Pětatřicet nestátních neziskových organizací, zaštítěných iniciativou Za bydlení, protestuje proti postupu české vlády ve věci čerpání evropských fondů.

  Konkrétně jde o rozhodnutí krátit Evropský sociální fond plus (ESF+) o deset procent ve prospěch infrastruktury. „Domníváme se, že v této pandemií zasažené době je krácení ESF+ nedůstojným a neetickým rozhodnutím, které jde proti zájmům a potřebám lidí žijících v naší zemi,“ stojí psáno ve výzvě Vládě ČR, již nevládní organizace adresovaly premiérovi Andreji Babišovi a jeho kabinetu.

  Iniciativa Za bydlení zároveň publikuje text následujícího znění – s tím, že zveřejněním tohoto dokumentu se přidáváme k její demonstraci proti rozhodnutí vlády a požadujeme investice do lidí, ne do betonu:

  Protestujeme proti rozhodnutí české vlády, která na svém zasedání 1. března rozhodla snížit finanční alokaci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti.

  Vláda se rozhodla pro krácení ESF+ o 10 % navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti sociálních a jiných služeb. Investice do lidí tak mají být v programovém období 2021–2027 nahrazeny investicemi do betonu. To může nejen zničit životy celé jedné generace sociálně znevýhodněných obyvatel ČR, ale i vážně ohrozit zotavování celé společnosti ze socioekonomické krize v důsledku pandemie covid-19.

  Snížení alokace ESF+, které se v Česku dotkne především Operačního programu zaměstnanost (OPZ+), nejenže ohrozí pomoc lidem, kteří se ocitají bez práce, ale omezí také podporu dětem, které mají kvůli zavřeným školám ztížený přístup ke vzdělání. V neposlední řadě také zabrání inovacím v oblasti legislativních změn, které jsou v současné době potřebné, jako například zákon o dostupném bydlení. Ukazuje se tak, že česká vláda nedbá na potřeby občanů a podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení i propadu lidí do bytové nouze. Celou škálu služeb v oblasti sociální prevence, které takto přijdou o 200 milionů EUR (zhruba 5,2 miliardy korun), by přitom vláda vyměnila za nových 10 kilometrů dálnice D4, které lze za daný objem finančních prostředků postavit.

  Jako poskytovatelé sociálních služeb, organizace pracující s dětmi a mladými, rodinami, osobami se zdravotním postižením i se starými lidmi, dále také uživatelé sociálních služeb, lidé se zkušeností s bytovou nouzí či bezdomovectvím, lidskoprávní organizace či zástupci akademického sektoru, považujeme rozhodnutí vlády za naprosto tragické a považujeme za svou profesní i občanskou povinnost se proti němu ohradit.

  Požadujeme po Vládě České republiky, aby v zájmu obyvatel naší země své rozhodnutí přehodnotila a ponechala alokaci ESF+ v původně plánované výši, tak jak ji navrhla Evropská komise.


  Proti záměru české vlády se ohradily více než tři desítky organizací (včetně např. SOS dětských vesniček, Života 90, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Naděje nebo České rady dětí a mládeže) již dříve. Jsou mezi nimi především poskytovatelé sociálních služeb, organizace pracující s dětmi a mladými, rodinami, osobami se zdravotním postižením i se starými lidmi, dále také uživatelé sociálních služeb, lidé se zkušeností s bytovou nouzí či bezdomovectvím, lidskoprávní organizace či zástupci akademického sektoru.

  Autoři