Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)
  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)

  Dne 4. června 2022 proběhla slavnostní akce pro veřejnost u příležitosti zpřístupnění cenné louky v osadě Kolová u Kynšperka nad Ohří. Český svaz ochránců přírody Kynšpersko se společně s obcí Libavské Údolí o lokalitu dlouhodobě stará; část území upravil do podoby přírodního parku s návštěvnickými prvky a část tvoří luční porost, na kterém probíhá extenzivní seč a nově také pastva.

  Louka o celkové rozloze 1,7 ha byla v minulosti obhospodařovaná místními sedláky a tato pravidelná péče zajišťovala její druhovou bohatost a stabilitu. Poté co byla ponechána ladem, začalo v důsledku zarůstání docházet k mizení některých významných druhů rostlin. Z lokality zcela zmizela například orchidej vemeník dvoulistý, která zde rostla ještě v roce 2005.

  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)
  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)

  Od roku 2020 si louku pronajímá Český svaz ochránců přírody Kynšpersko, který o lokalitu pečuje a snaží se jí upravit do původní podoby „orchidejové“ louky.

  Díky pravidelnému kosení a pastvě se daří potlačovat konkurenčně silné druhy rostlin, jako jsou například ostřice třeslicovitá, pcháč rolní nebo kopřiva dvoudomá, a vzniká tím prostor pro vzácnější druhy. Na louce se v současnosti daří držet druhy jako čertkus luční, olešník kmínolistý nebo hrachor horský. V severní části se dochovaly také porosty mateřídoušku vejčité, které rostou na kopečcích starých mravenišť.

  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)
  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)

  V druhé části lokality se nachází prameniště, které v minulosti zásobovalo vodou místní vodovod Kolová. V současnosti prameniště napájí soustavu drobných tůní, které se podařilo v roce 2021 revitalizovat.

  Došlo k odbahnění a zastřešení bývalé vodovodní šachty, čímž vznikla současná studánka. Letos pak na lokalitě přibyly informační panel, lavička a povalový chodník, který zájemcům zpřístupňuje louku i okolí tůní. Lokalitu naleznete zhruba 50 metrů od penzionu U Čertova mlýna (50.1164906N, 12.5537292E).

  Stavbu povalového chodníku, lavičku a informační panel financoval generální partner Českého svazu ochránců přírody,

  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)
  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)

  společnost NET4GAS. Jedná se o osmou lokalitu otevřenou v rámci programu Blíž přírodě v Karlovarském kraji.  Společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice již šestnáctým rokem.


  Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.


  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)
  Lokalita Kolová na Kynšpersku (foto Kateřina Burešová)

  Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autoři