Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš představil 13. července 2022 Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu priority českého předsednictví v Radě EU v oblastech vzdělávání, mládeže, sportu, výzkumu a inovací. Evropští poslanci ocenili zejména plány českého předsednictví na podporu běženců z Ukrajiny, a to ve všech oblastech spadajících do agendy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zejména apel ministra Balaše na nutnost zajistit kvalitní vzdělání pro všechny, včetně dětí přicházejících z Ukrajiny, vzbudil pozitivní ohlas. Obdobně zdůraznil i potřebu podpory kariér ukrajinských vědců a inovátorů prchajících před ruskou vojenskou agresí ze strany evropských států a obnovu ukrajinské výzkumné infrastruktury po skončení válečného konfliktu.

  Foto MŠMT
  Foto MŠMT

  Na úvod ministr Balaš představil priority českého předsednictví v Radě EU. Celým jeho vystoupením se prolínala nutnost zohlednit dopady ruské vojenské agrese vůči Ukrajině v politikách vzdělávání, mládeže, sportu, výzkumu a inovací. „Je nezbytné zajistit dětem ukrajinských uprchlíků přístup ke vzdělávání a zároveň je zapojit do volnočasových a sportovních aktivit. Díky tomu budou moct alespoň na chvíli zapomenout na hrůzy války. Současně musíme vytvořit ukrajinským výzkumníkům a inovátorům prchajícím před válkou plnohodnotné podmínky pro pokračování jejich kariér v zemích EU,“ uvedl ministr Balaš.

  „Většina ukrajinských uprchlíků jsou ženy a děti a my jako Evropané máme povinnost jim pomoci. Je proto nutné najít citlivou a zároveň efektivní cestu, jak integrovat ukrajinské děti do našich škol a ukrajinské vědce do našich vysokoškolských a výzkumných institucí, aby si zároveň zachovali a rozvíjeli svoji národní a kulturní identitu,“ dokončil ministr Balaš.

  V oblasti vzdělávání se ČR zaměří na podporu zajištění kvalitního vzdělání pro všechny děti. S tím souvisí podpora digitálního wellbeingu ve vzdělávání. Dětem, žákům a studentům musí být zajištěno bezpečné digitální prostředí a rozvoj jejich čtenářské a mediální gramotnosti a kritického myšlení.

  V oblasti mládeže se ČR bude zabývat mezigenerační solidaritou. Během pandemie covidu-19 i během nynější ukrajinské uprchlické vlny se ukázala síla mezigenerační pomoci. Evropa by proto měla podpořit konstruktivní dialog mezi generacemi, s akcentem na sounáležitost.

  Ministr školství bude předsedat také formaci Rady pro sport. České předsednictví se bude věnovat udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře. Sportoviště musí být dlouhodobě udržitelná a zároveň přístupná všem. Také se bude věnovat podpoře evropských hodnot ve sportu prostřednictvím profesionálních sportovců jako vzorů, které mohou podpořit toleranci ve společnosti u nás i v celé EU.

  V oblasti výzkumu a inovací ministr Balaš představil priority českého předsednictví v podobě posilování synergií ve financování výzkumu a inovací v Evropě, integrace výzkumně-infrastrukturního ekosystému EU a přijetí nové evropské inovační agendy.

  Ambicí je zefektivnění čerpání z různých finančních zdrojů využitelných pro rozvoj vědy a technologií v Evropě. Posílena musí být rovněž spolupráce evropských, národních a regionálních výzkumných infrastruktur v duchu jejich společného mezioborového přístupu k řešení společenských, environmentálních a ekonomických výzev evropské i celosvětové populace. V sektoru inovací je poté potřeba zejména zjednodušit evropský regulatorní rámec inovací a zlepšit přístup start-upů a malých a středních podniků k rizikovému kapitálu umožňujícímu jejich další rozvoj.  Ve všech oblastech je přitom důležité snižovat rozdíly ve výzkumné a inovační výkonosti jednotlivých členských států EU, a to posilováním jejich výzkumných a inovačních ekosystémů.

  Všechny vybrané priority poslanci ocenili jako velmi dobře zvolené. Přivítali přístup ministra Balaše k diskutovaným otázkám a vyjádřili podporu záměrům a plánům českého předsednictví.

  Zařadil: -maj-

  Autoři