Aktuálně vyhlášené výzvy Programu na podporu projektů NNO mohou nestátní neziskové organizace (NNO) získat celkem dvacetimilionovou podporu na neinvestiční projekty realizované v příštím roce. Vloni MŽP takto podpořilo 63 projektů, díky kterým se mimo jiné obnovily luční biotopy nebo vzdělávala veřejnost, jak neplýtvat energiemi a potravinami.

  „MŽP dává zelenou projektům zapojujícím širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikaci s veřejností. Dále chceme podpořit kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou a větší zapojování mladých lidí do tvorby veřejných politik,“ představuje oblasti podpory programu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

  Neziskové organizace mohou předkládat projekty do dvou souběžně otevřených výzev.

  Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu C podporuje dlouhodobé systémové projekty v oblasti životního prostředí a pro rok 2023 je tematicky zaměřena na implementaci Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.

  Program na podporu projektů NNO je důležitým a tradičním nástrojem spolupráce MŽP s nestátními neziskovými organizacemi. „Vloni jsme díky Programu podpořili na 63 projektů. Nestátní neziskové organizace tak mohly obnovovat luční biotopy, chránit hnízda dravců a sov v zemědělské krajině, učit veřejnost i profesní skupiny, jak neplýtvat energiemi a potravinami nebo vzdělávat pedagogické pracovníky ve způsobech efektivní výuky venku. Široký záběr podpořených projektů pravidelně publikujeme na webových stránkách MŽP v souhrnech dotačního programu,“ dodává Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

  O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podmínkou u obou výzev je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí začal 30. srpna 2022 a končí 30. září 2022.

  Výzvy najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Program na podporu projektů NNO.

  Zařadil: -maj-

   

  Autor