Jako střešní organizace dětských spolků na Vysočině jsme v minulých dnech položili sedm otázek lídrům kandidátek osmi politických stran a hnutí, které kandidují v blížících se parlamentních volbách.

  Jsme přesvědčeni, že volnočasové aktivity pro děti a mládež nesmí být na okraji zájmu představitelů vrcholné politiky. Naším cílem bylo poskytnout našim členům i představitelům dalších dětských organizací představu o tom, jak vidí kandidáti do poslanecké sněmovny řešení problémů, které nás trápí.

  Dotazy jsme převzali od České rady dětí a mládeže, která o zmíněných problémech jedná s celostátními lídry jednotlivých stran.

  Oslovili jsme následující subjekty: ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Piráti, Starostové a nezávislí, Strana zelených a TOP 09.

  I když jsme o týden prodloužili termín na zaslání odpovědí a všem naši prosbu připomínali, nezareagovali všichni. Odpověď nedorazila od ANO a TOP 09. Odpovědi těch, kteří zareagovali, najdete níže u jednotlivých otázek.

  Odpovědi necháváme záměrně zcela bez komentáře. Není naší ambicí odpovědi nějak hodnotit, ale pouze vám poskytnout informace.

  Dovolíme si pouze zveřejnit reakci MUDr. Běhounka (ČSSD), který ke svým odpovědím napsal následující úvod:

  „Vážený pane Burdo, srdečně Vás zdravím a maje zkušenosti z doby před minulými volbami a posléze to co následovalo ze strany dotazujících, budou mé odpovědi velmi stručné. Sděluji Vám, že tak činím jenom proto, že si spolupráce s Vámi a odvedené společné práce velice vážím, jinak jsem se rozhodl neodpovídat.
  Srdečně zdravím
  MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina“

  Paní Zdeňka Marková (STAN) ke svým odpovědím dodala: „Vysočinu vnímám jako vlajkovou loď práce s dětmi a mládeží a pokud bych byla zvolena, budu vděčna za spolupráci a debatu, které mi pomůže v mém případném rozhodování.“

  A nyní už k jednotlivým otázkám a odpovědím. Ponechali jsme je tak, jak nám je jednotliví lídři zaslali…

  Finanční podpora spolků dětí a mládeže, resp. podpora mimoškolní výchovy a vzdělávání
  Kontinuální finanční podpora prostřednictvím odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je pro existenci spolků životně důležitá. Stát touto formou vyjadřuje svůj zájem na existenci aktivit, v nichž neplacení dobrovolníci připravují pro děti a mladé lidi celoroční kvalitní program, motivují je, baví a vzdělávají.
  Celková částka, kterou MŠMT rozděluje na mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, činí zhruba 280 milionů Kč. V programech určených pro spolky dětí a mladých lidí se každoročně z této částky rozdělí 180 milionů korun.
  Považujete udržení současné výše neinvestiční podpory (vztaženo k úrovni financí roku 2017) za minimální závazek budoucí vlády pro rok 2018? Souhlasíte s tím, že je v dalších letech nezbytné navyšování v řádu alespoň deset procent ročně?
  Dlouhodobě zanedbané je financování investičních potřeb spolků. Situace, kdy na investiční obnovu stovek základen, tábořišť a kluboven je ve státním rozpočtu vyčleněno pouze 27 milionů, je nadále neudržitelná. Souhlasíte s tím, že v této kapitole rozpočtu je pro roky 2019 a výš zapotřebí částka dvojnásobná.

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Nevím, zda je možno žádat procentní navýšení, ale pokud bychom postupovali v podpoře jako u nás, dalo by se mnohé dosáhnout.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, považuji sám osobně i KDU-ČSL podporu mimoškolní výchovy a vzdělávání dětí a mládeže za jednu z priorit směrem k mladé generaci, proto navýšení finančních prostředků, ale i další formy podpory ze strany státu tímto směrem jednoznačně podpoříme.

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Souhlasím s tím, že je do budoucna nutno počítat s navyšováním financí v řádu minimálně deset procent ročně. Tyto peníze nejsou jen investicí do volného času dětí, ale také do jejich zdraví a to jak fyzického, tak psychické pohody. Finance investované do spolků, které připravují a podporují aktivitu dětí a mládeže chápu v neposlední řadě také jako investici do prevence a to jak kriminality mládeže, tak různých druhů závislostí a také jako nástroj sociálního začleňování dětí jakkoliv společensky znevýhodněných i dětí a mládeže z vyloučených lokalit. Proto budu usilovat o všechny formy podpory takovéto činnosti, kterou chápu jako společensky velmi cennou a smysluplnou a kterou stát velmi často není schopen realizovat jinak, než prostřednictvím spolků a neziskových organizací, které mají místní znalost a obrovský entusiasmus a nadšení pro svou práci.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: Ano. Udržet stávající financování jako minimum považuji za nutné, navyšování stávající částky by mělo minimálně kopírovat inflaci, 10 % je více, ale umím si to představit.

  Pokud jde o financování investičních potřeb, bylo v tuto chvíli nezodpovědné, slíbit konkrétní částku. K takovému závazku mi chybí více informací. Ale rozhodně mohu slíbit podporu rozumným návrhům i vlastní iniciativu. Systémové financování NNO jako celku považuji za jednu ze svých priorit, které bych se v případě zvolení chtěla věnovat. Jako předsedkyně správní rady DHV o.p.s. a členka správní rady Portimo o.p.s. si velmi silně uvědomuji jaká úskalí a jakou nejistotu současné financování přináší.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Vnímáme roli spolků dětí a mládeže v rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání jako velmi důležitou a nezastupitelnou. Tato skutečnost by pak měla mít odraz i v oblasti financování, včetně financování z veřejných zdrojů, které by mělo zohledňovat i historický investiční dluh na nemovitostech využívaných k těmto aktivitám.

  Jan Pošvář – Piráti: S minimálním závazkem na 2018 nejde nesouhlasit, protože snížení na poslední chvíli by bylo pro některé spolky likvidační. S těmi 10% navyšování spíš ne (min. podle deminima), proč zrovna 10? Spíš bych uvítal valorizování od doby kdy byla naposledy částka zvýšena.

  Zdravotnictví
  Spolupráce v oblasti veřejného zdraví, zejména při tvorbě podmínek pro pořádání zotavovacích akcí. Odstranění přenesení odpovědnosti za očkování dětí, přijatých na zotavovací akci, na jejich pořadatele (učitele, zřizovatele škol, dobrovolné vedoucí). Souhlasíte s názorem, že v demokratickém státě musí být vymáhána povinnost na zodpovědných osobách? Vedoucí, učitel, ani starosta nemůže být odpovědný za to, zda je dítě jedoucí na tábor očkované. Pokud může chodit do školy (a nemůže přitom jet na tábor nebo školu v přírodě), nejedná se o zdravotní omezení, ale pouze o donucovací prostředek. Odmítáte stavět dobrovolné vedoucí táborů do role rukojmích? Jejich práce je třeba naopak si vážit.

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Odpovědnost nesou rodiče, neočkované dítě by nemělo být na akci přijato.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Jako lékař i jako otec 4 dětí považuji očkování za důležitou součást boje proti některým závažným onemocněním, ale současný stav legislativy v této oblasti za ideální rozhodně nepovažuji. Sám jsem inicioval snahu formou pozměňovacích návrhů, aby se například povinné potvrzení pro pobyty na táborech či školách v přírodě navázaly na preventivní prohlídky a rodiče tak nebyli vystavováni finančním i časovým nárokům. Ministerstvo zdravotnictví ústy tehdejšího ministra Němečka slíbilo, že toto vyřeší podzákonnou normou, bohužel se tak nestalo. Podobně jsme s kolegou Janem Farským usilovali o zrušení tohoto potvrzení či alespoň prodloužení jeho platnosti na 2 roky. Jsem přesvědčen, že je možné tato potvrzení zrušit a ponechat je povinné pouze u dětí, která jsou sledována dlouhodobě pro některé typy onemocnění. U očkování chceme do budoucna znovu otevřít otázku počtu povinných očkování, problematiku očkovacího kalendáře a rozhodně pak odškodnění za následky povinného očkování.

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Jsem jednoznačně pro odstranění přenesené odpovědnosti za očkování dětí přijatých na zotavovací akci na jejich pořadatele. Vedoucí táborů by s takovou povinností neměli být vůbec konfrontováni.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: Ano, souhlasím, jednoznačně.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Zajištění vakcinační ochrany populace proti nebezpečným infekčním chorobám je nepochybně důležitý cíl, který stát nemůže ignorovat. Sdílíme nicméně v zásadě názor, že existují účelnější cesty, jak tento cíl naplnit než přenášet odpovědnost za vymáhání této povinnosti na dobrovolné vedoucí v rámci mimoškolních aktivit.

  Jan Pošvář – Piráti: Ano.

  Daňová administrace. Kofinancování dotací.
  Zjednodušení administrace daně z příjmu právnických osob pro veřejně prospěšné poplatníky. Spolky dětí a mládeže vedou složitější účetnictví než běžné firmy. Ministerstvo financí má již připravené variantní návrhy, které tento stav odstraní. Podpoříte takové návrhy, které povedou ke snížení administrativy a zvýšení právní jistoty spolků?

  Podporujete myšlenku, aby v rámci snižování administrativní zátěže malých podniků byla odňata povinnost zveřejňovat výkaz o majetku a závazcích subjektů vedoucích jednoduché účetnictví?

  Zveřejňovat výstupy jednoduchého účetnictví ve veřejném rejstříku je ve spolkové praxi zavádějící a nicneříkající. Tato povinnost byla nově zavedena. Jedná se o neopodstatněnou administrativní zátěž u bezvýznamných účetních jednotek, jako jsou například malé oddíly dětí a mládeže. Podporujete zrušení této zbytečné zátěže?

  Uznávání dobrovolnické práce pro účely kofinancování dotací
  Pro dobrovolnické organizace je to často jediný způsob, jak sehnat spolufinancování k dotacím, které je ze stran státu a krajů až na výjimky poskytováno se spoluúčastí příjemce. Chybí jasná metodika, jak lze hodnotu dobrovolnické práce vyčíslit a uplatnit.

  Podporujete zavedení systému uznávání dobrovolnické práce pro účely kofinancování dotací?

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Souhlasím, obecně by mělo dojí k zásadnímu zjednodušení daňových postupů.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, považuji to za rozumná řešení.

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Návrhy, které povedou ke snížení administrativy a zvýšení právní jistoty spolků samozřejmě podpořím. Důvody se z velké části kryjí s odpovědí v bodě 1. Činnost spolků a neziskovek v oblasti dětí a mládeže chápu jako nezastupitelnou a maximálně prospěšnou, měla by být také maximálně podporována.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: Jakékoliv zjednodušování administrativy je nutné.

  Spolufinancování veřejnými zdroji s sebou nese legitimní požadavek vyšší kontroly. Určitě se dá zvažovat povinnost od určité výše ročních nákladů nebo spíše od celkové hodnoty majetku.

  Malý oddíl, respektive bezvýznamná účetní jednotka však musí být jasně definována.

  Se zavedením systému uznávání dobrovolnické práce jako kofinancování souhlasím.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Souhlasíme, že je absurdní, aby neziskové organizace měly komplikovanější účetnictví než běžné firmy. ODS chce radikálně zjednodušit nejen účetnictví, ale veškerou administrativu všem daňovým poplatníkům, tedy i neziskovým organizacím. Jsme rozhodně připraveni hledat cesty, jak umožnit uznávání dobrovolnické práce pro účely kofinancování dotací z veřejných zdrojů.

  Jan Pošvář – Piráti: Obecně je nesmysl, aby zveřejňování znamenalo administrativní zátěž. Není důvod, proč by nemohlo být jednoduché jako třeba na facebooku. Dnes to tak sice není, ale to právě Piráti chtějí změnit.

  Kultura Úprava autorského zákona
  Organizace dětí a mládeže jsou šikanovány a podezírány z nelegální hudební produkce. Jsme přesvědčeni, že nekomerční aktivity by neměly být předmětem prvoplánového výběru ze strany správců autorských práv.

  Podpoříte úpravu autorského zákona (ve smyslu snížení finanční povinnosti) pro neziskovou veřejnou produkci dětských spolků vůči správcům práv (např. OSA)?

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Ano, novelizace tak, aby se nevztahovaly některé pasáže na dětské akce.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, zde je nutná legislativní úprava.

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Úpravu autorského zákona bych podpořila. Akce spolků a neziskovek jsou svou povahou nekomerční a neměly by být předmětem výběru stejných poplatků.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: Ano, podpořím.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Podobně jako jsme se zavázali v našem programu zrušit šikanu drobných podnikatelů ze strany kolektivních správců, platí to tím spíše pro neziskové organizace.

  Jan Pošvář – Piráti: Zjednodušení samozřejmě ano. Ale pro všechny stejně. Byl bych zásadně proti jakýmkoliv výjimkám pro určitý sektor.

  Podezíráni jsme naprosto všichni, a taky rovnou trestáni (poplatky za prázdná média) a kdokoliv může být šikanován a nucen dokazovat kolektivnímu správci svou nevinu. V právním státě je presumpce neviny, ale kolektivní správci mají presumpci viny. Piráti jsou často podezíráni z upírání práv autorům, přitom chtějí upravit práva kolektivním správcům a většinou právě ve prospěch autorů, právě třeba proto aby mohli autoři případně povolit reprodukci pro nekomerční účely za nekomerčních podmínek. Ne jako dnes, kdy jsou autoru práva hned při vzniku v podstatě vyvlastněna, zkolektizována a nic s tím autor nenadělá.

  Životní prostředí
  Vodní zákon. Zamezení likvidace klasických stanových táborů na březích vodních toků. Vodní zákon obsahuje špatnou definici omezení činnosti v záplavových zónách. Kvůli tomu se ruší tábory na místech, která sloužila k letnímu táboření dětí a mladých lidí desítky let

  Na novelizaci byla shoda napříč politickým spektrem. Projednávání však skončilo před druhým čtením. Podpoříte novelizaci vodního zákona tak, aby se podařilo zachránit klasická tábořiště pro období prázdnin 2018?

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Nejsem si jist, že do sezony 2018 bude na jednání PS zařazen.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Jednoznačně jsme pro urychlené projednání této novely v novém volebním období.

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Novelizaci vodního zákona ve smyslu zachování tradičních tábořišť a to již pro rok 2018 bych podpořila.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: Ano. Pokud budu mít příležitost, podpořím.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Jednoznačně podporujeme záchranu tábořišť tam, kde už řadu let bez problémů fungují. Omezení výstavby v záplavových zónách se má zjevně vztahovat jen na trvale využívané objekty, ať už pro bydlení nebo komerčního charakteru, v žádném případě na dočasná tábořiště (i třeba s určitou semipermanentní strukturou).

  Jan Pošvář – Piráti: Ano.

  Poslanecká sněmovna
  Podpoříte vznik podvýboru pro mládež pro nastávající volební období. Tento parlamentní orgán tradičně ve sněmovně pracoval a jeho členové měli pro spolkovou činnost pochopení. V právě končícím volebním období vytvořen bohužel nebyl.

  Posílení mezirezortní komunikace a spolupráce

  Současnou komoru mládeže na Ministerstvu školství by měla nahradit Rada vlády pro mládež. Podpoříte tuto myšlenku, od níž si slibujeme konkrétnější a pružnější řešení praktických problémů spolkového života dětí a mladých lidí?

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Zřízení podvýboru pro mládež má moji podporu.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, jak podvýbor pro mládež ve Sněmovně, tak zřízení Rady vlády pro mládež považuji za potřebný krok.

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Podpořím vznik podvýboru pro mládež jako parlamentní orgán i Radu vlády pro mládež – z výše uvedených důvodů a důležitosti činnosti spolků.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: Vznik podvýboru pro mládež určitě podpořím. Určitě je k diskuzi i zřízení Rady vlády pro mládež, která by měla větší váhu. K jasnému a závaznému stanovisku mi chybí argumentace pro a proti. V tuto chvíli neznám detaily fungování stávajícího stavu ani nové uspořádání.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Jsme připraveni hledat i institucionální cesty na půdě legislativní i exekutivní k zajištění efektivní komunikace státu s neziskovými organizacemi působícími v oblasti mimoškolní péče o děti a mládež.

  Jan Pošvář – Piráti: Piráti si uvědomují, že k dobrým výsledkům vede pouze dobrá komunikace, v tomto případě mezi státními institucemi a spolky. Proto podpoříme každou platformu, kde nebudou jen politici a úředníci, ale i zástupci spolků, odborná veřejnost, a další kdo projeví zájem, tak abychom rozhodovali na základě praxe a dostatečné názorové plurality. Kdyby taková byla i základní myšlenka a náplň podvýboru, tak jeho vznik určitě podpoříme. Co se týká odborné skupiny při ministerstvu, nebo při vládě, záleží především na personálním obsazení budoucí vlády, ale kvůli stabilitě a kontinui tě řečnění se mě zdá lepší rada vlády, protože „životností“ přesáhne průměrného ministra a snad i volební období.

  Ministerstvo spravedlnosti
  Posílení průhlednosti neziskového sektoru, výmaz nečinných spolků z veřejného rejstříku. Naprostá většina neziskových organizací se snaží být transparentní. O spolcích sdružených v Radě dětí a mládeže kraje Vysočina to lze říci spolehlivě. Základním nástrojem transparentnosti je veřejný rejstřík. Podporujete snahy, aby z rejstříku byly důsledně vymazány ty organizace, které nesplnily zákonnou povinnost aktualizace stanov a uvedení povinných údajů podle nového Občanského zákoníku?

  MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD: Zákony je nutno dodržovat.

  MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková – Strana zelených: Domnívám se, že spolky, které doposud neprovedly aktualizaci stanov a novou registraci podle Občanského zákoníku by měly být z rejstříku vymazány – prakticky tak dokázaly svou nečinnost a proto by v rejstříku neměly být.

  Zdeňka Marková – Starostové a nezávislí: To určitě ano.

  Mgr. Jan Tecl, MBA – ODS: Podporujeme implementaci nástrojů zajišťujících dodržení povinností vyplývajících z platné úpravy spolkového práva, vč. možnosti výmazu z veřejného rejstříku.

  Jan Pošvář – Piráti: Stát by neměl do činnosti spolků příliš zasahovat, a neměl by sankcionovat spolky za to, že jsou nečinné.

  Zdroj:<> http://www.rdmkv.cz/4025-rikaji-krajsti-volebni-lidri-problematiku-detskych-spolku–

  Autor