• Téma trva­lej udr­ža­teľ­nosti nie je fe­no­mé­nom len me­dzi eko­lo­gicky zmýš­ľa­jú­cimi jed­not­liv­cami
    • Po­stupne za­čí­najú re­a­go­vať aj veľké re­ťazce, ktoré za­vá­dzajú „ze­lenú“ zero waste stra­té­giu
    • Ku bra­ti­slav­skému re­ťazcu Yeme sa naj­nov­šie pri­dáva aj DM s ča­po­va­nou dro­gé­riou

    V mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku vy­rastá čo­raz viac ob­cho­dov od­kiaľ si od­ne­sieš ná­kup aj bez zby­toč­ných jed­no­rá­zo­vých oba­lov. Trend, kedy si ľu­dia zo su­per­mar­ke­tov brali de­siatky ige­li­to­vých ta­šiek, pre­tože boli za­darmo, je za nami. Uve­do­muje si to stále viac ľudí ale aj veľ­kých re­ťaz­cov, kto­rým je jasné, že udr­ža­teľný roz­voj nie je len do­čas­ným vý­plo­dom sl­nieč­ka­rov.

    Celý článek si přečtete zde:
    https://www.startitup.sk/drogerie-dm-vymysleli-novu-eko-strategiu-spustia-bezobalovu-sekciu-s-capovanou-drogeriou/?