Podrobně o ní informuje předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček:

  V pátek 18. ledna jsme měli schůzku na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nad několika tématy, která společně dlouhodobě řešíme. Schůzka to byla na nejvyšší úrovni, bylo to věcné, příjemné a díky všem, že si našli čas se sejít u jednoho stolu. Na straně MŠMT ministr Robert Plaga, náměstek Karel Kovář a státní tajemník Jindřich Fryč. Za spolky předseda ČRDM Aleš Sedláček, starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický, předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný a předseda Pionýra Martin Bělohlávek.

  Důležité při vyjednávání se státem bylo vždy zapojení klíčových hráčů, tedy šéfů aktivních členských organizací. Je tomu tak dodnes.

  Schůzka zástupců ČRDM s ministrem školství (leden 2020) Úvodem našeho jednání jsme přinesli pár příběhů o tom, jak by i malá finanční částka mohla v našich organizacích být prospěšná. O spolcích, které mají obrovský převis zájemců, ale nemají na provoz a opravy kluboven. O tom, jak se snaží zachovat dostupnost aktivity pro všechny zájemce, bez ohledu na finanční možnosti rodičů. Vzhledem k tomu, že naprostá většina činností je v našich organizacích zajišťována dobrovolníky, peníze, které žádáme, směřují na jejich podporu v oblasti zajištění jejich vzdělávání a péče o jejich rozvoj a nevyhoření. A také do zajištění základen, pro činnost nutných. Ubytování za tržní ceny je pro naši činnost nereálné, proto většinově využíváme chalupy, které si půjčujeme navzájem, stejně tak jako tábořiště, klubovny apod. Zajímavá byla i zkušenost se zaměstnavateli. Máme totiž čím dál častější zpětnou vazbu, že zkušenost z dětské či mládežnické organizace je hodnocena lépe než prestižní škola. Schopnost pracovat v týmu není u absolventů sebelepší školy samozřejmostí.

  1. Navýšení financí do oblasti mládeže v roce 2020 a ve výhledu do dalších let

  ČRDM u ministra školství Roberta Plagy (leden 2020) V Poslanecké sněmovně byl při schvalování rozpočtu předložen skupinou poslanců pozměňovací návrh (PN) na navýšení investic v oblasti mládeže v rozpočtu MŠMT o 20 mil. Kč na rok 2020. Tento návrh nebyl přijat a překvapilo nás, že i někteří z poslanců, kteří ho podávali, ho pak nepodpořili. Když jsme se některých ptali proč, tak nám sdělili, že MŠMT to zajistí ze svých peněz, a tudíž PN není potřeba. Mládež samozřejmě podporují a navýšení je na místě. Opakovala se situace podobná té z minulého roku. S ministrem Robertem Plagou jsme měli možnost věc probrat. I přesto, že v současné době MŠMT žádné volné peníze nemá, se bude snažit – v případě, že se nějaké nespotřebované prostředky z minulého roku objeví – kapitolu mládeže posílit. Zde jsme doporučili speciální výzvu na neinvestiční infrastrukturu typu drobných oprav, dovybavení základen, vybavení pro činnost apod.

  2. Nové rozdělení agend souvisejících s mládeží

  S náměstkyní Pavlou Katzovou (finance) a náměstkem Karlem Kovářem (vzdělávání, mládež, sport) jsme pak řešili způsob a harmonogram přípravy nových investičních programů. V nové organizační struktuře MŠMT je odbor pro mládež umenšen a některé agendy jsou předány na odbory jiné – Investiční programy jsou jednou z těchto agend. Jak jsme si vysvětlili, příprava bude probíhat v těsné spolupráci věcného odboru a odboru, který bude dotaci vyhlašovat a administrovat. Role ČRDM by měla zůstat tak jako v minulosti, tedy podobná jakémusi „zrcadlu z terénu“. Měli bychom shromažďovat potřeby a hledat důvody v argumentaci, proč právě tyto potřeby by měly být hrazeny z příslušné výzvy. Zástupci ČRDM byli doposud v hodnotící komisi bez práva hlasovacího. Jejich úloha byla hlavně ta, aby „terénu“ mohli potvrdit či vyvrátit (kdyby se tak stalo) spravedlivost procesu výběru.

  3. Dům na Senovážném náměstí 24 a jeho rekonstrukce a budoucí využití

  Dům na Senovážném náměstí 24 má pohnutu historii. V jeho útrobách sídlí některé naše organizace, včetně ČRDM. Byl to dům, který před revolucí vlastnil Socialistický svaz mládeže (SSM). Spadl tedy do Fondu dětí a mládeže (FDML), který měl při likvidaci zajistit, aby byl svazácký majetek využíván nástupnickými organizacemi. Spolky, které se v domě po revoluci usídlily, založily speciální sdružení s názvem Přístav (pozor, nezaměňovat s cenou ČRDM Přístav). Přístav zpracoval projekt využití domu a ucházel se o převod z FDML. Poslanci nakonec zvolili konzervativnější postup a dům zákonem o likvidaci FDM, převedli do správy MŠMT – s tím, že musí být využíván ve prospěch dětí a mládeže. MŠMT se pak dlouhá léta soudilo s Prahou 1. Spor nakonec vyhrálo. Bohužel spory a faktické změny vlastnictví blokovaly dlouho plánovanou a nutnou rekonstrukci. Nyní jsme ve fázi, kdy hledáme technické řešení, jak dům zrekonstruovat a kdo z jakých peněz rekonstrukci zaplatí. MŠMT po prostudování celé historie a právním výkladu zákona o státním majetku a zákona o likvidaci FDM, uznalo odpovědnost za rekonstrukci a pracuje na její projektové přípravě. Zároveň deklaruje, že zachová i nadále výhodné podmínky, za kterých organizace v domě historicky sídlí.

  4. Vysvětlení podnětů ČRDM k materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+

  Státní tajemník Jindřich Fryč, mj. bývalý ředitel odboru pro mládež, je velkým hybatelem přípravy vzdělávací strategie 2030. Její hlavní směry vzdělávací politiky (tedy jakousi „kostru“) jsme v rámci ČRDM připomínkovali.

  Jsme rádi, že se tam objevuje pojem neformálního vzdělávání a hovoří se tam o propojování se vzděláváním formálním, nicméně příklady, které jsou tam pro názornost uvedeny, nám přijdou nevhodné. Připomínky jsme poslali zpracovatelům a s odborem pro mládež budeme spolupracovat na jejich rozvedení a promítnutí do další verze dokumentu. Jindřich Fryč vyslovil názor, že koncepce vůči mládeži, což je dokument, který v minulosti MŠMT zpracovávalo a vyhodnocovalo a na jeho základě také vyhlašovalo dotační programy, by bylo lepší integrovat právě do zmíněné strategie vzdělávací politiky. V následné teoretické úvaze jsme probírali harmonogram příprav i přednosti či rizika tohoto postupu. Ministr Robert Plaga se taktéž kloní k navrženému řešení.

  Autor