Mezinárodní organizace BirdLife International, kterou v Česku zastupuje Česká společnost ornitologická, zveřejnila nový Červený seznam ptáků Evropy. I přes nezpochybnitelné ochranářské úspěchy je v Evropě každý pátý ptačí druh ohrožený vyhynutím. Hlavními příčinami jsou intenzivní zemědělství, ztráta vhodného prostředí i pronásledování člověkem.

   

  Po seznamech z let 1994, 2004 a 2015 se jedná o čtvrté vyhodnocení stavu ptactva v Evropě od asociace ochranářských organizací BirdLife International. Červený seznam nabízí nezávislé zhodnocení rizika vyhynutí pro všechny druhy ptáků přirozeně se vyskytující v Evropě. Publikace je základem evropské ochrany ptáků v nejbližších letech. Červený seznam, vytvořený dle kritérií IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody), je široce vnímaný jako nejobjektivnější a nejvíce respektovaný systém hodnocení ohrožení druhů.

  Nový Červený seznam ptáků Evropy ke stažení

  Klikněte pro stažení nového Červeného seznamu ptáků Evropy.

  Od málo dotčených po vyhynulé

  Stupeň ohrožení podle kritérií IUCN je určován několika kategoriemi – od kategorie vyhynulých přes střední stupně ohrožení až po kategorii označující takové druhy, které nejsou téměř, či vůbec ohroženy. Pro lepší porozumění uvádíme kategorie v českém jazyce s anglickými zkratkami v závorce, které najdete v publikaci.

  Ptáci jsou skvělým indikátorem stavu životního prostředí

  Díky tomu, jak ptáci rychle a citlivě reagují na změny ve svém prostředí, nám ukazují, v jakém stavu se naše životní prostředí nachází a jaká je udržitelnost lidského počínání v krajině. Příkladem může být je intenzivní zemědělství a s ním související úbytek ptáků zemědělské krajiny. Ubývající ptáci tu jako indikátor ukazují, že intenzivní zemědělství je dlouhodobě neudržitelné a provází ho úbytek biodiverzity, tzn. nejenom ptáků, ale i dalších živočišných a rostlinných druhů.

  Havran polní v ohrožení

  Krkavcovitý pták havran polní se v porovnání s Červeným seznamem z roku 2015 přesunul z kategorie málo dotčený (LC) do kategorie zranitelný (VU). Stává se tedy ohroženým druhem. S výrazným úbytkem populace se potýkají havrani především v Rusku (ale nejenom tam!), kde žije třetina evropské populace. BirdLife International jako příčinu poklesu evropské populace havranů uvádí pronásledování ze strany člověka a ničení hnízdních kolonií.

  Luční a polní bahňáci

  Dalším příkladem ohrožených druhů, které se přesunuly z kategorie málo dotčený (LC) do kategorie zranitelný (VU), jsou bekasina otavní a vodouš rudonohý, tedy bahňáci, kteří k životu potřebují podmáčené louky a mokřady. Kvůli změnám v tradičním hospodaření, které jsou spojené s ničením a zánikem luk a mokřadů, tito bahňáci ubývají. Na vině je tedy nešetrné intenzivní zemědělství, které těmto druhům neumožňuje hnízdit a hledat potravu.

  Křepelky ubývají i kvůli lovcům

  Volání pět peněz křepelky polní se z evropské krajiny ozývá stále méně. Důvodem je, kromě výše zmíněného intenzivního zemědělství, také masivní a neudržitelný lov křepelek v oblasti Středozemního moře. V některých státech je tato praktika stále legální. Obrovským problémem je ale nelegální lov, kdy střelci zabíjejí ptáky pouze pro jejich krutou zábavu. Křepelka polní se přesouvá z kategorie málo dotčená (LC) do kategorie téměř ohrožená (NT).

  Hlavní zjištění Červeného seznamu ptáků Evropy:

  • 1 z 5 druhů v Evropě je ohrožený nebo téměř ohrožený vyhynutím.
  • 1 ze 3 druhů v Evropě zaznamenal za poslední dekády pokles populace.
  • Mořské ptactvo, kachny, bahňáci a dravci jsou nejohroženějšími a nejvíce ubývajícími skupinami ptáků v Evropě.
  • Mořské prostředí, stejně jako mokřady, louky a pole, jsou prostředí s nejvíce ohroženými a nejvíce ubývajícími druhy ptáků.
  • Většina druhů ze skřivanovitých, strnadovitých a ťuhýkovitých ubývá; další skupiny s významným úbytkem jsou kachnovití a bahňáci.
  • 71 druhů (13 %) je ohroženo (CR, EN, VU).
  • Dalších 35 druhů (6 %) je téměř ohroženo (NT).
  • 5 druhů je regionálně vyhynulých (RE).
  • Na seznamu jsou ale i dobré zprávy. Např. luňák červený přechází díky soustavné ochranářské práci z kategorie téměř ohrožený (NT) do málo dotčený (LC). Stejně tak endemický druh hýl azorský.

   

  O Červeném seznamu

  Nový Červený seznam ptáků Evropy je ke stažení: https://www.birdlife.org/news/2021/10/14/press-release-european-red-list-of-birds-2021/

  Červený seznam ohrožených druhů IUCN je nejobsáhlejší světový zdroj informací o stavu rostlinných a živočišných druhů z hlediska jejich ochrany. Je založen na objektivním systému zhodnocení rizika vyhynutí druhů. Druhy jsou rozděleny do kategorií založených na různých kritériích včetně populačních trendů, velikosti a struktury populace a geografickém rozšíření. Druhy zařazené do kategorií kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné se souhrnně označují jako „druhy ohrožené“.
  Červený seznam IUCN není jen registr jmen v jednotlivých kategoriích. Je to zároveň ucelený přehled informací o hrozbách pro jednotlivé druhy, jejich ekologických nárocích, prostředí ve kterém žijí a informací o tom, co je třeba udělat, abychom zabránili jejich vyhynutí. Více na www.iucnredlist.org.

  Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je celosvětově nejstarší a největší environmentální sdružení více než 1400 vládních i nevládních organizací a téměř 16 000 dobrovolných vědců a expertů ve více než 160 zemích. IUCN sídlí v Glandu, blízko švýcarské Ženevy. www.iucn.org.