - projekt ČRDM Projekt Sametky spočíval v geocachingové hře, která připomněla výročí Sametové revoluce. Organizátoři ukryli po celé ČR na 150 schránek, které bylo možno hledat pomocí GPS navigací. Ke každé ze schránek se vázal jeden z pamětnických příběhů z doby komunistického režimu a hledači, kteří schránku („kešku“) nalezli, si jeho pročtením mohli doplnit své znalosti tohoto období o další z kamínků tvořících mozaiku naší novodobé historie.

  Téma #sametky na ADAM.cz
  #geocaching #sametovarevoluce


  #strukturovanydialog #strdial

  Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (NPS SD) usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci politik a mladými lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má probíhat ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik. Cílem je zajištění kvalitní participace mladých lidí na veřejném dění, které se mladých lidí dotýká.

  Členy skupiny jsou: Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Dům zahraniční spolupráce a Národní parlament dětí a mládeže. Skupina dále spolupracuje se sítí partnerů.

  příklady aktivit:

  Semináře a setkání: školení a diskuze o strukturovaném dialogu a participaci mládeže a jak jej využije organizace, mladý člověk nebo úřad. Síťovací a diskuzní setkání na aktuálními tématy.

  Evropské a národní konzultace: skrze aktivity NPS SD můžete připomínkovat a komentovat jak evropské politiky a doporučení, tak i národní opatření a kroky úřadů, které se zapojí do konzultace SD.

  Informace: webové stránky slouží jako zdroj výstupů z diskuzí, najdete zde metodiky, tipy na zajímavé debaty a akce NPS SD i partnerů, informace o evropském i národním procesu strukturovaného dialogu a jak se zapojit, o programu Erasmus + a mnoho dalšího.

  Zábava: strukturovaný dialog je hlavně o osobnostech a společné práci. Nejen skrze FB sdílíme příběhy našich partnerů a účastníků akcí, ale také informace a pozvánky všech partnerů a těch, kteří mají co nabídnout mladým lidem, politikům a úředníkům nebo pracovníkům s mládeží.

  Pro důležité informace navštivte: www.strukturovanydialog.cz a když se chcete pobavit a zalistovat si příspěvky a tipy na akce, zajděte na náš FB profil Strukturovaný dialog.

  Přihlásit se můžete i k odběru newsletteru ze světa strukturovaného dialogu.


  #CRDM_zahranici

  Zahraniční portál české rady dětí a mládeže
  Akce, stáže, konference, výměné pobyty… v zahrančí i ČR.


   

  #72hodin

  72 hodinwww.72hodin.cz
  Projekt ČRDM „72 hodin“Projekt ČRDM „72 hodin“ Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů, s nimiž nápad uskutečníš, a tím se připojíš k tisícům dobrovolníků po celé naší zemi. Každoročně se do projektu zapojuje několik desítek tisíc dobrovolníků ve stovkách projektů. Projekt 72 hodin probíhá tradičně kolem poloviny října. Sleduj www.72hodin.cz, nebo na Facebook www.facebook.com/72hodin.cz.

   

     Vyšla Archa číslo 1/2015. Svým obsahem je značně „nízkoprahová“ Tento článek najdete také v časopise Archa č. 1/2015, jehož téma zní: „Náš práh je nízký“. Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“.


  Dětský spolek = naše hobby. Alespoň Archa č. 2/2015 to tak vidí“ Tento článek najdete v časopise Archa č. 2/2015, jehož téma zní: „Dětský spolek = naše hobby“. Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“.


  Témata na ADAM.cz


   

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.


   

  #cinetube

  CineTube CineTube je setkání českých YouTuberů a promítání jejich premiérové tvorby v kině. Jedinečný program a atmosféra. Podpisy, focení a pokec. Koná se 4x do roka.

  Vstupenky na všechny akce

  Více také na cinetube

  První kapitola knihy „CineTube: Historky ze show“ právě vyšla


  #cvvz

  Na akci CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech. Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO, popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích. Více informací najdete v tématickém okruhu CVVZ na ADAM.cz – www.adam.cz/cvvz.html.

   

   


  #hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory


   

  #mavlast

  Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast

  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.

  Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

  Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

  Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


   

  #reflexniprvky

  Výběr informací ze zákona (zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) vztahující se k reflexním prvkům
  Zákon ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
  § 56
  Útvar chodců
  (2) Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.
  (5) Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být označen podle odstavce 2.
  (8) Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu stanoví prováděcí právní předpis.

  § 53
  (9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.


  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


   

  #stavebnicemerkur

  Stavebnice Merkur


  #uklidmecesko

  Projekt Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do prvních dvou ročníků projektu se zapojilo více než 38.000 dobrovolníků. Protože víc rukou víc uklidí, rozhodl se organizátor projektu, Spolek Ekosmák, spojit síly s Českým svazem ochránců přírody – dlouholetým organizátorem akce Ukliďme svět. Na začátku roku 2016 tak vznikla jediná úklidovka pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko.


   

  #zlatyamos

  Zlatý Ámos – Anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími.
  Více informací najdete v článcích o anketě Zlatý Ámos na ADAM.cz a také na internetových stránkách akce www.zlatyamos.cz.

  Instagram – #zlatyamosTwitter – #zlatyamosFacebook – #zlatyamos