Cílem projektu, který v tuzemsku nemá obdoby, je rozvoj divadla utlačovaných. To pracuje s marginalizovanými skupinami. Projekt, který nese název „Divadlo utlačovaných – Empowerment pomocí kultury,“ byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014–2021. Projekt zastřeší Fakulta humanitních studií UK (dále jen FHS UK) a bude realizován od jara 2021 do března 2023.

  K dalším cílům projektu patří rozšíření divadla utlačovaných na více cílových skupin a zvýšení povědomí o této metodě mezi profesionály v oblasti kultury, umění a sociální práce. Odbornou garantkou je Mgr. Dana Moree, Dr. z FHS UK, která se divadlu utlačovaných věnuje jak v praxi, tak v rámci akademického působení. „Divadlo utlačovaných je podle zakladatele metody Augusta Boala nástrojem pro změnu,” říká Dana Moree a doplňuje: „Je to metoda, která umožňuje pojmenovat a ukázat situace, které často zůstávají skryté prostě proto, že se dějí lidem, kteří jsou ve společnosti méně vidět. Divadlo se pak stává jazykem, který nám umožňuje situace „pojmenovat” a společně hledat i možnosti, jak je změnit.”

  O projektu
  Projekt má více aktivit, které se propojují. Jde například o:
  – Přípravu nové divadelní hry pomocí metody divadla utlačovaných
  – Festival divadla utlačovaných Divufest za účasti divadelních skupin z Prahy i z regionů
  Posílení metody divadla utlačovaných s pomocí progresivních přístupů z oblasti performativních umění, improvizace a vytvoření výcviku pro profesionály
  – Výzkum a publikaci – ty budou sloužit jako podklady pro výcvik profesionálů
  Celkové náklady projektu jsou: 3 102 216 Kč, výše samotného grantu pak 2 791 994 Kč.

  Partneři projektu
  Projekt má dva norské partnery – Univerzitu ve Stavangeru a Univerzitu Rudolfa Steinera v Oslu. Ty metodu divadla utlačovaných podporují v Norsku. Na realizaci bude FHS UK spolupracovat také s Kampusem Hybernská, z. ú., zřízeným Hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou a univerzitním projektem Hyb4City.

  O divadle utlačovaných
  Jde o metodu, kterou vyvinul brazilský režisér, dramatik a teoretik Augusto Boal v 60. letech 20. století jako nástroj iniciování sociálních změn. Využívá divadelních postupů pro zkoumání, prezentaci a společné hledání řešení zvoleného problému. Metoda pracuje několika hlavními nástroji: umožňuje pracovat s lidmi, kteří zažili ve společnosti nějakou formu útlaku, a vést je ke zplnomocnění/empowermentu. Prezentace jejich příběhů pomocí divadelních představení umožňuje dialog mezi herci s touto životní zkušeností a diváky, kteří reprezentují širší společnost. A konečně přináší možnost hovořit o útlaku ve společnosti a navrhovat možná řešení.

  Divadlo a FHS UK
  Při FHS UK působí Divadlo Dvě na třetí vedené Mgr. Danou Moree, Dr. a Lízou Zima Urbanovou, které tuto metodu využívají a rozvíjí téměř desetiletí. Za tu dobu vznikla více než dvacítka divadelních představení se zaměřením na různé cílové skupiny – Romy a ne-Romy, ženy se zkušeností domácího násilí, vietnamskou komunitou a další.

  O garantce projektu
  Mgr. Dana Moree, Dr., vede v rámci Programu studia občanské společnosti kurs Práce s marginalizovanými skupinami a divadlo utlačovaných. Divadlu utlačovaných se tak věnuje jak prakticky, tak i výzkumně. Ve své profesní dráze se také zabývá tématy, jež se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. Věnuje se rovněž výzkumům, které se zaměřují na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin.

  Zařadil: -maj-