Houžovec bobří – Lentinellus castoreus – jeden z ohrožených druhů (foto Jan Borovička)
  Houžovec bobří – Lentinellus castoreus – jeden z ohrožených druhů (foto Jan Borovička)

  Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zahájil realizaci tří projektů, jejichž hlavním cílem je na devětadvaceti lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů v různých kategoriích ohrožení uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky.

  Ochrana malých jedlí před okusem zvěří, vybudování dvanácti nových tůní, speciální pastva prospívající vzácným druhům hmyzu, to je jen několik z opatření, která budou probíhat v rámci realizace projektů podpořených grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

  Jedle bělokorá – Abies alba – jeden z ohrožených druhů (foto ČSOP)
  Jedle bělokorá – Abies alba – jeden z ohrožených druhů (foto ČSOP)

  Projekty Ochrana biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků a Ochrana biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků byly zahájeny v červnu 2021 a jejich hlavní náplní je soubor opatření zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin, konkrétně vyřezání náletových dřevin, likvidace invazních druhů rostlin, kosení travních porostů a pastvu, a u mokřadních lokalit také zřizování tůní. Třetí projekt – Ochrana biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků – byl zahájen o měsíc později, v červenci 2021, a v rámci jeho realizace jsou plánované zejména dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těchto dřevin před okusem.

  Ťuhýk obecný – Lanius collurio – jeden z ohrožených druhů (foto ČSOP)
  Ťuhýk obecný – Lanius collurio – jeden z ohrožených druhů (foto ČSOP)

  Aktivity v rámci zmíněných projektů budou probíhat až do konce dubna 2024 a na realizaci projektu se kromě ČSOP budou podílet partneři, kterými je sedm pozemkových spolků.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky pozemků. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Bližší informace najdete ZDE a na Facebooku Pozemkové spolky.


  Zařadil: -maj-