Dne 19. října 2021 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) veřejnou diskuzi k tzv. velké revizi Rámcových vzdělávacích programů na základních školách.

  O co jde? Jedním z hlavních cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je i proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání. A jedním z hlavních nástrojů, jak toho celostátně dosáhnout, je právě i změna rámcových vzdělávacích programů. A v návaznosti pak i školních vzdělávacích programů, podle kterých probíhá výuka v jednotlivých školách – jak obsahově, tak i vzdělávacími postupy.

  Proč by to nemělo uniknout organizacím pracujícím s dětmi a mládeží? Právě jejich oblast a podpora je ze strany MŠMT koncepčně ukotvena pod stejnou strategickou linií Koncepce vzdělávání a jedním ze záměrů je právě i podpora oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání, která by měla napomoci podpořit změnu způsobů vzdělávání na školách v praxi. To pro organizace pracující s dětmi a mládeží vytváří také prostor pro jejich zapojení a posílení jejich spolupráce se školami.

  Základní kontext
  V září vznikl při MŠMT expertní panel, který nyní pracuje na Hlavních směrech revize RVP v základním vzdělávání. Hlavní směry poté poslouží jako „zadání“ pro Národní pedagogický institut a jednotlivé oborové expertní skupiny, aby následně připravily změnu RVP, obsahů a právě i způsobů vzdělávání na základních školách. Tyto oborové expertní skupiny začnou pracovat přibližně od května 2022 a počítá se také se zahrnutím odborníků z široké praxe, včetně neformálního vzdělávání, studentských spolků, zástupců žákovských samospráv apod.
  V rámci procesů revizí RVP bude vznikat také široká paleta nástrojů podpory, včetně modelových školních vzdělávacích programů a dalších pomůcek, jak školy do budoucna podpořit pro změny způsobů jejich výuky.(1)

  A právě aby Hlavní směry reziví RVP, tedy jejich formální zadání, zohledňovalo co nejširší spektrum potřeb, potenciálu a ambicí aktérů formálního i neformálního vzdělávání a praktiků z terénu, zahájilo MŠMT i veřejnou konzultaci.

  Jak se zapojit?
  Do konzultačního procesu je možné se zapojit na regionálních konferencích, které se budou konat především v průběhu podzimu 2021 na všech pedagogických fakultách, ale možné je zapojit se se svými nápady a postřehy i online (https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se).

  Co to znamená?
  Do konce dubna 2022 je tak možné zapojit se do této veřejné konzultace, která ovlivní celkovou podobu Revizí RVP na základních školách. Zástupci expertního panelu jsou otevřeni i osobním setkáním, a jak několikrát zaznělo i na zahajovací konferenci ke konzultaci, v oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání spoléhají právě na odborníky a praktiky, kteří se neformálnímu a zájmovému vzdělávání věnují.
  V průběhu let 2022–2023 bude poté probíhat samotná tvorba RVP, od roku 2024 se budou pomalu zavádět do praxe a od školního roku 2024/2025 by se jimi mohly řídit již nejaktivnější školy. Pro ostatní by měly nové RVP být povinné výhledově od školního roku 2025/2026.

  A jaké otázky v oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání by se měly nyní klást a hledat na ně odpovědi? Tak například: Jak má vypadat podpora školy a organizací působících v oblasti propojování? Jak mají školy pracovat s výstupy vzdělávání z propojování a neformálního vzdělávání? Jak se mají takové vzdělávací výstupy uznávat ve školách? Jak podpořit spolupráci pracovníků s dětmi a mládeží a pedagogy? Jak zapracovat programy propojování a neformálního vzdělávání do ŠVP a cyklu práce školy? Jaké nástroje mají mít školy, aby podpořily účast svých žáků i ve vzdělávacích mimoškolních aktivitách?
  A všechny další, které jsou důležité právě pro Vás!


  (1) Kromě revizí RVP počítá ministerstvo školství ale i s dalšími nástroji, jako např. Středním článkem podpory ve vzdělávání. O tom proč a jak může střední článek podporovat propojování formálního a neformálního vzdělávání se můžete dočíst více na: https://drive.google.com/file/d/1wEKErPu7-MtdeDOvkOpGUMWDPQBxqGIQ/view


  Článek vznikl v rámci projektu Youth Wiki – evropská online encyklopedie národních politik mládeže podpořeného z evropského programu Erasmus+.


  Zařadil:-maj-