Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že vláda na svém zasedání 24. 6. 2019 schválila věcný záměr nového stavebního zákona.

    Věcný záměr představuje jedno z nejvýznamnějších ohrožení životního prostředí a památkové péče v ČR po roce 1989. Předpokládá, že řadu otázek, týkajících se ochrany životního prostředí a památkové péče, již nebudou ve stavebních řízeních posuzovat orgány ochrany životního prostředí a památkové péče, ale pouze stavební úřady podřízené Ministerstvu pro místní rozvoj. Počítá rovněž s tím, že správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny se budou ve stavebních řízeních vyjadřovat již jen nezávazně, přičemž stavební úřady budou moci povolit stavby i v rozporu s jejich vyjádřeními.

    Věcný záměr vznikl v klientelistickém prostředí závažného střetu zájmů. Připravila ho Hospodářská komora ČR, která sdružuje největší stavební korporace v ČR. Zcela zásadní kritické připomínky proti němu vznesla řada státních a odborných institucí, mezi jinými Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší správní soud, Veřejný ochránce práv, kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a řada dalších. Kategoricky proti se vyslovili i představitelé vysokých škol a vědeckých ústavů ve dvou otevřených dopisech ze dne 8. 2. 2019 a 16. 4. 2019.

    Pracovní skupina Legislativní rady vlády ve svém stanovisku ze dne 27. 5. 2019 konstatovala, že věcný záměr je v řadě bodů v rozporu s Legislativními pravidly vlády, neboť neobsahuje základní představu o obsahu právních norem, které mají být na jeho základě v rámci přípravy paragrafovaného znění zformulovány. Vláda převážnou většinu všech těchto připomínek ignorovala a schválením věcného záměru dala pokyn k přípravě paragrafovaného znění nového stavebního zákona.