V nejzápadnější části Bílých Karpat, jižně od Kněždubu, začal Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykupovat pozemky na dvou v současné době neudržovaných lokalitách s ohromným přírodním potenciálem – Léskovky a Vlčí.

  Výkup devíti pozemků o celkové výměře 0,67 ha bylo možné uskutečnit díky stovkám dárců veřejné sbírky Místo pro přírodu.

  Torzo jednoho ze starých ovocných stromů ve Vlčí. Ačkoliv snímek nebyl pořízen přímo na vykoupených pozemcích, nýbrž v jiné části poměrně rozlehlé lokality, dobře ilustruje ráz tamní krajiny (foto Jan Moravec)ČSOP - logoBílé Karpaty jistě netřeba milovníkům přírody složitě představovat. Zdejší krajina je unikátní (ne nadarmo se staly Biosférickou rezervací UNESCO) a zdejší louky patří k druhově nejbohatším v Evropě. Přesto (anebo možná právě proto) se zde nachází řada míst, o která se již desetiletí nikdo nezajímá. Ani vlastníci, pro které jsou pozemky v různých údolíčkách a muldách obtížně obhospodařovatelné, ani státní ochrana přírody, která má dost práce s ochranou takových rozlehlých rezervací, jako jsou třeba Čertoryje.

  Vstavač osmahlý. Ochranáři očekávají, že po prosvětlení lokality by se mohl ve Vlčí či v Léskovkách objevit (foto Jan Moravec) Nezájem zemědělců by se dal z hlediska přírody vnímat i pozitivně – pozemky nebyly rozorány, nebyly intenzivně hnojeny. Jenže bez pravidelného obhospodařování se louky a sady plné květin, motýlů a brouků začaly měnit v hustý, druhově chudý les. Proto již několik let podobná místa vyhledávají členové ČSOP Bílé Karpaty a tam, kde to má ještě smysl, se po domluvě s vlastníky ujímají péče o tyto pozemky. Někdy z jednání s vlastníky vyplyne, že nejlepší či jedinou možností, jak přírodě na daných pozemcích pomoci, je jejich výkup. Právě taková situace nyní nastala na dvou lokalitách jižně od Kněždubu – jedné místní říkají Léskovky a druhé Vlčí.

  Rudohlávek jehlancovitý. Ochranáři očekávají, že po prosvětlení lokality by se mohl ve Vlčí či v Léskovkách objevit (foto Jan Moravec) Vykoupené pozemky se stávají základem dalších dvou „soukromých rezervací“ ČSOP (blíže viz www.mistoproprirodu.cz). Zkušenosti z dalších lokalit v okolí, kde byla obnova luk a sadů provedena již před několika lety, ukazují, že šance na návrat vzácných druhů je velmi vysoká. Očekávat můžeme i některé druhy orchidejí – v nejbližším okolí se vyskytují například rudohlávek jehlancovitý či vstavač osmahlý.

  Torzo jednoho ze starých ovocných stromů ve Vlčí. Ačkoliv snímek nebyl pořízen přímo na vykoupených pozemcích, nýbrž v jiné části poměrně rozlehlé lokality, dobře ilustruje ráz tamní krajiny (foto Jan Moravec)V místech, kde jsou již původní louky zcela zaniklé a je zde dnes v podstatě souvislý les, je cílem zavést tzv. pařezení. Tedy simulovat způsob, jak v lesích hospodařili kdysi místní sedláci. Výsledkem je řídký, světlý les, důležitý zas pro jiné vzácné druhy hmyzu, například našeho největšího brouka roháče. Tento typ lesa v naší krajině již téměř chybí a právě „les“ na nelesní půdě je dobrou příležitostí ho zas alespoň v některých místech vrátit. „Soukromé rezervace“ se tak stanou komplexní ukázkou původního hospodaření v Bílých Karpatech, díky němuž je tento kus naší republiky tak přírodně i krajinářsky cenný. Finanční prostředky na tyto poměrně náročné zásahy získal ČSOP Bílé Karpaty díky projektu LIFE Ze života hmyzu.

  Autor je koordinátorem kampaně Místo pro přírodu


  Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 16 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již 150 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na Facebooku Místo pro přírodu.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace naleznete zde.

  Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich ochrany. Jedním z nich je právě záchrana orchidejových lokalit prostřednictvím aktivit pozemkových spolků.