Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2020 Rokem orchidejí.

  Kruštík bahenní (foto ČSOP)

  Od jara do podzimu budou po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví o těchto jedinečných rostlinách více. Již teď však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc orchidejím.

  ČSOP - logoOkrotice červená (foto ČSOP)Proč zrovna Rok orchidejí? Tyto rostliny patří mezi klenoty naší přírody, které svým jedinečným vzhledem a zajímavými životními strategiemi lákají nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. Krom toho, orchideje jsou tzv. „deštníkovými druhy“, rostou většinou na zachovalých stanovištích, kde se vyskytuje i řada dalších, méně nápadných vzácných rostlin a živočichů. Ochranou orchidejí tak pomáháme zachování i těchto druhů.

  Pětiprstka žežulník (foto ČSOP)Tořič čmelákovitý Holubyho (foto ČSOP)Český svaz ochránců přírody se stará o řadu cenných orchidejových lokalit. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) orchidejí zapojit. V rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření na lokalitách s jejich výskytem, která orchidejím pomohou přežit. Ti, kteří se chtějí starat o nějakou orchidejovou lokalitu dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek.

  Tořič hmyzonosný (foto ČSOP)Pětiprstka žežulník (foto ČSOP)Pozemkové spolky jsou organizace chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně (kosí je, vyřezávají, spásají…) na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízení, jejichž uzávěrka je v polovině března, najdete na webových stránkách www.csop.cz.

  Vemeník dvoulistý (foto ČSOP)Vstavač nachový (foto ČSOP)Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku můžete vycházky za orchidejemi, přednášky, možnost zapojit se do údržby orchidejových lokalit i lecjaké překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.csop.cz.