Stejně jako v předchozích sudých letech i v roce 2022 byly provedeny rozbory směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí napříč celou Českou republikou. Tato analýza vzorků domovního odpadu, s více než patnáctiletou tradicí, je realizována ve čtvrtletních intervalech na základě pravidelně aktualizované metodiky.

    Metodika EKO-KOM zohledňuje mimo jiné řadu faktorů ovlivňujících skladbu odpadu, ať už se jedná o časové (zejména topnou sezónu, prázdninová období a podobně), místní (rozdílné typy zástaveb a rozdílné chování obyvatelstva v rámci jednotlivých krajů), případně socioekonomické (rozdílná skladba obyvatel). Dlouhodobým cílem je co nejpřesněji určit skladbu směsného komunálního odpadu z obcí napříč celou republikou s maximálním zohledněním všech aspektů, které mohou mít na složení odpadu vliv. Zpřesňovat získaná data se daří právě díky pravidelné revizi této metodiky.

    Největší zastoupení ve směsném komunálním odpadu mají nerecyklovatelný zbytkový odpadbioodpad a podsítná frakce (vzorky se analyzují na sítu o velikosti čtvercových ok 40 mm). Zbytkový odpad je definován jako zbytky, které v tuto chvíli již není možné dále recyklovat, ale lze je využít energeticky (proto byl v minulosti také označován jako spalitelný odpad).

    Celý článek a grafy najdete na: 

    https://www.ekokom.cz/vysledky-rozboru-smesneho-komunalniho-odpadu-z-obci-v-roce-2022/

    Autor