Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2020 Rokem orchidejí.

    Od jara do podzimu budou po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví o těchto jedinečných rostlinách více. Již teď však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc orchidejím.

    ČSOP - logoOkrotice červená (foto ČSOP)Proč zrovna Rok orchidejí? Tyto rostliny patří mezi klenoty naší přírody, které svým jedinečným vzhledem a zajímavými životními strategiemi lákají nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. Krom toho, orchideje jsou tzv. „deštníkovými druhy“, rostou většinou na zachovalých stanovištích, kde se vyskytuje i řada dalších, méně nápadných vzácných rostlin a živočichů. Ochranou orchidejí tak pomáháme zachování i těchto druhů.

    Pětiprstka žežulník (foto ČSOP)Tořič čmelákovitý Holubyho (foto ČSOP)Český svaz ochránců přírody se stará o řadu cenných orchidejových lokalit. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) orchidejí zapojit. V rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření na lokalitách s jejich výskytem, která orchidejím pomohou přežit. Ti, kteří se chtějí starat o nějakou orchidejovou lokalitu dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek.

    Tořič hmyzonosný (foto ČSOP)Pětiprstka žežulník (foto ČSOP)Pozemkové spolky jsou organizace chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně (kosí je, vyřezávají, spásají…) na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízení, jejichž uzávěrka je v polovině března, najdete na webových stránkách www.csop.cz.

    Vemeník dvoulistý (foto ČSOP)Vstavač nachový (foto ČSOP)Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku můžete vycházky za orchidejemi, přednášky, možnost zapojit se do údržby orchidejových lokalit i lecjaké překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.csop.cz.