Lutyňská pískovna (foto Jan Moravec)
  Lutyňská pískovna (foto Jan Moravec)

  Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil na Karvinsku další dvě lokality, které budou ponechány přírodě – tři hektary lužního lesa v oblasti zvané Předevsí a bývalou pískovnu u Dolní Lutyně. Výkupy byly realizovány v rámci kampaně Místo pro přírodu díky desítkám dárců stejnojmenné veřejné sbírky a za výrazné finanční podpory Nadačního fondu Veolia.

  Lužní porosty podél řeky Olše (Olzy) mezi Českým Těšínem a Karvinou jsou v hledáčku ochránců přírody z Pozemkového spolku Cieszynianka již od roku 2019, kdy zde proběhl podrobný entomologický výzkum, díky kterému byla na lokalitě objevena řada vzácných druhů brouků.

  „Pro jejich zachování je nejdůležitější zde nekácet, ponechat staré stromy i co největší množství stojícího i ležícího mrtvého dřeva. A to lze nejlépe zajistit z pozice vlastníka. Proto když se v loňském roce objevila možnost koupit zde téměř souvislé tři hektary porostu se spoustou starých vrb a topolů, považovali jsme to za velkou příležitost. A jsme moc rádi, že se výkup zdařil,“ říká Michal Reczek z Pozemkového spolku Cieszynianka. Přímo v tomto lesíku byly při průzkumu objeveny čtyři druhy vzácných brouků, v blízkém okolí dalších sedm. Lokalita je významná i pro ptáky.

  Lužní les Předevsí (foto Jan Moravec)
  Lužní les Předevsí (foto Jan Moravec)

  Lokalita, zvaná podle starého pomístního jména této oblasti Předevsí, je již druhou podobnou ve vlastnictví ČSOP a v péči místního pozemkového spolku; už od roku 2008 je další „soukromou rezervací“ v regionu lužní les V Lyngu u Dětmarovic.

  Druhé nové Místo pro přírodu leží na východním okraji Dolní Lutyně. Téměř tříhektarová prohlubeň vznikla v minulosti těžbou písku, později zde byl sad. Dnes je na části plochy tůň, na části divočina tvořená starými listnatými a ovocnými stromy, včetně vzácnějších druhů dřevin, jako jsou jilmy. „Místo vytváří ideální podmínky pro hnízdění bezpočtu zpěvných ptáků, nabízí širokou potravní nabídku, kterou využívají i migrující druhy, “ vysvětluje Michal Reczek. „Vodní plocha poskytuje útočiště a místo pro rozmnožování obojživelníkům. Velké množství starých stromů a mrtvého dřeva dává předpoklad pro výskyt zajímavých druhů hmyzu.“

  Lužní les Předevsí (foto Jan Moravec)
  Lužní les Předevsí (foto Jan Moravec)

  „Pro zdravou krajinu, pro zachování bohatství našich druhů rostlin a živočichů je důležitá rozmanitost krajiny. Nestačí chránit několik málo vybraných nejcennějších lokalit, je důležité zajistit, aby různě po krajině byly různorodé ostrůvky tu křovin, tu mokřadů, tu květnatých luk, tu divočiny, kde mohou i dosud běžnější druhy přežívat a šířit se zpět do zemědělské nebo urbanizované krajiny. Právě o to se Český svaz ochránců přírody snaží a kampaň Místo pro přírodu je mu v tom velkým pomocníkem. V těchto ostrůvcích žijí například predátoři, pomáhající pak zemědělcům v boji s nejrůznějšími škůdci bez nutnosti používání chemie,“ doplňuje Jan Moravec z ústředí Českého svazu ochránců přírody.

  „S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond na podobných projektech již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Záchrana mokřadních lokalit a péče o ně má velký smysl a my se na nich rádi podílíme. Na tyto účely jsme doposud věnovali téměř šest milionů korun.“


  Místa pro přírodu jsou lokality ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, obvykle vykoupená v rámci stejnojmenné veřejné sbírky. Český svaz ochránců přírody jako vlastník zaručuje jejich trvalou ochranu a péči o ně. V současné době je takto chráněno téměř 190 hektarů pozemků na 52 lokalitách po celé České republice. Podpořit Místa pro přírodu lze například darem na sbírkový účet 9999922/0800. Více informací na www.mistoproprirodu.cz.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více než šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na www.pozemkovespolky.cz.


  Nadační fond Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody již řadu let, v současné době se společné aktivity soustřeďují především na ochranu mokřadů, V rámci programu Vraťme vodu přírodě (www.nfveolia.cz/programy/vratme-vodu-prirode) nadační fond podporuje jednak výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, jednak různá praktická opatření v terénu.


  Zařadil: -maj-

  Autor