V rámci projektu Youth Employability via Volunteering vydává organizace INEX-SDA závěrečnou studii, která přibližuje vztah mezi pracovním trhem a občanskou společností.

  Dobrovolnictví (ilustrační foto Malte Seibold)

  Výzkum pod názvem „Volunteering and Labour Research – International Comparison: Czech Republic and Slovenia“ proběhl na základě rozhovorů, při nichž bylo komerční prostředí zastoupeno několika mezinárodními společnostmi, menšími podnikatelskými subjekty a jedním státním podnikem.

  Dobrovolnictví - Friendly Hospitality Home na výletě Občanská společnost byla zastoupena neziskovými organizacemi věnujícími se dobrovolnickým aktivitám. Dále se výzkumu účastnily zástupci slovinského Úřadu práce. Výsledky studie potvrzují kladný vztah komerční sféry k dobrovolnickým a charitativním aktivitám a poukazují tak na možný potenciál firemního dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit, jež mohou být zužitkovány i v rámci komerční sféry. Dodatky studie pak detailněji věnují pozornost specifikům české a slovinské reality. Průzkum proběhl v průběhu roku 2017. Studii v anglickém jazyce lze volně stáhnout na internetových stránkách INEXu.

  Dobrovolnictví (ilustrační foto INEX-SDA) Dobrovolnictví je všeobecně vnímáno jako altruistická aktivita, jež si neklade za cíl dosáhnout žádného finančního či jiného obohacení, a stává se tak těžko uchopitelným fenoménem pro komerční sféru. Projekt Youth Employability via Volunteering se proto pokusil proniknout do tohoto vztahu a rozkrýt, jaký skutečný potenciál ke spolupráci se mezi těmito oblastmi skýtá. Zjišťovala se relevance dobrovolnických aktivit pro trh práce a přijímání nových zaměstnanců, jak jsou vnímány dovednosti a znalosti nabyté skrze neformální vzdělávání a též nakolik je dobrovolnictví pro zaměstnance atraktivní jako případný zaměstnanecký benefit. „Rozhovory prokázaly, že pro uchazeče o práci je dobrovolnická zkušenost výhodou, zejména pokud v životopise a při pohovorech zmíní konkrétní dobrovolnické projekty, na kterých pracovali či které (v nejlepším případě) iniciovali. Již zaměstnaní lidé zapojení do dobrovolnických aktivit vnímají nejvyšší přínos v nabytých dovednostech a utužování kolektivu; pro zaměstnavatele je pak významnou přidanou hodnotou budování PR a vyšší loajalita zaměstnanců, kteří mají prostor věnovat se užitečným aktivitám mimo svou pracovní činnost. A celkově shledávají, že dobrovolnické aktivity mohou přispět k lepším výkonům jejich zaměstnanců“, vyjmenovává závěry studie Lenka Polcerová, vedoucí vzdělávacích projektů v organizaci INEX-SDA.

  Projekt Youth Employability via Volunteering se realizuje v letech 2016 až 2018 a je zaměřen na podporu a rozvoj zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří prošli dobrovolnickou zkušeností. Na realizaci projektu se podílejí společně tři organizace ze tří evropských zemí: INEX- Sdružení dobrovolných aktivit (Česká republika), Zavod Voluntariat (Slovinsko) and Solidarités Jeunesses (Francie).

  Projekt je podpořen programem Evropské komise Erasmus+. INEX-SDA je nestátní nezisková organizace, která se již od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze své aktivity vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení se do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.