Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek.

  Během roku budou – dovolí-li koronavirus – po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí.
  Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám.

  Šídlatka hnědá (foto Jan Moravec)Šídélko ruměnné (foto Jan Moravec)Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány.

  Vážka obecná (foto Jan Moravec)Šídlo modré (foto Jan Moravec)Český svaz ochránců přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; aby napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i k místům plným života, plným nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.

  Motýlice lesklá (foto Jan Moravec)Vážka rudá (foto Jan Moravec)Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) vážek zapojit.
  V rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření v terénu, mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které potřebují vážky pro své přežití.

  Ti, kteří se chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině března, najdete na webových stránkách www.csop.cz.

  Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu o vážkách a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. ČSOP - logoSledujte aktuality na webových stránkách www.csop.cz.
  Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p., program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.