Výjimečný nález pravěkého bubnu pochází v Prahy-Řeporyjí, z míst poblíž ulice Ve Výhledu.
  Jeho objev při záchranném archeologickém výzkumu během stavby rodinných domů byl velkým překvapením – jde o patrně nejstarší nález svého druhu v Čechách.
  Dochovalo se jeho tělo vysoké 35 cm, vyrobené z keramiky. Ač může připomínat dnes široce oblíbené africké bubny djembe, tento nástroj pochází již ze staršího eneolitu, z období kultury nálevkovitých pohárů (3800–3500 př. n. l.).
  Od doby, kdy se z tvárné hlíny začaly formovat nádoby, našla keramika uplatnění také jako materiál pro řadu dalších předmětů. Více o rozmanitých pravěkých i středověkých předmětech z keramiky se dočtete na webu: https://www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-muzeum-on-line…/

  https://www.facebook.com/muzeumprahy/photos/a.249467485115473/4501424796586366/

  #archeologie #buben #keramika

  Z území Čech známe jen několik nálezů keramických bubnů, které můžeme považovat za vzácný příklad pravěkých hudebních nástrojů. Keramické bubny jsou datovány do doby středního eneolitu, tedy do doby mezi roky 3450 až 2800 př. Kr. První buben pochází z Brozan nad Ohří a byl nalezen v hrobu kultury kulovitých amfor. V našem Archivu na dosah si můžete prohlédnout i dopis s popisem a náčrtkem nálezu z roku 1925. Druhý buben pochází z Kralup nad Vltavou z badenské kultury.

  Podívejte se na video o keramických bubnech ze sbírky Národního muzea:

   

   

  Video: Eliška Peterková, Muzeum 3000 – zpravodajský portál Národního muzea (http://muzeum3000.nm.cz/videa/praveke-keramicke-bubny) ve spolupráci s Oddělením pravěku a antického starověku Národního muzea

  Hudba: Chee Źee Jungle, Kevin McLeod , CC BY Zee